Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Campuchia

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 75 trang   |   Lượt xem: 1295 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

Lêi c¶m ¬n
Xin göi lêi c¶m ¬n ch©n thµnh nhÊt tíi c¸c thÇy c« gi¸o khoa Kinh tÕ
vµ Kinh doanh quèc tÕ ®· trang bÞ cho em kiÕn thøc trong suèt qu¸ tr×nh häc
tËp. §Æc biÖt xin göi lêi c¶m ¬n tr©n träng nhÊt tíi thÇy PGS.TS. §ç §øc
B×nh, ngêi ®· tËn t×nh híng dÉn em trong suèt qu¸ tr×nh thùc hiÖn chuyªn ®Ò
tèt nghiÖp nµy.
Nh©n ®©y, còng xin ®îc göi lêi c¶m ¬n tíi c¸c b¸c, c¸c c« thuéc Uû
ban ph¸t triÓn Campuchia ®ang lµm viÖc vµ c«ng t¸c trong Uû ban nµy, nh÷ng
ngßi ®· gióp ®ì em nhiÖt t×nh trong viÖc thu thËp, t×m tµi liÖu, còng nh cho em
nh÷ng lêi khuyªn quý gi¸ ®Ó chuyªn ®Ò cã ®îc nh÷ng sè liÖu cËp nhËt, ®Çy
®ñ, chÝnh x¸c vµ hoµn thiÖn h¬n.

Sourn Sok Meng - Kinh tÕ quèc tÕ 42

Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

LêI Më §ÇU
Xu híng quèc tÕ ho¸ ®êi sèng kinh tÕ thÕ giíi lµ kÕt qu¶ cña qu¸ tr×nh
ph©n c«ng lao ®éng x· héi më réng trªn ph¹m vi toµn thÕ giíi ®· l«i kÐo tÊt
c¶ c¸c níc vµ vïng l·nh thæ tõng bíc héi nhËp víi nÒn kinh tÕ thÕ giíi.Trong
xu thÕ ®ã, chÝnh s¸ch ®ãng cöa biÖt lËp víi thÕ giíi lµ kh«ng thÓ tån t¹i. Nã
chØ lµ k×m h·m qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña x· héi. Mét quèc gia khã cã thÓ t¸ch
biÖt khái thÕ giíi v× nh÷ng thµnh tùu cña khoa häc vµ kinh tÕ ®· kÐo con ng êi
xÝch l¹i gÇn nhau h¬n vµ díi t¸c ®éng quèc tÕ buéc c¸c níc ph¶i më cöa.
MÆt kh¸c trong xu híng më cöa, c¸c níc ®Òu muån thu hót ®îc nhiÒu
nguån lùc tõ bªn ngoµi ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ ®Æc biÖt lµ nguån vèn ®Çu t trùc
tiÕp níc ngoµi FDI : v× thÕ c¸c níc ®Òu muèn t¹o ra nh÷ng ®iÒu kiÖn hÕt søc u
®·i ®Ó thu hót ®îc nhiÒu nguån vÒ m×nh.
NhËn thøc ®îc vÊn ®Ò nµy ChÝnh phñ Hoµng gia C¨mpuchia ®· thùc
hiÖn ®êng lèi ®æi míi theo híng më cöa víi bªn ngoµi. KÓ tõ khi thùc hiÖn ®êng lèi míi ®Õn nµy, C¨mpuchia ®· thu ®îc nh÷ng thµnh tùu ®¸ng kÓ c¶ trong
ph¸t triÓn kinh tÕ cò còng nh trong thu hót nguån vèn(FDI) tõ bªn ngoµi.Hµng
n¨m nguån vèn FDI tõ bªn ngoµi vµo trong níc t¨ng nhanh c¶ vÒ sè lîng dù
¸n lÉn quy m« nguån vèn.Tuý nhiªn viÖc thu hót nguån vèn FDI cña
C¨mpuchia vÉn thuéc lo¹i thÊp so víi c¸c níc trong khu vùc vµ cha thÓ hiÖn
®îc hÕt tiÒm n¨ng cña m×nh trong viÖc thu hót vån FDI ®Ó ®¸p øng nhu cÇu
ph¸t triÓn .ChÝnh v× vËy viÖc nghiªn cøu t×nh h×nh thùc tiÔn vÒ m«i trêng vµ
kÕt qu¶ ®Çu t trùc tiÕp cña C¨mpuchia lµ viÖc quan träng vµ kh«ng thÓ thiÕu
®Ó cã thÓ ®a ra gi¶i ph¸p vµ híng gi¶i quyÕt míi nh»m n©ng cao kh¶ n¨ng thu
hót nguån vèn FDI dÓ ph¸t triÓn kinh tÕ.
Trong thêi gian thùc tËp t¹i Uû ban ph¸t triÓn C¨mpuchia, díi sù híng
dÉn cña gi¸o viªn §ç §øc B×nh vµ sù gióp ®ì cña c...
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
Lêi c¶m ¬n
Xin göi lêi c¶m ¬n ch©n thµnh nhÊt tíi c¸c thÇy gi¸o khoa Kinh
Kinh doanh quèc ®· trang cho em kiÕn thøc trong suèt qu¸ tr×nh häc
tËp. §Æc biÖt xin göi lêi c¶m ¬n tr©n träng nhÊt tíi thÇy PGS.TS. §ç §øc
B×nh, ngêi ®· tËn t×nh híng dÉn em trong suèt qu¸ tr×nh thùc hiÖn chuyªn ®Ò
tèt nghiÖp nµy.
Nh©n ®©y, còng xin ®îc göi lêi c¶m ¬n tíi c¸c b¸c, c¸c thuéc
ban ph¸t triÓn Campuchia ®ang lµm viÖc vµ c«ng t¸c trong Uû ban nµy, nh÷ng
ngßi ®· gióp ®ì em nhiÖt t×nh trong viÖc thu thËp, t×m tµi liÖu, còng nh cho em
nh÷ng lêi khuyªn quý gi¸ ®Ó chuyªn ®Ò ®îc nh÷ng liÖu cËp nhËt, ®Çy
®ñ, chÝnh x¸c vµ hoµn thiÖn h¬n.
Sourn Sok Meng - Kinh tÕ quèc tÕ 42
ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Campuchia - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Campuchia - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
75 Vietnamese
ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Campuchia 9 10 257