Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: QL tiêu thụ HH tại cty TM XNK HN

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 49 trang   |   Lượt xem: 1688 lần   |   Lượt tải: 1 lần
B¸o c¸o qu¶n lý

Khoa Kinh tÕ Ph¸p chÕ

Môc Lôc
Lêi Më ®Çu.......................................................................................................................3
PhÇn I : §Æc ®iÓm C«ng ty Th¬ng M¹i XNK - Hµ Néi:................................5

I . Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty ..............................................5
1 . Giai ®äan 1..............................................................................................5
2 . Giai ®o¹n 2 .............................................................................................5
3 . Giai ®o¹n 3 .............................................................................................6
II. Chøc n¨ng, vÞ trÝ, nhiÖm vô cña C«ng ty trong nÒn kinh tÕ...........................7
1 . Chøc n¨ng ...............................................................................................7
2 . VÞ trÝ .......................................................................................................9
3 . NhiÖm vô ..............................................................................................10
III : C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty ............................................11
1 . M« h×nh qu¶n lý tæ chøc cña C«ng ty ..................................................11
2 . Chøc n¨ng nhiÖm vô cña c¸c phßng ban ..............................................13
3. Tæ chøc bé m¸y, kÕ to¸n cña C«ng ty ...................................................14
4. §Æc ®iÓm vÒ lao ®éng cña C«ng ty.........................................................16
IV . Mét sè ®Æc ®iÓm kinh doanh cña C«ng ty ................................................19
1 . §Æc ®iÓm vÒ lÜnh vùc kinh doanh vµ mÆt hµng kinh doanh .................19
2 . §Æc ®iÓm vÒ nguån vèn ........................................................................20
3. C¸c chØ tiªu vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh vµ mét sè kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh
doanh ®¹t ®îc cña C«ng ty ................................................................................21
PhÇn II : Thùc tr¹ng c«ng t¸c Qu¶n lý tiªu thô s¶n phÈm hµng
ho¸ t¹i C«ng ty.........................................................................................................22

I . Mét sè vÊn ®Ò lý luËn chung vÒ tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸ .....................22
1. Quan niÖm vÒ tiªu thô ............................................................................22
2. Vai trß cña c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm hang ho¸ ..................................
B¸o c¸o qu¶n lý Khoa Kinh tÕ Ph¸p chÕ
Môc Lôc
Lêi Më ®Çu.......................................................................................................................3
PhÇn I : §Æc ®iÓm C«ng ty Th¬ng M¹i XNK - Hµ Néi:................................5
I . Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty ..............................................5
1 . Giai ®äan 1..............................................................................................5
2 . Giai ®o¹n 2 .............................................................................................5
3 . Giai ®o¹n 3 .............................................................................................6
II. Chøc n¨ng, vÞ trÝ, nhiÖm vô cña C«ng ty trong nÒn kinh tÕ...........................7
1 . Chøc n¨ng ...............................................................................................7
2 . VÞ trÝ .......................................................................................................9
3 . NhiÖm vô ..............................................................................................10
III : C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty ............................................11
1 . M« h×nh qu¶n lý tæ chøc cña C«ng ty ..................................................11
2 . Chøc n¨ng nhiÖm vô cña c¸c phßng ban ..............................................13
3. Tæ chøc bé m¸y, kÕ to¸n cña C«ng ty ...................................................14
4. §Æc ®iÓm vÒ lao ®éng cña C«ng ty.........................................................16
IV . Mét sè ®Æc ®iÓm kinh doanh cña C«ng ty ................................................19
1 . §Æc ®iÓm vÒ lÜnh vùc kinh doanh vµ mÆt hµng kinh doanh .................19
2 . §Æc ®iÓm vÒ nguån vèn ........................................................................20
3. C¸c c tiªu t×nh h×nh tµi chÝnh mét kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh
doanh ®¹t ®îc cña C«ng ty ................................................................................21
PhÇn II : Thùc tr¹ng c«ng t¸c Qu¶n tiªu thô s¶n phÈm hµng
ho¸ t¹i C«ng ty.........................................................................................................22
I . Mét sè vÊn ®Ò lý luËn chung vÒ tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸ .....................22
1. Quan niÖm vÒ tiªu thô ............................................................................22
2. Vai trß cña c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm hang ho¸ ..................................22
3. C¸c ho¹t ®éng chñ yÕu cña c«ng t¸c tiªu thô .........................................23
4. Ph¬ng thc tiªu thô s¶n phÈm ...................................................................23
II . Ph©n tÝch thùc tr¹ng c«ng t¸c qu¶n lý tiªu thô s¶n phÈm ë c«ng ty ..........23
1 . thÞ trêng tiªu thô ......................................................................................23
2 . Ph©n tÝch c«ng t¸c nghiªn cøu vµ x¸c ®Þnh thÞ tr¬ng môc tiªu .............25
2.1 C«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr¬ng ..............................................................25
2.2 X¸c ®Þnh thÞ trêng môc tiªu ph©n ®o¹n thÞ trêng ..................................26
3 . Ph©n tÝch c«ng t¸c x©y dùng chiÕn c vµ kª ho¹ch tiªu t sn phÈm .......27
3.1 C«ng t¸c x©y dùng chiÕn lîc .................................................................27
3.2 X©y dùng kÕ ho¹ch tiªu thô s¶n phÈm ..................................................28
4 . Ph©n tÝch tæ chøc m¹ng líi tiªu thô ........................................................28
4.1.Lùa chän kªnh ph©n phèi .......................................................................28
NguyÔn ThÞ Hång - K45E
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: QL tiêu thụ HH tại cty TM XNK HN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: QL tiêu thụ HH tại cty TM XNK HN - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
49 Vietnamese
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: QL tiêu thụ HH tại cty TM XNK HN 9 10 656