Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: Hiệp định TM Việt - Mĩ và vấn đề XK hàng VN sang TT Mĩ

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 87 trang   |   Lượt xem: 1298 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp

lêi nãi ®Çu

Nãi tíi ®êi sèng kinh tÕ thÕ giíi, ngêi ta kh«ng thÓ kh«ng nh¾c tíi xu
thÕ quèc tÕ ho¸ víi c¸c cÊp ®é toµn cÇu ho¸ vµ khu vùc ho¸ víi sù gia t¨ng
cña c¸c h×nh thøc hîp t¸c kinh tÕ quèc tÕ ®a d¹ng, trong ®ã th¬ng m¹i quèc
tÕ lµ mét vÊn ®Ò rÊt quan träng.
Qua h¬n 10 n¨m thùc hiÖn ®æi míi, ViÖt Nam ®· ®¹t ®îc nhiÒu thµnh
tùu ®¸ng khÝch lÖ trong c«ng cuéc ph¸t triÓn kinh tÕ ®Êt níc. Bíc ®Çu, ViÖt
Nam ®· t¹o cho m×nh mét vÞ trÝ cã ý nghÜa quan träng nhÊt ®Þnh trong quan
hÖ kinh tÕ - chÝnh trÞ quèc tÕ. Trªn con ®êng cña sù héi nhËp vµo xu thÕ quèc
tÕ ho¸ cña nÒn kinh tÕ thÕ giíi, cã thÓ kh¼ng ®Þnh r»ng quan hÖ th¬ng m¹i
cña ViÖt Nam víi c¸c níc kh¸c ®ãng mét vai trß v« cïng quan träng. Cho
®Õn nay, ViÖt Nam ®· cã quan hÖ bu«n b¸n víi trªn 120 quèc gia trªn thÕ
giíi, ký HiÖp ®Þnh th¬ng m¹i víi trªn 60 níc vµ Tho¶ thuËn vÒ Quy chÕ Tèi
huÖ quèc víi h¬n 70 níc vµ vïng l·nh thæ, trong ®ã ®Æc biÖt ph¶i kÓ tíi Mü.
Quan hÖ th¬ng m¹i gi÷a ViÖt Nam vµ Mü ®· ®îc c¶i thiÖn ®¸ng kÓ tõ
khi hai níc thiÕt lËp quan hÖ ngo¹i giao n¨m 1995. Tuy nhiªn, gi¸ trÞ th¬ng
m¹i hai chiÒu cha cao do cha cã mét khung ph¸p lý ®iÒu chØnh mèi quan hÖ
th¬ng m¹i gi÷a hai níc. Lé tr×nh b×nh thêng ho¸ quan hÖ kinh tÕ gi÷a hai níc
®· hoµn tÊt mµ biÓu hiÖn lµ viÖc ®µm ph¸n vµ ký kÕt HiÖp ®Þnh th¬ng m¹i
ViÖt - Mü ngµy 13/7/2000, trong ®ã hai bªn cam kÕt dµnh cho nhau ngay lËp
tøc vµ v« ®iÒu kiÖn chÕ ®é Tèi huÖ quèc.
HiÖp ®Þnh Th¬ng m¹i ViÖt - Mü ®îc ký kÕt sÏ më ra nhiÒu triÓn väng
cho hµng ho¸ ViÖt Nam th©m nhËp thÞ trêng Mü - mét thÞ trêng tiªu thô
khæng lå víi nhiÒu ph©n ®o¹n thÞ trêng, kh«ng ®ßi hái qu¸ kh¾t khe vÒ chÊt lîng. Bªn c¹nh nh÷ng thuËn lîi mµ thÞ trêng Mü më ra ®èi víi hµng xuÊt
khÈu cña ViÖt Nam, hµng ho¸ cña ta cßn gÆp ph¶i rÊt nhiÒu th¸ch thøc khi
tiÕp cËn thÞ trêng nµy.
VÊn ®Ò ®Æt ra hiÖn nay lµ cÇn cã ®èi s¸ch chiÕn lîc g×, sö dông biÖn
ph¸p chiÕn thuËt nµo ®Ó nÒn kinh tÕ cã thÓ tËn dông triÖt ®Ó c¸c t¸c ®éng
1

Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
tÝch cùc vµ gi¶m thiÓu c¸c t¸c ®éng tiªu cùc sinh ra tõ HiÖp ®Þnh Th¬ng m¹i
ViÖt - Mü mét khi HiÖp ®Þnh cã hiÖu lùc.
NhËn thøc ®îc nh÷ng t¸c ®éng tÝch cùc vµ nh÷ng t¸c ®éng tiªu cùc mµ
HiÖp ®Þnh ®em l¹i ®èi víi ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu cña níc ta, em quyÕt
®Þnh chän ®Ò tµi:
“HiÖp ®Þnh th¬ng m¹i ViÖt- Mü víi vÊn ®Ò xuÊt khÈu hµng ho¸
cña viÖt nam sang mü”.
Néi dung cña Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp ®îc tr×nh bµy trong 3 ch¬ng :
Ch¬ng I
:nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ th¬ng m¹I quèc tÕ vµ Tæng quan vÒ
HiÖp ®Þnh...
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
lêi nãi ®Çu
Nãi tíi ®êi sèng kinh thÕ giíi, ngêi ta kh«ng thÓ kh«ng nh¾c tíi xu
thÕ quèc ho¸ víi c¸c cÊp ®é toµn cÇu ho¸ khu vùc ho¸ víi gia t¨ng
cña c¸c h×nh thøc hîp t¸c kinh quèc ®a d¹ng, trong ®ã th¬ng m¹i quèc
tÕ lµ mét vÊn ®Ò rÊt quan träng.
Qua h¬n 10 n¨m thùc hiÖn ®æi míi, ViÖt Nam ®· ®¹t ®îc nhiÒu thµnh
tùu ®¸ng khÝch trong c«ng cuéc ph¸t triÓn kinh ®Êt níc. Bíc ®Çu, ViÖt
Nam ®· t¹o cho m×nh mét trÝ ý nghÜa quan träng nhÊt ®Þnh trong quan
hÖ kinh tÕ - chÝnh trÞ quèc tÕ. Trªn con ®êng cña sù héi nhËp vµo xu thÕ quèc
ho¸ cña nÒn kinh thÕ giíi, thÓ kh¼ng ®Þnh r»ng quan th¬ng m¹i
cña ViÖt Nam víi c¸c níc kh¸c ®ãng mét vai t cïng quan träng. Cho
®Õn nay, ViÖt Nam ®· quan bu«n b¸n víi trªn 120 quèc gia trªn t
giíi, HiÖp ®Þnh th¬ng m¹i víi trªn 60 níc Tho¶ thuËn Quy chÕ Tèi
huÖ quèc víi h¬n 70 níc vµ vïng l·nh thæ, trong ®ã ®Æc biÖt ph¶i kÓ tíi Mü.
Quan th¬ng m¹i gi÷a ViÖt Nam ®· ®îc c¶i thiÖn ®¸ng
khi hai níc thiÕt lËp quan ngo¹i giao n¨m 1995. Tuy nhiªn, gi¸ t th¬ng
m¹i hai chiÒu cha cao do cha mét khung ph¸p ®iÒu chØnh mèi quan
th¬ng m¹i gi÷a hai níc. Lé tr×nh b×nh thêng ho¸ quan hÖ kinh tÕ gi÷a hai níc
®· hoµn tÊt biÓu hiÖn viÖc ®µm ph¸n kÕt HiÖp ®Þnh th¬ng m¹i
ViÖt - ngµy 13/7/2000, trong ®ã hai bªn cam kÕt dµnh cho nhau ngay lËp
tøc vµ v« ®iÒu kiÖn chÕ ®é Tèi huÖ quèc.
HiÖp ®Þnh Th¬ng m¹i ViÖt - ®îc kÕt ra nhiÒu triÓn väng
cho hµng ho¸ ViÖt Nam th©m nhËp thÞ trêng - mét t trêng tiªu t
khæng lå víi nhiÒu ph©n ®o¹n thÞ trêng, kh«ng ®ßi hái qu¸ kh¾t khe vÒ chÊt l-
îng. Bªn c¹nh nh÷ng thuËn lîi mµ thÞ trêng ra ®èi víi hµng xuÊt
khÈu cña ViÖt Nam, hµng ho¸ cña ta cßn gÆp ph¶i rÊt nhiÒu th¸ch thøc khi
tiÕp cËn thÞ trêng nµy.
VÊn ®Ò ®Æt ra hiÖn nay cÇn ®èi s¸ch chiÕn lîc g×, dông biÖn
ph¸p chiÕn thuËt nµo ®Ó nÒn kinh tÕ t tËn dông triÖt ®Ó c¸c t¸c ®éng
1
ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: Hiệp định TM Việt - Mĩ và vấn đề XK hàng VN sang TT Mĩ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: Hiệp định TM Việt - Mĩ và vấn đề XK hàng VN sang TT Mĩ - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
87 Vietnamese
ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: Hiệp định TM Việt - Mĩ và vấn đề XK hàng VN sang TT Mĩ 9 10 568