Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: Gia công hàng dệt may XK tại cty may Chiến Thắng

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 81 trang   |   Lượt xem: 1637 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp

Lêi më ®Çu
Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y víi chÝnh s¸ch më cöa cña ®¶ng vµ nhµ níc, nÒn kinh tÕ ViÖt Nam ®· cã nh÷ng ph¸t triÓn ®¸ng kinh ng¹c kh«ng chØ
víi ngêi d©n ViÖt Nam mµ cßn víi b¹n bÌ quèc tÕ. Sù ph¸t triÓn cña nÒn
kinh tÕ ®Êt níc ®· lµm cho ®êi sèng cña ngêi d©n ®îc t¨ng nªn.§Ó cã ®îc
®iÒu ®ã cã sù ®ãng gãp kh«ng nhá cña ho¹t ®éng ngo¹i th¬ng nãi chung vµ
ho¹t ®éng gia c«ng quèc tÕ nãi riªng.
ViÖt Nam lµ mét ®Êt níc cã nguån tµi nguyªn rÊt phong phó vµ ®a
d¹ng, trong c¸c nguån tµi nguyªn ®ã th× víi nguån lao ®éng råi dµo vµ tr×nh
®é cao vÉn cha ®îc khai th¸c triÖt ®Ó. Trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay,nÒn kinh tÕ
vÉn cßn khã kh¨n ,thiÕu vèn, thiÕu c«ng nghÖ, mét sè mÆt hµng cña ViÖt
Nam cã uy tÝn trªn th¬ng trêng quèc tÕ vÉn cßn h¹n chÕ th× viÖc ®Èy m¹nh
ho¹t ®éng gia c«ng xuÊt khÈu ®Ó khai th¸c hÕt lîi thÕ so s¸nh cña ®Êt níc
lµ rÊt cÇn thiÕt. §©y lµ lý do ®Ó Em chän ®Ò tµi:
Mét sè gi¶i ph¸p nh»m thóc ®Èy ho¹t ®éng gia c«ng xuÊt khÈu
hµng may mÆc t¹i c«ng ty may ChiÕnTh¾ng.
Môc ®Ých nghiªn cøu chñ yÕu cña t«i lµ dùa vµo sù ph©n tÝch thùc tr¹ng
ho¹t ®éng gia c«ng xuÊt khÈu cña c«ng ty may ChiÕn Th¾ng ®Ó ®a ra mét
sè gi¶i ph¸p nh»m thóc ®Èy ho¹t ®éng gia c«ng xuÊt khÈu hµng may mÆc
cña c«ng ty. Trong ®Ò tµi nµy ph¬ng ph¸p nghiªn cøu chñ yÕu lµ dïng ph¬ng ph¸p duy vËt biÖn chøng dùa vµo sè liÖu thùc tÕ cña c«ng ty ®Ó ph©n
tÝch.KÕt cÊu cña ®Ò tµi bao gåm:
Ch¬ng I: Gia c«ng xuÊt khÈu vµ vai trß cña nã trong nÒn kinh tÕ
quèc d©n
§a ra nh÷ng vÊn ®Ò chung nhÊt vÒ c¬ së lý thuyÕt cña ho¹t ®éng gia
c«ng xuÊt khÈu nh÷ng ®Æc ®iÓm vµ nh÷ng yÕu tè ¶nh hëng ®Õn nã.
Ch¬ng II: Thùc tr¹ng ho¹t ®éng gia c«ng xuÊt khÈu hµng may mÆc
t¹i c«ng ty may ChiÕn Th¾ng.

1

Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
Tãm t¾t qu¸ tr×nh h×nh thµnh, nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®îc cña c«ng ty vµ ph©n
tÝch thùc tr¹ng ho¹t ®éng gia c«ng xuÊt khÈu cña c«ng ty trong nh÷ng n¨m
gÇn ®©y.
Ch¬ng III: Mét sè gi¶i ph¸p chÝnh nh»m thóc ®Èy ho¹t ®éng gia c«ng
xuÊt khÈu hµng may mÆc t¹i c«ng ty may ChiÕn Th¾ng.
§a ra nh÷ng ý kiÕn ®ãng gãp nh»m thóc ®Èy h¬n n÷a ho¹t ®éng gia
c«ng xuÊt khÈu t¹i c«ng ty may ChiÕn Th¾ng
V× tr×nh ®é cã h¹n vµ thêi gian thùc tÕ t¹i c«ng ty kh«ng nhiÒu nªn
nh÷ng gi¶i ph¸p ®a ra kh«ng thÓ bao qu¸t hÕt ®îc nh÷ng vÊn ®Ò ®ang cßn
tån t¹i trong ho¹t ®éng gia c«ng xuÊt khÈu hµng may mÆc cña c«ng ty. Em
xin ch©n thµnh c¶m ¬n.

2

Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
Ch¬ng I:
c¬ së lý luËn vÒ gia c«ng xuÊt khÈu
I. Kh¸i niÖm, ®Æc ®iÓm, vai trß cña gia c«ng xuÊt khÈu.

1.Kh¸i niÖm .
Gia ...
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
Lêi më ®Çu
Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y víi chÝnh s¸ch më cöa cña ®¶ng vµ nhµ n-
íc, nÒn kinh ViÖt Nam ®· cã nh÷ng ph¸t triÓn ®¸ng kinh ng¹c kh«ng chØ
víi ngêi d©n ViÖt Nam cßn víi b¹n quèc tÕ. ph¸t triÓn cña nÒn
kinh tÕ ®Êt níc ®· lµm cho ®êi sèng cña ngêi d©n ®îc t¨ng nªn.§Ó cã ®îc
®iÒu ®ã cã sù ®ãng gãp kh«ng nhá cña ho¹t ®éng ngo¹i th¬ng nãi chung vµ
ho¹t ®éng gia c«ng quèc tÕ nãi riªng.
ViÖt Nam mét ®Êt níc nguån tµi nguyªn rÊt phong phó ®a
d¹ng, trong c¸c nguån tµi nguyªn ®ã th× víi nguån lao ®éng råi dµo vµ tr×nh
®é cao vÉn cha ®îc khai th¸c triÖt ®Ó. Trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay,nÒn kinh
vÉn cßn khã kh¨n ,thiÕu vèn, thiÕu c«ng nghÖ, mét mÆt hµng cña ViÖt
Nam uy tÝn trªn th¬ng trêng quèc vÉn cßn h¹n chÕ th× viÖc ®Èynh
ho¹t ®éng gia c«ng xuÊt khÈu ®Ó khai th¸c hÕt lîi thÕ so nh cña ®Êt níc
lµ rÊt cÇn thiÕt. §©y lµ lý do ®Ó Em chän ®Ò tµi:
Mét gi¶i ph¸p nh»m thóc ®Èy ho¹t ®éng gia c«ng xuÊt khÈu
hµng may mÆc t¹i c«ng ty may ChiÕnTh¾ng.
Môc ®Ých nghiªn cøu chñ yÕu cña t«i dùa vµo ph©n tÝch thùc tr¹ng
ho¹t ®éng gia c«ng xuÊt khÈu cña c«ng ty may ChiÕn Th¾ng ®Ó ®a ra mét
gi¶i ph¸p nh»m thóc ®Èy ho¹t ®éng gia c«ng xuÊt khÈu hµng may c
cña c«ng ty. Trong ®Ò tµi nµy ph¬ng ph¸p nghiªn cøu c yÕu dïng ph-
¬ng ph¸p duy vËt biÖn chøng dùa vµo liÖu thùc cña c«ng ty ®Ó ph©n
tÝch.KÕt cÊu cña ®Ò tµi bao gåm:
Ch¬ng I: Gia c«ng xuÊt khÈu vai trß cña trong nÒn kinh
quèc d©n
§a ra nh÷ng vÊn ®Ò chung nhÊt thuyÕt cña ho¹t ®éng gia
c«ng xuÊt khÈu nh÷ng ®Æc ®iÓm vµ nh÷ng yÕu tè ¶nh hëng ®Õn nã.
Ch¬ng II: Thùc tr¹ng ho¹t ®éng gia c«ng xuÊt khÈu hµng may mÆc
t¹i c«ng ty may ChiÕn Th¾ng.
1
ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: Gia công hàng dệt may XK tại cty may Chiến Thắng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: Gia công hàng dệt may XK tại cty may Chiến Thắng - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
81 Vietnamese
ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: Gia công hàng dệt may XK tại cty may Chiến Thắng 9 10 356