Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Tổ chức bộ máy KT tại cty Chỉ khâu HN

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 74 trang   |   Lượt xem: 1691 lần   |   Lượt tải: 1 lần
PhÇn I: §Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh vµ tæ chøc
bé m¸y kÕ to¸n- h×nh thøc sæ kÕ to¸n
t¹i nhµ m¸y chØ kh©u Hµ Néi
I>§Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh nhµ m¸y chØ kh©u Hµ Néi
Nhµ m¸y chØ kh©u Hµ Néi. Lµ mét doanh nghiÖp nhµ níc ®· thùc hÖn chÕ ®é
h¹ch to¸n kinh tÕ tõ nhiÒu n¨m nay. ViÖc tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n thùc hiÖn
nghiªm chØnh theo chÕ ®é cña nhµ níc vµ cã sù vËn dông phï hîp víi ®Æc
®iÓm cña xÝ nghiÖp. HiÖn nay, c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt cña xÝ
nghiÖp dîc tËp hîp theo nh÷ng kho¶n môc sau:
- Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp:
+ Nguyªn vËt liÖu chÝnh:
§Ó t¹o ra nh÷ng s¶n phÈm cña xÝ nghiÖp lµ chØ vµ sîi th× nguyªn vËt liÖu lµ nhng lo¹i X¬ ……
+ Nguyªn vËt liÖu phô:
Lµ nhhng nguyªn vËt liÖu nh: èng nhùa, khuyªn, chØ,x¨ng dÇu…
- Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp: Lµ nh÷ng kho¶n ph¶I chi tr¶ cho c«ng
nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt nh: l¬ng chÝnh, l¬ng phô, c¸c kho¶n phô cÊp cã tÝnh
chÊt l¬ng, c¸c kho¶n trÝch nép theo l¬ng nh: BHH, BHYT, KPC§.
- Chi phÝ s¶n xuÊt chung: Bao gåm c¸c chi phÝ trùc tiÕp tham gia vµo qu¸
tr×nh s¶n xuÊt ë ph¹m vi ph©n xëng gåm:
+ Chi phÝ chi tr¶ l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng cho c¸n bé qu¶n lý ph©n xëng.
+ Chi phÝ vËt liÖu, c«ng cô dông cô s¶n xuÊt ding cho ph©n xëng.
+ Chi phÝ khÊu hao TSC§: bao gåm nhµ cöa, m¸y mãc, thiÕt bÞ, vËt kiÕn
tróc…
+ Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi: nh tiÒn ®iÖn, tiÒn níc, tiÒn ®iÖn tho¹i, chi phÝ söa
cha TSC§ cho thuª ngoµi.
+ Chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn: bao gåm c¸c kho¶n chi héi häp, hiÕu hØ, tiÒn båi d ìng ca ¨n ®ªm.
II>§Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n Nhµ m¸y chØ kh©u Hµ Néi
XÝ nghiÖp Nhµ m¸y chØ kh©u Hµ Néi ¸p dông h×nh thøc kÕ to¸n tËp trung ®Ó
phï hîp víi ®iÒu kiÖn, tr×nh ®é cña c¸n bé kÕ to¸n vµ qu¶n lý. Bé m¸y kÕ to¸n
bao g«mg 5 ngêi: cã 2 nh©n viªn tr×nh ®é ®¹i häc, 3 nh©n viªn tr×nh ®é trung
cÊp. 4 ngêi tËp trung t¹i phßng tµi vô, mét ngêi tËp trung t¹i phßng lao ®«ng
tiÒn l¬ng.

1

KÕ to¸n trëng

KÕ to¸n tæng hîp

Thñ quü

KÕ to¸n nguyªn vËt
liÖu vµ vèn b»ng tiÒn

KÕ to¸n tËp hîp chi
phÝ, tÝnh gi¸ thµnh
vµ c«ng nî

III>H×nh thøc sæ kÕ to¸n ®îc sö dông t¹i xÝ nghiÖp:
XÝ nghiÖp ¸p dông h×nh thøc kÕ to¸n: Chøng tõ ghi sæ, c¸c lo¹i sæ ®îc sö dông
trong xÝ nghiÖp:
- Sæ ®¨ng kÝ chøng tõ ghi sæ
- Sæ c¸i
- Sæ kÕ to¸n chi tiÕt
- Sæ quÜ tiÒn mÆt
- Sæ tµI s¶n cè ®Þnh
- Sæ l¬ng
- Sæ chi tiÕt vËt t, thµnh phÈm, hµng ho¸
- Sæ chi tiÕt chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh
- ThÎ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm
- Sæ chi tiÕt tiÒn göi, tiÒn vay
- Sæ chi tiÕt thanh to¸n
- Sæ chi tiÕt chi phÝ tr¶ tríc, chi phÝ ph¶i tr¶.

2

§Ò bµi

XÝ...
PhÇn I: §Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh vµ tæ chøc
bé m¸y kÕ to¸n- h×nh thøc sæ kÕ to¸n
t¹i nhµ m¸y chØ kh©u Hµ Néi
I>§Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh nhµ m¸y chØ kh©u Hµ Néi
Nhµ m¸y chØ kh©u Hµ Néi. mét doanh nghiÖp nhµ níc ®· thùc hÖn chÕ ®é
h¹ch to¸n kinh nhiÒu n¨m nay. ViÖc chøc c«ng t¸c to¸n thùc hiÖn
nghiªm chØnh theo chÕ ®é cña nhµ níc vËn dông p hîp víi ®Æc
®iÓm cña xÝ nghiÖp. HiÖn nay, c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt cña
nghiÖp dîc tËp hîp theo nh÷ng kho¶n môc sau:
- Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp:
+ Nguyªn vËt liÖu chÝnh:
§Ó t¹o ra nh÷ng s¶n phÈm cña xÝ nghiÖp lµ chØ vµ sîi th× nguyªn vËt liÖu lµ nh-
ng lo¹i X¬ ……
+ Nguyªn vËt liÖu phô:
Lµ nhhng nguyªn vËt liÖu nh: èng nhùa, khuyªn, chØ,x¨ng dÇu
- Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp: nh÷ng kho¶n ph¶I chi tr¶ cho c«ng
nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt nh: l¬ng chÝnh, l¬ng phô, c¸c kho¶n phô cÊp tÝnh
chÊt l¬ng, c¸c kho¶n trÝch nép theo l¬ng nh: BHH, BHYT, KPC§.
- Chi phÝ s¶n xuÊt chung: Bao gåm c¸c chi phÝ trùc tiÕp tham gia vµo qu¸
tr×nh s¶n xuÊt ë ph¹m vi ph©n xëng gåm:
+ Chi phÝ chi tr¶ l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng cho c¸n bé qu¶n lý ph©n x-
ëng.
+ Chi phÝ vËt liÖu, c«ng cô dông cô s¶n xuÊt ding cho ph©n xëng.
+ Chi phÝ khÊu hao TSC§: bao m nhµ cöa, m¸y mãc, thiÕt , vËt kiÕn
tróc
+ Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi: nh tiÒn ®iÖn, tiÒn níc, tiÒn ®iÖn tho¹i, chi phÝ söa
cha TSC§ cho thuª ngoµi.
+ Chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn: bao gåm c¸c kho¶n chi héi häp, hiÕu hØ, tiÒn båi d-
ìng ca ¨n ®ªm.
II>§Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n Nhµ m¸y chØ kh©u Hµ Néi
nghiÖp Nhµ m¸y chØ kh©u Hµ Néi ¸p dông h×nh thøcto¸n tËp trung ®Ó
phï hîp víi ®iÒu kiÖn, tr×nh ®é cña c¸n bé kÕ to¸n vµ qu¶n lý. Bé m¸y kÕ to¸n
bao g«mg 5 ngêi: 2 nh©n viªn tr×nh ®é ®¹i häc, 3 nh©n viªn tr×nh ®é trung
cÊp. 4 ngêi tËp trung t¹i phßng tµi vô, mét ngêi tËp trung t¹i phßng lao ®«ng
tiÒn l¬ng.
1
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Tổ chức bộ máy KT tại cty Chỉ khâu HN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Tổ chức bộ máy KT tại cty Chỉ khâu HN - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
74 Vietnamese
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Tổ chức bộ máy KT tại cty Chỉ khâu HN 9 10 353