Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: QL và sử dụng NVL tại cty SXKD đầu tư và DV Việt Hà

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 1214 lần   |   Lượt tải: 1 lần
B¸o c¸o qu¶n lý

Lêi më ®Çu
Bíc sang thÕ kû 21,xu híng héi nhËp kinh tÕ khu vùc vµ thÕ giíi cña kinh tÕ
níc ta ngµy cµng ®îc ®Èy nhanh vµ m¹nh thÓ hiÖn qua c¸c v¨n b¶n cao cÊp nh :
HiÖp ®Þnh th¬ng m¹i ViÖt - Mü ,c¬ chÕ u ®·i thuÕ héi nhËp cña c¸c níc Asean,
hiÖp ®Þnh th¬ng m¹i ViÖt -§øc....
Trong xu thÕ héi nhËp ®ã hai yÕu tè næi bËt vµ quan träng nhÊt lµ hîp
t¸c chÆt chÏ vµ c¹nh tranh quyÕt liÖt . BÞ cuèn trong vßng xo¸y ®ã ,cÊc doanh
nghiÖp ph¶i cñng cè còng nh hoµn thiÖn bé m¸y qu¶n lý ,bé m¸y kÕ to¸n, quy
tr×nh s¶n xuÊt...®Ó cã thÓ t¹o cho m×nh mét chç ®øng v÷ng ch¾c trªn thÞ trêng .
ViÖc qu¶n lý rÊt quan träng ®èi víi mçi c«ng ty ,nã gi÷ vai trß tÝch cùc
trong viÖc ®iÒu hµnh vµ kiÓm so¸t ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty .Qu¶n lý
NVL trong doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh gi÷ vai trß hÕt søc quan träng
.NVL thêng chiÕm mét tû träng lín trong chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n
phÈm.Cho nªn viÖc qu¶n lý qu¸ tr×nh thu mua ,vËn chuyÓn b¶o qu¶n dù tr÷ vµ sö
dông vËt t cã ý nghÜa rÊt lín trong viÖc tiÕt kiÖm chi phÝ vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n xuÊt
s¶n phÈm nhng vÉn ®¶m b¶o chÊt lîng tèt nh¨m tõng bíc n©ng cao uy tin vµ søc
m¹nh c¹nh tranh cña c«ng ty trªn thÞ trêng
§ã còng lµ lý do em chän ®Ò tµi "Hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n lý NVL
t¹i c«ng ty SXKD ®Çu t vµ dÞch vô ViÖt Hµ " lµm b¸o c¸o qu¶n lý cña m×nh
Néi dung b¸o c¸o qu¶n lý cña em ngoµi phÇn më ®Çu vµ kÕt luËn gåm 3 phÇn:
PhÇn 1: Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn c¬ b¶n vÒ NVL trong DN s¶n xuÊt
PhÇn 2: Thùc tr¹ng c«ng t¸c qu¶n lý NVL t¹i c«ng ty ViÖt Hµ
PhÇn 2: Mét sè kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n lý NVL t¹i c«ng ty
ViÖt Hµ
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c« gi¸o Tr¬ng Thanh Thuû cïng c¸c c« chó phßng
vËt t ®· tËn t×nh híng dÉn vµ gióp ®ì em hoµn thµnh b¸o c¸o nµy

B¸o c¸o qu¶n lý

PhÇn I : Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ nguyªn vËt liÖu
I . Sù cÇn thiÕt ph¶i tæ chøc c«ng t¸c qu¶n lý nguyªn vÊt liÖu trong c¸c
doanh nghiÖp s¶n xuÊt
1. Kh¸i niÖm ®Æc ®iÓm cña nguyªn vËt liÖu trong doanh nghiÖp s¶n xuÊt
a.Kh¸i niÖm
Nguyªn vËt liÖu lµ nh÷ng ®èi tîng lao ®éng mua ngoµi hoÆc tù chÕ biÕn cÇn
thiÕt trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp vµ ®îc thÓ hiÖn díi
d¹ng vËt ho¸ nh: s¾t, thÐp trong doanh nghiÖp c¬ khÝ chÕ t¹o, sîi trong doanh
nghiÖp dÖt, da trong doanh nghiÖp ®ãng giÇy, v¶i trong doanh nghiÖp may mÆc,
…Nguyªn vËt liÖu chØ tham gia vµo mét chu k× s¶n xuÊt kinh doanh nhÊt ®Þnh vµ
toµn bé gi¸ trÞ ®îc chuyÓn hÕt mét lÇn vµo chi phÝ kinh doanh trong kú.
b. §Æc ®iÓm
Nh ®· nãi ë trªn, nguyªn vËt liÖu chØ tham gia vµo mét chu...
B¸o c¸o qu¶n lý
Lêi më ®Çu
Bíc sang thÕ 21,xu híng héi nhËp kinh khu vùc thÕ giíi cña kinh
níc ta ngµy cµng ®îc ®Èy nhanh m¹nh thÓ hiÖn qua c¸c v¨n b¶n cao cÊp nh :
HiÖp ®Þnh th¬ng m¹i ViÖt - ,c¬ chÕ u ®·i thuÕ héi nhËp cña c¸c níc Asean,
hiÖp ®Þnh th¬ng m¹i ViÖt -§øc....
Trong xu thÕ héi nhËp ®ã hai yÕu næi bËt quan träng nhÊt hîp
t¸c chÆt chÏ c¹nh tranh quyÕt liÖt . cuèn trong vßng xo¸y ®ã ,cÊc doanh
nghiÖp ph¶i cñng còng nh hoµn thiÖn m¸y qu¶n ,bé m¸y to¸n, quy
tr×nh s¶n xuÊt...®Ó cã thÓ t¹o cho m×nh mét chç ®øng v÷ng ch¾c trªn thÞ trêng .
ViÖc qu¶n lý rÊt quan träng ®èi víi mçi c«ng ty ,nã gi÷ vai trß tÝch cùc
trong viÖc ®iÒu hµnh kiÓm so¸t ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty .Qu¶n
NVL trong doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh gi÷ vai trß hÕt søc quan träng
.NVL thêng chiÕm mét träng lín trong chi phÝ s¶n xuÊt tÝnh gi¸ thµnh s¶n
phÈm.Cho nªn viÖc qu¶n lý qu¸ tr×nh thu mua ,vËn chuyÓn b¶o qu¶n dù tr÷ vµ sö
dông vËt t ý nghÜa rÊt lín trong viÖc tiÕt kiÖm chi phÝ vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n xuÊt
s¶n phÈm nhng vÉn ®¶m b¶o chÊt lîng tèt nh¨m tõng bíc n©ng cao uy tin søc
m¹nh c¹nh tranh cña c«ng ty trªn thÞ trêng
§ã còng do em chän ®Ò tµi "Hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n NVL
t¹i c«ng ty SXKD ®Çu t vµ dÞch vô ViÖt Hµ " lµm b¸o c¸o qu¶n lý cña m×nh
Néi dung b¸o c¸o qu¶n lý cña em ngoµi phÇn më ®Çu vµ kÕt luËn gåm 3 phÇn:
PhÇn 1: Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn c¬ b¶n vÒ NVL trong DN s¶n xuÊt
PhÇn 2: Thùc tr¹ng c«ng t¸c qu¶n lý NVL t¹i c«ng ty ViÖt Hµ
PhÇn 2: Mét kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n NVL t¹i c«ng ty
ViÖt Hµ
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c« gi¸o Tr¬ng Thanh Thuû cïng c¸c c« chó phßng
vËt t ®· tËn t×nh híng dÉn vµ gióp ®ì em hoµn thµnh b¸o c¸o nµy
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: QL và sử dụng NVL tại cty SXKD đầu tư và DV Việt Hà - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: QL và sử dụng NVL tại cty SXKD đầu tư và DV Việt Hà - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: QL và sử dụng NVL tại cty SXKD đầu tư và DV Việt Hà 9 10 410