Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: QL chi phí NVL tại cty Khoáng sản và TM Hà Tĩnh

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 46 trang   |   Lượt xem: 1349 lần   |   Lượt tải: 1 lần
B¸o c¸o Qu¶n lý
Lêi nãi ®Çu
ViÖc chuyÓn ®æi nªn kinh tÕ níc ta tõ nªn kinh tÕ ho¹ch to¸n tËp trung
sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña Nhµ Níc ®· ®ang mang l¹i nh÷ng
®æi thay trong nªn kinh tÕ, mang l¹i nhiÒu c¬ héi nh÷ng còng nhiÒu th¸ch thøc
cho c¸c doanh nghiÖp.
Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, ®Ó cã thÓ ®øng v÷ng vµ c¹nh tranh ®îc trªn
thÞ trêng, c¸c doanh nghiÖp ph¶i t¹o ra uy tÝn vµ h×nh ¶nh cho s¶n phÈm, thÓ
hiÖn qua: chÊt lîng, mÉu m·, gi¸ c¶, trong ®ã chÊt lîng lµ vÊn ®Ò then chèt.
§Çu t cho chÊt lîng s¶n phÈm ®ång nghÜa víi ®Çu t vµo m¸y mãc, thiÕt bÞ d©y
chuyÒn c«ng nghÖ, ®Çu t vµo nguån nh©n lùc vµ còng kh«ng kÐm phÇn quan
träng lµ chó träng yÕu tè cÊu thµnh s¶n phÈm, ®ã lµ nguyªn liÖu.
Lµ mét trong nh÷ng yÕu tè ®µu vµo cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, vËt liÖu thêng chiÕm tû träng rÊt lín trong tæng chi phÝ s¶n xuÊt. Nã lµ bé phËn chñ yÕu
cÊu thµnh nªn thùc thÓ s¶n phÈm s¶n xuÊt ra. Sù thay ®æi vÒ sè lîng vµ chÊt lîng vËt liÖu ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn c«ng tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n
phÈm cña doanh nghiÖp. Do vËy, yªu cÇu ®Æt ra lµ ph¶i qu¶n lý chÆt chÏ vËt
liÖu, tæ chøc sö dông vËt liÖu tiÕt kiÖm vµ hîp lý, ®ång thêi tæ chøc ho¹ch to¸n
chi phÝ vËt liÖu chÝnh x¸c, kÞp thêi, ®Çy ®ñ…
Còng nh nh÷ng doanh nghiÖp s¶n xuÊt kh¸c, chi phÝ vËt liÖu ë c«ng ty
Kho¸ng s¶n vµ th¬ng m¹i Hµ TÜnh chiÕm mét tû träng rÊt lín( kho¶ng 60-70%
tæng chi phÝ ®Çu vµo) Cho nªn C«ng ty rÊt coi träng c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ
vËt liÖu nh»m t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc tÝnh gi¸ thµnh chÝnh x¸c, tõ ®ã phÊn ®Êu
h¹ thÊp gi¸ thµnh s¶n phÈm, t¹o lîi thÕ trong c¹nh tranh.
V× vËy qua kh¶o s¸t thùc tÕ em ®· chän ®Ó tµi: "Qu¶n lý chi phÝ NVL
t¹i c«ng ty kho¸ng s¶n vµ th¬ng m¹i Hµ TÜnh'' ®Ó lµm bµi b¸o c¸o qu¶n lý
nµy.
B¸o c¸o qu¶n lý cña em gåm 3 phÇn:
PhÇn I: Kh¸i qu¸t chung vÒ c«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ NVL cña c«ng ty
kho¸ng s¶n vµ th¬ng m¹i Hµ TÜnh.

B¸o c¸o Qu¶n lý
PhÇn II: Thùc tr¹ng c«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ NVL t¹i c«ng ty kho¸ng
s¶n vµ th¬ng m¹i Hµ TÜnh.
PhÇn III: §¸nh gi¸ trung vÒ mét sè kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c
qu¶n lý chi phÝ NVL t¹i c«ng ty kho¸ng chÊt s¶n vµ th¬ng m¹i Hµ TÜnh.
Do tr×nh ®é cßn h¹n chÕ, thêi gian thùc tËp cã h¹n, b¶n b¸o c¸o qu¶n lý
sÏ kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt nhÊt ®Þnh. Em rÊt mong ®îc sù ®ãng gãp
cña c¸c thÇy c« gi¸o vµ c¸c anh chÞ phßng Tµi chÝnh qu¶n lý ®Ó b¸i b¸o c¸o
cña em ®îc hoµn thiÖn h¬n.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n!
Hµ Néi, ngµy 30 th¸ng 6n¨m 2005
Sinh viªn
NguyÔn ThÞ Hång Hµ

B¸o c¸o Qu¶n lý
PhÇn I
Kh¸i qu¸t chung vÒ c«ng t¸c q...
B¸o c¸o Qu¶n lý
Lêi nãi ®Çu
ViÖc chuyÓn ®æi nªn kinh níc ta nªn kinh ho¹ch to¸n tËp trung
sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña Nhµ Níc ®· ®ang mang l¹i nh÷ng
®æi thay trong nªn kinh tÕ, mang l¹i nhiÒu c¬ héi nh÷ng còng nhiÒu th¸ch thøc
cho c¸c doanh nghiÖp.
Trong nÒn kinh thÞ trêng, ®Ó thÓ ®øng v÷ng c¹nh tranh ®îc trªn
thÞ trêng, c¸c doanh nghiÖp ph¶i t¹o ra uy tÝn h×nh ¶nh cho s¶n phÈm, thÓ
hiÖn qua: chÊt lîng, u m·, gi¸ c¶, trong ®ã chÊt lîng vÊn ®Ò then chèt.
§Çu t cho chÊt lîng s¶n phÈm ®ång nghÜa víi ®Çu t vµo m¸y mãc, thiÕt d©y
chuyÒn c«ng nghÖ, ®Çu t vµo nguån nh©n lùc còng kh«ng kÐm phÇn quan
träng lµ chó träng yÕu tè cÊu thµnh s¶n phÈm, ®ã lµ nguyªn liÖu.
mét trong nh÷ng yÕu ®µu vµo cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, vËt liÖu th-
êng chiÕm tû träng rÊt lín trong tæng chi phÝ s¶n xuÊt. Nã lµ bé phËn chñ yÕu
cÊu thµnh nªn thùc thÓ s¶n phÈm s¶n xuÊt ra. Sù thay ®æi lîng chÊt l-
îng vËt liÖu ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn c«ng tËp hîp chi pvµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n
phÈm cña doanh nghiÖp. Do vËy, yªu cÇu ®Æt ra ph¶i qu¶n chÆt chÏ vËt
liÖu, tæ chøc sö dông vËt liÖu tiÕt kiÖm vµ hîp lý, ®ång thêi tæ chøc ho¹ch to¸n
chi phÝ vËt liÖu chÝnh x¸c, kÞp thêi, ®Çy ®ñ
Còng nh nh÷ng doanh nghiÖp s¶n xuÊt kh¸c, chi phÝ vËt liÖu ë c«ng ty
Kho¸ng s¶n vµ th¬ng m¹i Hµ TÜnh chiÕm mét tû träng rÊt lín( kho¶ng 60-70%
tæng chi phÝ ®Çu vµo) Cho nªn C«ng ty rÊt coi träng c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ
vËt liÖu nh»m t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc tÝnh gi¸ thµnh chÝnh x¸c, ®ã phÊn ®Êu
h¹ thÊp gi¸ thµnh s¶n phÈm, t¹o lîi thÕ trong c¹nh tranh.
vËy qua kh¶o s¸t thùc em ®· chän ®Ó tµi: "Qu¶n chi phÝ NVL
t¹i c«ng ty kho¸ng s¶n th¬ng m¹i TÜnh'' ®Ó lµm bµi b¸o c¸o qu¶n
nµy.
B¸o c¸o qu¶n lý cña em gåm 3 phÇn:
PhÇn I: Kh¸i qu¸t chung c«ng t¸c qu¶n chi phÝ NVL cña c«ng ty
kho¸ng s¶n vµ th¬ng m¹i Hµ TÜnh.
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: QL chi phí NVL tại cty Khoáng sản và TM Hà Tĩnh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: QL chi phí NVL tại cty Khoáng sản và TM Hà Tĩnh - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
46 Vietnamese
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: QL chi phí NVL tại cty Khoáng sản và TM Hà Tĩnh 9 10 647