Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Tổ chức KT tại cty nước khoáng Cúc Phương ELMACO

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 1337 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chuyªn ®Ò thùc tËp
Ch¬ng II
Thùc tÕ c«ng t¸c kÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ
c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng t¹i C«ng ty
Níc kho¸ng Cóc Ph¬ng Elmaco
1. §Æc ®iÓm chung
1.1. Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp
"C«ng ty níc kho¸ng Cóc Ph¬ng Elmaco" ®îc thµnh lËp th¸ng 9 n¨m
2004 sau khi chuyÓn ®æi tõ c«ng ty nhµ níc sang h×nh thøc c«ng ty TNHH lµ
mét ®¬n vÞ ®ang trªn ®µ ph¸t triÓn ®îc s¶n xuÊt víi d©y chuyÒn c«ng nghÖ cao.
Níc kho¸ng Cóc Ph¬ng ®îc khai th¸c tõ nguån níc kho¸ng nãng ë ®é s©u trªn
10 mÐt cã tªn khoa häc Bicacbonmagiª cã hiÖu qu¶ to lín cho hÖ tiªu ho¸ ®îc
Bé c«ng nghÖ cÊp giÊy phÐp khai th¸c sè 1221/Q§-§KKS ngµy 11 th¸ng 08
n¨m 1997 vµ ®ãng chai trùc tiÕp trªn d©y chuyÒn thiÕt bÞ c«ng nghÖ tiªn tiÕn
cña h·ng B.C Maerivictorio - Italya. Níc kho¸ng Cóc Ph¬ng lµ s¶n phÈm níc
kho¸ng thiªn nhiªn ®Çu tiªn t¹i ViÖt Nam ®îc tæ chøc Quacert Bé Khoa häc
C«ng nghÖ vµ m«i trêng cÊp chøng chØ theo tiªu chuÈn cña ch©u ¢u
Codexstand 108-1981, rew 1 - 1997 sau khi ®· kiÓm so¸t nghiªm ngÆt hÖ
thèng qu¶n lý chÊt lîng s¶n xuÊt theo quy ®Þnh 1626-1997/Q§-BKHCNMT
cña Bé Khoa häc C«ng nghÖ vµ M«i trêng. V× vËy ®éi ngò CNV ®îc chän rÊt
phï hîp víi yªu cÇu cña c«ng nghÖ.
1.2. C¬ cÊu tæ chøc phßng kÕ to¸n vµ h×nh thøc kÕ to¸n

NguyÔn ThÞ HiÒn - KT03A- 04/02/1985

7

Chuyªn ®Ò thùc tËp
1.1.1. C¬ cÊu tæ chøc phßng kÕ to¸n
KÕ to¸n tr­ëng

KÕ to¸n
tæng hîp

KÕ to¸n
thanh to¸n

KÕ to¸n
tiÒn l­¬ng

Thèng kª
PX

KÕ to¸n
NVL-TSC§

Thñ quü

Thñ kho

Bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty ®îc tæ chøc theo h×nh thøc tËp trung thµnh
tõng phßng. KÕ to¸n thèng kª chÞu sù chØ ®¹o trùc tiÕp cña kÕ to¸n trëng,
phßng kÕ to¸n cña c«ng ty cã chøc n¨ng chñ yÕu lµ ®¶m b¶o c©n ®èi vÒ tµi
chÝnh phôc vô c«ng t¸c s¶n xuÊt kinh doanh ®ång thêi ®¶m b¶o viÖc cung cÊp
th«ng tin kÞp thêi cho yªu cÇu kÕ to¸n.
+ KÕ to¸n trëng: lµ ngêi ®øng ®Çu bé m¸y kÕ to¸n chÞu tr¸ch nhiÖm tríc
Côc Qu¶n lý vèn còng nh c¬ quan chøc n¨ng vÒ h¹ch to¸n ph¶n ¸nh ®óng ®¾n
c¸c sè liÖu tµi liÖu vÒ viÖc sö dông vèn tµi s¶n hiÖn cã cña c«ng ty, lµ ngêi
chÞu tr¸ch nhiÖm trùc tiÕp chØ ®¹o c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i ®¬n vÞ.
+ KÕ to¸n tæng hîp: tæng hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm lËp b¸o
c¸o theo quy ®Þnh hiÖn hµnh.
+ KÕ to¸n thanh to¸n:Theo dâi c«ng nî gi¸m ®èc kÞp thêi t×nh h×nh thu
chi theo dâi chi tiÕt vµ tæng hîp t×nh h×nh h¹ch to¸n víi nhµ níc.
+ KÕ to¸n tiÒn l¬ng: TËp hîp tµi liÖu liªn quan ®Õn viÖc tÝnh tiÒn l¬ng vµ
c¸c kho¶n b¶o hiÓm cho c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty.
+ KÕ to¸n nguyªn vËt liÖu - TSC§: Ph¶n ¸nh vµ gi¸m ®èc kÞp thêi t×nh
h×...
Chuyªn ®Ò thùc tËp
Ch¬ng II
Thùc tÕ c«ng t¸c kÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ
c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng t¹i C«ng ty
Níc kho¸ng Cóc Ph¬ng Elmaco
1. §Æc ®iÓm chung
1.1. Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp
"C«ng ty níc kho¸ng Cóc Ph¬ng Elmaco" ®îc thµnh lËp th¸ng 9 n¨m
2004 sau khi chuyÓn ®æi c«ng ty nhµ níc sang h×nh thøc c«ng ty TNHH
mét ®¬n vÞ ®ang trªn ®µ ph¸t triÓn ®îc s¶n xuÊt víi d©y chuyÒn c«ng nghÖ cao.
Níc kho¸ng Cóc Ph¬ng ®îc khai th¸c tõ nguån níc kho¸ng nãng ë ®é s©u trªn
10 mÐttªn khoa häc BicacbonmagiªhiÖu qu¶ to lín cho hÖ tiªu ho¸ ®îc
c«ng nghÖ cÊp giÊy phÐp khai th¸c 1221/Q§-§KKS ngµy 11 th¸ng 08
n¨m 1997 ®ãng chai trùc tiÕp trªn d©y chuyÒn thiÕt c«ng nghÖ tiªn tiÕn
cña h·ng B.C Maerivictorio - Italya. Níc kho¸ng Cóc Ph¬ng s¶n phÈm níc
kho¸ng thiªn nhiªn ®Çu tiªn t¹i ViÖt Nam ®îc chøc Quacert Khoa häc
C«ng nghÖ m«i trêng cÊp chøng chØ theo tiªu chuÈn cña ch©u ¢u
Codexstand 108-1981, rew 1 - 1997 sau khi ®· kiÓm so¸t nghiªm ngÆt
thèng qu¶n chÊt lîng s¶n xuÊt theo quy ®Þnh 1626-1997/Q§-BKHCNMT
cña Khoa häc C«ng nghÖ M«i trêng. vËy ®éi ngò CNV ®îc chän rÊt
phï hîp víi yªu cÇu cña c«ng nghÖ.
1.2. C¬ cÊu tæ chøc phßng kÕ to¸n vµ h×nh thøc kÕ to¸n
NguyÔn ThÞ HiÒn - KT03A- 04/02/1985
7
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Tổ chức KT tại cty nước khoáng Cúc Phương ELMACO - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Tổ chức KT tại cty nước khoáng Cúc Phương ELMACO - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Tổ chức KT tại cty nước khoáng Cúc Phương ELMACO 9 10 948