Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: Cạnh tranh

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 96 trang   |   Lượt xem: 1272 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp

lêi Më ®Çu
C¸c doanh nghiÖp muèn tån t¹i trong thÞ trêng ph¶i lu«n vËn ®éng, biÕn
®æi ®Ó t¹o cho m×nh mét vÞ trÝ vµ chiÕm lÜnh nh÷ng phÇn thÞ trêng nhÊt ®Þnh. Sù
c¹nh tranh gay g¾t ®ßi hái hä ph¶i x©y dùng cho ®îc mét chiÕn lîc c¹nh tranh cã
hiÖu qu¶ ®Ó ®øng v÷ng, vµ c¹nh tranh kh«ng chØ víi c«ng ty trong níc mµ c¶ víi
c¸c h·ng t b¶n níc ngoµi cã tiÒm lùc tµi chÝnh m¹nh mÏ. Trong nÒn kinh tÕ thÞ trßng cña mét quèc gia nãi riªng vµ trªn toµn thÒ giíi nãi chung, vÊn ®Ò c¹nh
tranh kh«ng ph¶i lµ vÊn ®Ò míi nhng nã lu«n lµ vÊn ®Ò mang tÝnh thêi sù, c¹nh
tranh khiÕn th¬ng trêng ngµy cµng trë nªn nãng báng.
ViÖt Nam ®· vµ ®ang tÝch cùc tham gia vµo ho¹t ®éng kinh doanh quèc tÕ
v× nh÷ng lîi Ých mang l¹i tõ ho¹t ®éng kinh tÕ nµy, nhng møc ®é tham gia cßn
h¹n chÕ. Ngµnh may mÆc cña ViÖt Nam tuy ®îc coi lµ mét trong nh÷ng ngµnh
mòi nhän trong chiÕn lîc híng vÒ xuÊt khÈu, nhng l¹i cha thùc sù kh¼ng ®Þnh
m×nh trªn thÞ trêng thÕ giíi. Lîng hµng xuÊt khÈu trùc tiÕp cßn thÊp, chñ yÕu lµ
thùc hiÖn theo ®¬n ®Æt hµng gia c«ng cña níc ngoµi. Do vËy, tÝnh c¹nh tranh cña
s¶n phÈm may mÆc cha ®îc quan t©m ®Çy ®ñ.
Lµ mét doanh nghiÖp Nhµ níc c«ng ty dÖt may Hµ Néi (trùc thuéc tæng c«ng ty
dÖt may ViÖt Nam) tõ khi thµnh lËp ®Õn nay, tr¶i qua nhiÒu gian nan vÊt v¶ nhng
®· ®¹t ®îc nh÷ng thµnh tùu ®¸ng kÓ. Cïng víi sù ph¸t triÓn cña ®Êt níc, c«ng ty
dÖt may Hµ Néi ®· dÇn hoµn thiÖn m×nh vµ ®ang cè g¾ng gãp phÇn kh¼ng ®Þnh
kh¶ n¨ng ph¸t triÓn cña ngµnh dÖt may xuÊt khÈu. S¶n phÈm cña c«ng ty may Hµ
Néi gåm nhiÒu chñng lo¹i gåm c¸c s¶n phÈm vÒ sîi, v¶i, mò, kh¨n, nhng chÊt
luîng mÉu m·, gi¸ c¶...cña s¶n phÈm cïng c¸ch tæ chøc ®iÒu hµnh, qu¶n lý ho¹t
®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty cßn nhiÒu bÊt cËp. §Ó ®Èy m¹nh ho¹t
®éng xuÊt khÈu, më réng thÞ trêng trong vµ ngoµi níc, tõ ®ã n©ng kh¶ n¨ng thu
lîi nhuËn, c«ng ty dÖt may Hµ Néi ph¶i thùc sù quan t©m tíi viÖc lËp vµ thùc
hiÖn hiÖu qu¶ chiÕn lîc kinh doanh, trong ®ã ph¶i ®Æc biÖt chó träng tíi chiÕn lîc c¹nh tranh cña s¶n phÈm xuÊt khÈu cña c«ng ty trªn thÞ trêng quèc tÕ.
NguyÔn ThÞ H¹nh

1

QTKDQT41A

Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp

Trong chuyªn ®Ò, víi mong muèn vËn dông nh÷ng kiÕn thøc ®· häc trong
trêng vµo thùc tÕ chuyªn ®Ò sÏ lµm râ c¬ së lý luËn cña vÊn ®Ò c¹nh tranh vµ
n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh. Nghiªn cøu thùc tr¹ng c¹nh tranh ë c«ng ty dÖt
may Hµ Néi ®Ó thÊy ®îc møc ®é ¶nh hëng cña c¹nh tranh tíi sù tån t¹i vµ ph¸t
triÓn cña c«ng ty. Qua ®ã ®a ra mét sè ph¬ng híng, biÖn ph¸p nh»m n©ng cao
kh...
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
lêi Më ®Çu
 
!"#$% &'()*+,
-./0123-,4 45
6"7'%89:-:%:
;:%5<,%$=*><8 ?
/@65A%A%<:5)<
8%)<:5%)<$B,
8 C%-%DA50*
EF;%$,%86
#'4$G8%-7/
 *F%-H@EF-4%'%
I1 4:<2)8J,B,8K
#A :*L4%2)8J, /)@- %
,MCH%@:%*N-$@
BJ-H463(-@*
L%F%:--O%FP,!-
-EFQG8% -6<)
;4'%,8"*R:B,"@):-
-O%F;(%#%.5(8K
8S"@%-2)8J*+J@--O%
F<@BJ<B4I8S)
4T;***@BJR!7<%6U
B2)8@-/<)*V"J-
2)8JD%%:G538S
4--O%F,B,63:%,
6 485HW1: ?
4@BJ2)8J@-A6 *
NguyÔn ThÞ H¹nh QTKDQT41A
X
ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: Cạnh tranh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: Cạnh tranh - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
96 Vietnamese
ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: Cạnh tranh 9 10 767