Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Tổ chức bộ máy KT tại cty CP QT TM Thành Như

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 173 trang   |   Lượt xem: 1355 lần   |   Lượt tải: 1 lần
PhÇn I: §Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh vµ tæ chøc
bé m¸y kÕ to¸n- h×nh thøc sæ kÕ to¸n
t¹i C«ng ty cæ phÇn quèc tÕ th¬ng m¹i Thµnh Nh
I>§Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty cæ phÇn quèc tÕ th¬ng
m¹i Thµnh Nh:
C«ng ty cæ phÇn quèc tÕ th¬ng m¹i Thµnh Nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh
chñ yÕu lµ s¶n xuÊt gia c«ng c¸c lo¹i mò mÒm xuÊt khÈu ra níc ngoµi. Ngoµi
ra c«ng ty cßn s¶n xuÊt mét sè mÆt hµng mò tiªu thô trong níc. Lµ mét doanh
nghiÖp t nh©n c«ng ty mò xuÊt khÈu ®· thùc hiÖn chÕ ®é h¹ch to¸n kinh tÕ.
ViÖc tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n thùc hiÖn nghiªm chØnh theo chÕ ®é cña nhµ níc vµ cã sù vËn dông phï hîp víi ®Æc ®iÓm cña c«ng ty. HiÖn nay, c«ng t¸c kÕ
to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt cña c«ng ty dîc tËp hîp theo nh÷ng kho¶n môc
sau:
- Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp: chñ yÕu lµ ®îc nhËp tõ níc ngoµi
dµnh cho viÖc s¶n xuÊt mò xuÊt khÈu ra níc ngoµi. C«ng ty cßn nhËp mét sè
nguyªn vËt liÖu ngay t¹i trong níc. Bao gåm:
+ Nguyªn vËt liÖu chÝnh:
§Ó t¹o ra nh÷ng s¶n phÈm cña c«ng ty lµ nh÷g chiÕc mò th× nguyªn vËt liÖu lµ
nhng lo¹i v¶i ( v¶i cotton, v¶i d¹, v¶I len…), lìi trai ( lìi trai cøng vµ mÒm).
+ Nguyªn vËt liÖu phô:
Lµ nhhng nguyªn vËt liÖu nh: Kho¸, m¸c, mÕc, nÑp nhùa, khuy chám, chØ, kim
may, ¨ng dÇu…
- Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp: Lµ nh÷ng kho¶n ph¶I chi tr¶ cho c«ng
nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt nh: l¬ng chÝnh, l¬ng phô, c¸c kho¶n phô cÊp cã tÝnh
chÊt l¬ng, c¸c kho¶n trÝch nép theo l¬ng nh: BHH, BHYT, KPC§.
- Chi phÝ s¶n xuÊt chung: Bao gåm c¸c chi phÝ trùc tiÕp tham gia vµo qu¸
tr×nh s¶n xuÊt ë ph¹m vi ph©n xëng gåm:
+ Chi phÝ chi tr¶ l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng cho c¸n bé qu¶n lý ph©n xëng.
+ Chi phÝ vËt liÖu, c«ng cô dông cô s¶n xuÊt ding cho ph©n xëng.
+ Chi phÝ khÊu hao TSC§: bao gåm nhµ cöa, m¸y mãc, thiÕt bÞ, vËt kiÕn
tróc…
+ Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi: nh tiÒn ®iÖn, tiÒn níc, tiÒn ®iÖn tho¹i, chi phÝ söa
cha TSC§ cho thuª ngoµi.
+ Chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn: bao gåm c¸c kho¶n chi héi häp, hiÕu hØ, tiÒn båi d ìng ca ¨n ®ªm.
MÆc dï lµ C«ng ty cæ phÇn quèc tÕ th¬ng m¹i Thµnh Nh nhng em kh«ng
h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt xuÊt khÈu ra níc ngoµi mµ em chØ nghiªn cøu C«ng
ty cæ phÇn quèc tÕ th¬ng m¹i Thµnh Nh tiÕn hµnh tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt mét
sè s¶n phÈm mu tiªu thô trong níc, c«ng ty tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt theo ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn vµ tÝnh gi¸ vèn hµng xuÊt kho lµ ph¬ng ph¸p
b×nh qu©n c¶ k× dù tr÷.
1

II>§Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty cæ phÇn quèc tÕ th ¬ng
m¹i Thµnh Nh:
C«ng ty cæ phÇn quèc tÕ th¬ng m¹i Thµnh Nh ¸p dông h×nh...
PhÇn I: §Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh vµ tæ chøc
bé m¸y kÕ to¸n- h×nh thøc sæ kÕ to¸n
t¹i C«ng ty cæ phÇn quèc tÕ th¬ng m¹i Thµnh Nh
I>§Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty cæ phÇn quèc tÕ th ¬ng
m¹i Thµnh Nh :
C«ng ty phÇn quèc th¬ng m¹i Thµnh Nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh
chñ yÕu s¶n xuÊt gia c«ng c¸c lo¹i mÒm xuÊt khÈu ra níc ngoµi. Ngoµi
ra c«ng ty cßn s¶n xuÊt mét mÆt hµng tiªu thô trong níc. mét doanh
nghiÖp t nh©n c«ng ty xuÊt khÈu ®· thùc hiÖn chÕ ®é ch to¸n kinh tÕ.
ViÖc chøc c«ng t¸c to¸n thùc hiÖn nghiªm chØnh theo chÕ ®é cña nhµ n-
íc vµ cã sù vËn dông phï hîp víi ®Æc ®iÓm cña c«ng ty. HiÖn nay, c«ng t¸c kÕ
to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt cña c«ng ty dîc tËp hîp theo nh÷ng kho¶n môc
sau:
- Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp: chñ yÕu lµ ®îc nhËp tõ níc ngoµi
dµnh cho viÖc s¶n xuÊt mò xuÊt khÈu ra níc ngoµi. C«ng ty cßn nhËp mét sè
nguyªn vËt liÖu ngay t¹i trong níc. Bao gåm:
+ Nguyªn vËt liÖu chÝnh:
§Ó t¹o ra nh÷ng s¶n phÈm cña c«ng ty lµ nh÷g chiÕcth× nguyªn vËt liÖu
nhng lo¹i v¶i ( v¶i cotton, v¶i d¹, v¶I len ), l ìi trai ( lìi trai cøng vµ mÒm).
+ Nguyªn vËt liÖu phô:
Lµ nhhng nguyªn vËt liÖu nh: Kho¸, m¸c, mÕc, nÑp nhùa, khuy chám, chØ, kim
may, ¨ng dÇu
- Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp: nh÷ng kho¶n ph¶I chi tr¶ cho c«ng
nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt nh: l¬ng chÝnh, l¬ng phô, c¸c kho¶n phô cÊp tÝnh
chÊt l¬ng, c¸c kho¶n trÝch nép theo l¬ng nh: BHH, BHYT, KPC§.
- Chi phÝ s¶n xuÊt chung: Bao gåm c¸c chi phÝ trùc tiÕp tham gia vµo qu¸
tr×nh s¶n xuÊt ë ph¹m vi ph©n xëng gåm:
+ Chi phÝ chi tr¶ l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng cho c¸n bé qu¶n lý ph©n x-
ëng.
+ Chi phÝ vËt liÖu, c«ng cô dông cô s¶n xuÊt ding cho ph©n xëng.
+ Chi p khÊu hao TSC§: bao gåm nhµ cöa, m¸y mãc, thiÕt , vËt kiÕn
tróc
+ Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi: nh tiÒn ®iÖn, tiÒn níc, tiÒn ®iÖn tho¹i, chi phÝ söa
cha TSC§ cho thuª ngoµi.
+ Chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn: bao gåm c¸c kho¶n chi héi häp, hiÕu hØ, tiÒn båi d-
ìng ca ¨n ®ªm.
MÆc C«ng ty phÇn quèc th¬ng m¹i Thµnh Nh nhng em kh«ng
h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt xuÊt khÈu ra níc ngoµi mµ em chØ nghiªn cøu C«ng
ty cæ phÇn quèc tÕ th¬ng m¹i Thµnh Nh tiÕn hµnh tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt mét
s¶n phÈm mu tiªu thô trong níc, c«ng ty tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt theo ph-
¬ng ph¸p khai thêng xuyªn tÝnh gi¸ vèn hµng xuÊt kho ph¬ng ph¸p
b×nh qu©n c¶ k× dù tr÷.
1
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Tổ chức bộ máy KT tại cty CP QT TM Thành Như - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Tổ chức bộ máy KT tại cty CP QT TM Thành Như - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
173 Vietnamese
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Tổ chức bộ máy KT tại cty CP QT TM Thành Như 9 10 472