Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: TT Chuyển giao CN và PTTH và Viễn Thông VTC

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 80 trang   |   Lượt xem: 1247 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Trêng Cao ®¼ng kinh tÕ c«ng nghiÖp Hµ Néi - B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp

Lêi Nãi §Çu
Trong ®iÒu kiÖn chuyÓn ®æi nÒn kinh tÕ níc ta tõ quan liªu bao cÊp sang c¬ chÕ thÞ
trêng cã sù ®iÒu tiÕt vÜ m« cña nhµ níc th× s¶n xuÊt kinh doanh ®· vµ ®ang ngµy cµng
ph¸t triÓn kh«ng ngõng trong mäi ngµnh nghÒ, mäi lÜnh vùc.§øng tríc sù c¹nh tranh
gay g¾t tõ trong vµ ngoµi níc, lóc nµy s¶n phÈm víi chÊt lîng lµ ch×a kho¸ thµnh c«ng
cña c¸c doanh nghiÖp: ®Èy m¹nh s¶n xuÊt, t¨ng vßng quay vèn,®em l¹i nhiÒu lîi
nhuËn .Tõ ®ã tÝch luü cho doanh nghiÖp nh»m n©ng cao ®êi sèng cho c¸n bé c«ng nh©n
viªn trong doanh nghiÖp. §Ó ®¹t ®îc ®iÒu nµy th× ®ßi hái c«ng t¸c kÕ to¸n ph¶i ®óng
®¾n, hîp lÝ nh ph©n c«ng ®óng ngêi, ®óng viÖc, tæ chøc lu©n chuyÓn chøng tõ phï hîp
víi h×nh thøc ®· chän.
Lµ mét häc sinh thuéc chuyªn ngµnh kÕ to¸n cña Trêng cao ®¼ng kinh tÕ
c«ng nghiÖp hµ néi, ®îc sù híng dÉn tËn t×nh cña c¸c thÇy c« gi¸o vµ sù gióp ®ì
cña c¸c anh chÞ trong Trung t©m chuyÓn giao c«ng nghÖ PTTH & ViÔn th«ng VTC.
Thêi gian thùc tËp võa qua ®· gióp em häc hái rÊt nhiÒu kinh nghiÖm bæ Ých,em ®· hiÓu
r»ng tõ lÝ thuyÕt trªn s¸ch vë ®Õn thùc tÕ cña cuéc sèng lµ mét kho¶ng c¸ch rÊt xa
vêi,®ßi hái em cÇn ph¶i trau råi kÜ n¨ng nghÒ nghiÖp,rÌn luyÖn vÒ ®¹o ®øc ®Ó trë thµnh
ngêi cã Ých cho x· héi.
Bµi b¸o c¸o cña em hoµn thµnh gåm 5 phÇn
PhÇn I: Trung t©m ChuyÓn giao c«ng nghÖ PTTH& viÔn th«ng VTC
PhÇn II: NghiÖp vô chuyªn m«n.
PhÇn III: NhËn xÐtvµ kiÕn nghÞ.
PhÇn IV: NhËn xÐt vµ x¸c nhËn cña §¬n vÞ thùc tËp.
PhÇn V: NhËn xÐt vµ x¸c nhËn cña gi¸o viªn.
Lµm b¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp víi mong muèn n©ng cao sù hiÓu biÕt vÒ kü n¨ng
chuyªn nghµnh,cñng cè kiÕn thøc ®· häc vµ vËn dông vµo thùc tiÔn. Tuy ®· cã nhiÒu cè
g¾ng nhng do ®iÒu kiÖn thêi gian cã h¹n vµ tr×nh ®é b¶n th©n cßn h¹n chÕ nªn khã cã
thÓ tr¸nh khái nh÷ng sai sãt. V× vËy ,em rÊt mong nhËn ®îc sù gãp ý ch©n thµnh cña c¸c
thÇy c«, c¸c anh chÞ trong phßng kÕ to¸nTrung t©m chuyÓn giao c«ng nghÖ PTTH&viÔn
th«ng VTC.

§Æng ThÞ Thanh Tó - Líp HTH04.3

1

Trêng Cao ®¼ng kinh tÕ c«ng nghiÖp Hµ Néi - B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c thÇy c« trong tæ bé m«n trêng Cao ®¼ng kinh tÕ
c«ng nghiÖp hµ néi, ®Æc biÖt lµ sù híng dÉn tËn t×nh cña thÇy NguyÔn Hò H¸n. Qua ®©y
em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù quan t©m gióp ®ì cña Ban l·nh ®¹o, c¸n bé nh©n viªn
phßng kÕ to¸n Trung t©m ®· gióp ®ì em hoµn thµnh bµi b¸o c¸o nµy.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n!
Hµ néi, ngµy 20 th¸ng 8 n¨m 2006.
Ngêi viÕt b¸o c¸o
§Æng ThÞ Thanh Tó

§Æng ThÞ Thanh Tó ...
Trêng Cao ®¼ng kinh tÕ c«ng nghiÖp Hµ Néi - B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp
Lêi Nãi §Çu
Trong ®iÒu kiÖn chuyÓn ®æi nÒn kinh tÕ níc ta quan liªu bao cÊp sang c¬ chÕ thÞ
trêng ®iÒu tiÕt cña nhµ níc th× s¶n xuÊt kinh doanh ®· ®ang ngµy cµng
ph¸t triÓn kh«ng ngõng trong mäi ngµnh nghÒ, mäi lÜnh vùc.§øng tríc sù c¹nh tranh
gay g¾t trong ngoµi níc, lóc nµy s¶n phÈm víi chÊt lîng ch×a kho¸ thµnh c«ng
cña c¸c doanh nghiÖp: ®Èy m¹nh s¶n xuÊt, t¨ng vßng quay vèn,®em l¹i nhiÒu lîi
nhuËn .Tõ ®ã tÝch luü cho doanh nghiÖp nh»m n©ng cao ®êi sèng cho c¸n c«ng nh©n
viªn trong doanh nghiÖp. §Ó ®¹t ®îc ®iÒu nµy th× ®ßi hái c«ng t¸c to¸n ph¶i ®óng
®¾n, hîp nh ph©n c«ng ®óng ngêi, ®óng viÖc, chøc lu©n chuyÓn chøng phï hîp
víi h×nh thøc ®· chän.
mét häc sinh thuéc chuyªn ngµnh to¸n cña Trêng cao ®¼ng kinh
c«ng nghiÖp néi, ®îc híng dÉn tËn nh cña c¸c thÇy gi¸o gióp ®ì
cña c¸c anh chÞ trong Trung t©m chuyÓn giao c«ng nghÖ PTTH & ViÔn th«ng VTC.
Thêi gian thùc tËp võa qua ®· gióp em häc hái rÊt nhiÒu kinh nghiÖm Ých,em ®· hiÓu
r»ng thuyÕt trªn s¸ch ®Õn thùc cña cuéc sèng mét kho¶ng c¸ch rÊt xa
vêi,®ßi hái em cÇn ph¶i trau råi kÜ n¨ng nghÒ nghiÖp,rÌn luyÖn ®¹o ®øc ®Ó trë thµnh
ngêi cã Ých cho x· héi.
Bµi b¸o c¸o cña em hoµn thµnh gåm 5 phÇn
PhÇn I: Trung t©m ChuyÓn giao c«ng nghÖ PTTH& viÔn th«ng VTC
PhÇn II: NghiÖp vô chuyªn m«n.
PhÇn III: NhËn xÐtvµ kiÕn nghÞ.
PhÇn IV: NhËn xÐt vµ x¸c nhËn cña §¬n vÞ thùc tËp.
PhÇn V: NhËn xÐt vµ x¸c nhËn cña gi¸o viªn.
Lµm b¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp víi mong muèn n©ng cao hiÓu biÕt n¨ng
chuyªn nghµnh,cñng kiÕn thøc ®· häc n dông vµo thùc tiÔn. Tuy ®· nhiÒu
g¾ng nhng do ®iÒu kiÖn thêi gian h¹n tr×nh ®é b¶n th©n cßn h¹n c nªn k
thÓ tr¸nh khái nh÷ng sai sãt. V× vËy ,em rÊt mong nhËn ®îc sù gãp ý ch©n thµnh cña c¸c
thÇy c«, c¸c anh chÞ trong phßng kÕ to¸nTrung t©m chuyÓn giaong nghÖ PTTH&viÔn
th«ng VTC.
§Æng ThÞ Thanh Tó - Líp HTH04.3
1
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: TT Chuyển giao CN và PTTH và Viễn Thông VTC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: TT Chuyển giao CN và PTTH và Viễn Thông VTC - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
80 Vietnamese
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: TT Chuyển giao CN và PTTH và Viễn Thông VTC 9 10 416