Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: QL tài chính tại cty phát triển CN Đông Á

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 87 trang   |   Lượt xem: 1401 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

Më ®Çu
Mèi quan hÖ thanh to¸n gi÷a doanh nghiÖp víi ngêi mua, ngêi b¸n, víi ng©n s¸ch ph¶n
¸nh qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, thêng xuyªn ph¸t sinh c¸c nghiÖp vô thanh
to¸n. V× vËy, ngêi qu¶n lý kh«ng chØ quan t©m tíi doanh thu, chi phÝ, lîi nhuËn, c¸i mµ hä
ph¶i thêng thêng xuyªn n¾m b¾t chÝnh lµ t×nh h×nh thanh to¸n. T×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh
nghiÖp ph¶n ¸nh viÖc lµm ¨n cã hiÖu qu¶ hay kh«ng cña doanh nghiÖp.Ph¶i xem xÐt tµi
chÝnh ®Ó cã thÓ tham gia ký kÕt c¸c hîp ®ång ®ñ kh¶ n¨ng thanh to¸n ®¶m b¶o an toµn vµ
hiÖu qu¶ cho doanh nghiÖp.NghiÖp vô thanh to¸n x¶y ra ë c¶ trong qu¸ tr×nh mua hµng vµ
qu¸ tr×nh tiªu thô, nã cã liªn quan mËt thiÕt víi c¸c nghiÖp vô quü vµ nghiÖp vô t¹o vèn. Nh
vËy, cã thÓ nãi c¸c nghiÖp vô thanh to¸n cã mét ý nghÜa v« cïng quan träng trong ho¹t ®éng
cña doanh nghiÖp, nã gãp phÇn duy tr× sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp.
§Ó qu¶n lý mét c¸ch cã hiÖu qu¶ vµ tèt nhÊt ®èi víi c¸c ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp
nãi riªng, dï lµ SX-kinh doanh hay dÞch vô vµ nÒn kinh tÕ quèc d©n cña 1 níc nãi chung ®Òu
cÇn ph¶i sö dông c¸c c«ng cô kh¸c qu¶n lý kh¸c nhau trong ®ã cã kÕ to¸n.
Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y hßa cïng víi qu¸ tr×nh ®æi míi ®i nªn cña ®Êt níc, c«ng
t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n còng ®· cã sù ®æi míi t¬ng øng ®Ó cã sù phï hîp kÞp thêi víi c¸c yªu
cÇu cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng, phï hîp víi c¸c nguyªn t¾c, chuÈn mùc kÕ to¸n quèc tÕ, ®ång
thêi phï hîp víi ®Æc ®iÓm, yªu cÇu tr×nh ®é qu¶n lý kinh tÕ ë níc ta. Sau nhiÒu lÇn ®îc söa
®æi, ®Õn ngµy 01-11-1995 theo quyÕt ®Þnh sè 1141 TC/Q§/C§KT cña Bé trëng Bé tµi chÝnh,
®· chÝnh thøc ban hµnh chÕ ®é kÕ to¸n DN.§©y lµ mét bíc ®æi míi ®¸nh dÊu sù thay ®æi míi
®¸nh dÊu sù thay ®æi toµn diÖn, triÖt ®Ó hÖ thèng kÕ to¸n ViÖt Nam.
Sau qu¸ tr×nh häc tËp vµ nghiªn cøu ë trêng ®Ó trang bÞ c¸c kiÕn thøc c¬ b¶n vµ ®Æc
biÖt lµ sau qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i phßng kÕ to¸n cña c«ng ty cæ phÇn ®Çu t vµ ph¸t triÓn c«ng
nghÖ EAST-ASIAN, t«i ®· chän ®Ò tµi “H¹ch to¸n c¸c nghiÖp vô thanh to¸n víi ngêi b¸n,
kh¸ch hµng vµ Nhµ níc víi viÖc t¨ng cêng qu¶n lý tµi chÝnh t¹i c«ng ty cæ phÇn ®Çu t vµ
ph¸t triÓn c«ng nghÖ §«ng ¸”. Trong ®Ò tµi nµy t«i muèn t×m hiÓu s©u h¬n vÒ c¸c nghiÖp
vô thanh to¸n, so s¸nh thùc tÕ h¹ch to¸n t¹i c«ng ty víi lý thuyÕt ®îc häc, víi chÕ ®é tµi
chÝnh hiÖn hµnh ë ViÖt Nam ®ång thêi t×m hiÓu thªm vÒ h¹ch to¸n c¸c nghiÖp vô thanh to¸n
theo chÕ ®é kÕ to¸n quèc tÕ. Tham väng cña t«i ®Æt ra lµ th«ng qua c¸c nghiÖp vô thanh to¸n
®Ó cã c¸i nh×n tæng qu¸t nhÊt vÒ c«ng ...
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
Më ®Çu
Mèi quan hÖ thanh to¸n gi÷a doanh nghiÖp víi ngêi mua, ngêi b¸n, víi ng©n s¸ch phn
¸nh qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, thêng xuyªn ph¸t sinh c¸c nghiÖp thanh
to¸n. vËy, ngêi qu¶n kh«ng chØ quan t©m tíi doanh thu, chi phÝ, lîi nhuËn, c¸i
ph¶i thêng thêng xuyªn n¾m b¾t chÝnh lµ t×nh h×nh thanh to¸n. T×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh
nghiÖp ph¶n ¸nh viÖc lµm ¨n hiÖu qu¶ hay kh«ng cña doanh nghiÖp.Ph¶i xem xÐt tµi
chÝnh ®Ó thÓ tham gia kÕt c¸c hîp ®ång ®ñ kh n¨ng thanh to¸n ®¶m o an toµn vµ
hiÖu qu cho doanh nghiÖp.NghiÖp vô thanh to¸n x¶y ra ë trong qu¸ tr×nh mua hµng vµ
qu¸ tr×nh tiªu thô, nã cã liªn quan mËt thiÕt víi c¸c nghiÖp vô quü vµ nghiÖp vô t¹o vèn. Nh
vËy, cã thÓ nãi c¸c nghiÖp vô thanh to¸n cã mét ý nghÜa v« cïng quan träng trong ho¹t ®éng
cña doanh nghiÖp, nã gãp phÇn duy tr× sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp.
§Ó qu¶n lý mét c¸chhiÖu qutèt nhÊt ®èi víi c¸c ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp
nãi riªng, dï lµ SX-kinh doanh hay dÞch vô vµ nÒn kinh tÕ quèc d©n cña 1 níc nãi chung ®Òu
cÇn ph¶i sö dông c¸c c«ng cô kh¸c qu¶n lý kh¸c nhau trong ®ã cã kÕ to¸n.
Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y hßa cïng víi qu¸ tr×nh ®æi míi ®i nªn cña ®Êt níc, c«ng
t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n còng ®· cã sù ®æi míi t¬ng øng ®Ó cã sù phï hîp kÞp thêi víi c¸c yªu
cÇu cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng, phï hîp víi c¸c nguyªn t¾c, chuÈn mùc kÕ to¸n quèc tÕ, ®ång
thêi phï hîp víi ®Æc ®iÓm,u cÇu tr×nh ®é qun lý kinhë níc ta. Sau nhiÒu lÇn ®îc söa
®æi, ®Õn ngµy 01-11-1995 theo quyÕt ®Þnh sè 1141 TC/Q§/C§KT cña trëng Bé tµi chÝnh,
®· chÝnh thøc ban hµnh chÕ ®é kÕ to¸n DN.§©y lµ mét bíc ®æi míi ®¸nh dÊu sù thay ®æi míi
®¸nh dÊu sù thay ®æi toµn diÖn, triÖt ®Ó hÖ thèng kÕ to¸n ViÖt Nam.
Sau qu¸ tr×nh häc tËp nghiªn cøu ë trêng ®Ó trang c¸c kiÕn thøcn vµ ®Æc
biÖt lµ sau qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i phßng kÕ to¸n cña c«ng ty cæ phÇn ®Çu t ph¸t triÓn c«ng
nghÖ EAST-ASIAN, t«i ®· chän ®Òi H¹ch to¸n c¸c nghiÖp thanh to¸n víi ngêi b¸n,
kh¸ch hµng vµ Nhµ níc víi viÖc t¨ng cêng qu¶n lý tµi chÝnh t¹i c«ng ty cæ phÇn ®Çu t
ph¸t triÓn c«ng nghÖ §«ng ¸. Trong ®Ò tµi nµy t«i muèn t×m hiÓu s©u h¬n c¸c nghiÖp
thanh to¸n, so s¸nh thùc h¹ch to¸n t¹i c«ng ty víi thuyÕt ®îc häc, víi chÕ ®é tµi
chÝnh hiÖn hµnh ë ViÖt Nam ®ång thêi t×m hiÓu thªm vÒ h¹ch to¸n c¸c nghiÖp vô thanh to¸n
theo chÕ ®é kÕ to¸n quèc. Tham väng cña t«i ®Æt ra lµ th«ng qua c¸c nghiÖp vô thanh to¸n
®Ó cã c¸i nh×n tæng qu¸t nhÊt vÒ c«ng c kÕ to¸n t¹i c«ng ty, ®iÒu nµy xuÊt ph¸t ®Æc ®iÓm
chøc to¸n t¹i c«ng ty ASIAN. Tuy nhiªn do ®iÒu kiÖn kh«ng cho phÐp nªn t«i chØ ®i
s©u t×m hiÓu mét nghiÖp vô thanh to¸n ®· nªu trong tªn ®Ò tµi. Nh vËy chuyªn ®Ò thùc tËp
nµy t«i sÏ tËp chung vµo bèn khÝa c¹nh lµ :
- H¹ch to¸n c¸c nghiÖp vô thanh to¸n víi nhµ cung cÊp (ngêi b¸n).
- H¹ch to¸n c¸c nghiÖp vô thanh to¸n víi ngêi mua.
- H¹ch to¸n c¸c nghiÖp vô thanh to¸n víi Nhµ níc.
- T¨ng cêng qu¶n lý tµi chÝnh t¹i c«ng ty EAST-ASIAN.
§Ó thùc hiÖn môc tiªu ®Æt ra, bµi viÕt cña t«i chia lµm ba phÇn chÝnh :
PhÇn I : C¬ luËn cña h¹ch to¸n c¸c nghiÖp thanh to¸n víi ngêi b¸n, kh¸ch
hµng, nhµ níc trong doanh nghiÖp.
PhÇn II : Thùc tr¹ng h¹ch to¸n nghiÖp vô thanh to¸n víi ngêi b¸n, víi kh¸ch hµng vµ
nhµ níc ë c«ng ty EAST-ASIAN.
PhÇn III : Ph¬ng híng hoµn thiÖn h¹ch to¸n c¸c nghiÖp vô thanh to¸n víi ngêi b¸n,
kh¸ch hµng vµ nhµ níc ë c«ng ty EAST-ASIAN.
1
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: QL tài chính tại cty phát triển CN Đông Á - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: QL tài chính tại cty phát triển CN Đông Á - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
87 Vietnamese
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: QL tài chính tại cty phát triển CN Đông Á 9 10 795