Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: Hoạt động NK ở cty MESCO

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 75 trang   |   Lượt xem: 1126 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

lêi nãi ®Çu
Ho¹t ®éng ngo¹i th¬ng gãp phÇn quan träng vµo sù t¨ng trëng cña nÒn
kinh tÕ ViÖt Nam trong nh÷ng n¨m qua. Tuy nhiªn c¸n c©n ngo¹i trëng cña
chóng ta cho ®Õn nay hÇu nh cha ®îc c©n ®èi, ph¶i thêng xuyªn nhËp siªu cã
nghÜa lµ trÞ gi¸ nhËp khÈu lín h¬n gi¸ trÞ xuÊt khÈu. §iÒu nµy kh«ng h¼n lµ sù
t¸c ®éng xÊu ®Õn nÒn kinh tÕ. §èi víi ®Êt níc ta ®ang trong thêi kú ®Çu më
cöa nÒn kinh tÕ chuyÓn dÇn tõ c¬ chÕ bao cÊp sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng c¬ së
vËt chÊt cßn thiÕu thèn, nghÌo nµn, khoa häc c«ng nghÖ l¹c hËu. NhËp khÈu lµ
mét gi¶i ph¸p ®Ó kh¾c phôc bæ sung nh÷ng khiÕm khuyÕt ®ã, t¹o nªn bíc ®ét
ph¸ ®a nÒn s¶n xuÊt cña níc nhµ dÇn theo kÞp c¸c níc trong khu vùc vµ thÕ
giíi, lµ bíc ®Öm t¹o tiÒn ®Ò cho xuÊt khÈu hµng ho¸ dÞch vô trong t¬ng lai.
Thùc tÕ kinh doanh nhËp khÈu hµng ho¸ cña c¸c c«ng ty ViÖt Nam hiÖn
nay cha thùc sù ®em l¹i hiÖu qu¶ nh mong muèn. Cã nhiÒu víng møc xuÊt
ph¸t tõ b¶n th©n doanh nghiÖp vµ nhµ níc cÇn ph¶i kh¾c phôc kÞp thêi.
NhËn thÊy ®îc vai trß cña ho¹t ®éng nhËp khÈu nªn trong thêi gian thùc
tËp ë c«ng ty MESCO t«i ®· lùa chän ®Ò tµi: "Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn
thiÖn ho¹t ®éng nhËp khÈu cña C«ng ty MESCO" víi kiÕn thøc vµ sù hiÓu biÕt
cßn h¹n hÑp nhng t«i còng xin m¹nh d¹n ®a ra ý kiÕn ®ãng gãp cña m×nh víi
mong muèn ho¹t ®éng nhËp khÈu cña c«ng ty ngµy cµng ®îc hoµn thiÖn, ho¹t
®éng cã hiÖu qu¶ ®¹t ®îc môc tiªu cña c«ng ty hoµn thµnh kÕ ho¹ch Bé ®·
giao cho.

1

Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
Ch¬ng I
Mét sè vÊn ®Ò lý luËn vÒ ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu
I. Kh¸i niÖm, vai trß cña ho¹t ®éng nhËp khÈu

1. Kh¸i niÖm
Th¬ng m¹i quèc tÕ lµ mét trong nh÷ng h×nh thøc chñ yÕu cña ho¹t ®éng
kinh doanh quèc tÕ. §ã lµ ho¹t ®éng mua b¸n trao ®æi hµng ho¸ dÞch vô vît
qua biªn giíi cña mét quèc gia. Nã gåm cã hai bé phËn c¬ b¶n cÊu thµnh lµ
nhËp khÈu vµ xuÊt khÈu. Hai bé phËn nµy cã mèi quan hÖ mËt thiÕt bæ sung
lÉn nhau nhê sù phèi hîp nhÞp nhµng gi÷a chóng mµ th¬ng m¹i quèc tÕ më ra
nh÷ng c¬ héi míi cho tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp vµ ngêi tiªu dïng trªn toµn thÕ
giíi. Ngêi tiªu dïng cã nhiÒu sù lùa chän lín h¬n ®èi víi c¸c hµng ho¸ dôch
vô ngoµi ra nã cßn lµ nh©n tè quan träng t¹o ra c«ng ¨n viÖc lµm ë nhiÒu níc.
Trong ®ã nhËp khÈu ®îc hiÓu lµ qu¸ tr×nh hµng ho¸, dÞch vô cña c¸c tæ chøc níc ngoµi ®îc mét níc mua nh»m phôc vô qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, tiªu dïng hoÆc
t¸i xuÊt khÈu nh»m môc tiªu thu lîi nhuËn.
2. Vai trß cña ho¹t ®éng nhËp khÈu
NghÞ quyÕt héi nghÞ lÇn thø IX cña Ban ch¸p hµnh trung ¬ng §¶ng khãa
IX ®· x¸c ®Þnh: tiÕp tôc chñ...
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
lêi nãi ®Çu
Ho¹t ®éng ngo¹i th¬ng gãp phÇn quan träng vµo t¨ng trëng cña nÒn
kinh ViÖt Nam trong nh÷ng n¨m qua. Tuy nhiªn c¸n c©n ngo¹i trëng cña
chóng ta cho ®Õn nay hÇu nh cha ®îc c©n ®èi, ph¶i thêng xuyªn nhËp siªu
nghÜa trÞ gi¸ nhËp khÈu lín h¬n gi¸ trÞ xuÊt khÈu. §iÒu nµy kh«ng h¼n
t¸c ®éng xÊu ®Õn nÒn kinh tÕ. §èi víi ®Êt níc ta ®ang trong thêi ®Çu
cöa nÒn kinh chuyÓn dÇn chÕ bao cÊp sang nÒn kinh thÞ trêng
vËt chÊt cßn thiÕu thèn, nghÌo nµn, khoa häc c«ng nghÖ l¹c hËu. NhËp khÈu
mét gi¶i ph¸p ®Ó kh¾c phôc sung nh÷ng khiÕm khuyÕt ®ã, t¹o nªn bíc ®ét
ph¸ ®a nÒn s¶n xuÊt cña níc nhµ dÇn theo kÞp c¸c níc trong khu vùc thÕ
giíi, lµ bíc ®Öm t¹o tiÒn ®Ò cho xuÊt khÈu hµng ho¸ dÞch vô trong t¬ng lai.
Thùc tÕ kinh doanh nhËp khÈu hµng ho¸ cña c¸c c«ng ty ViÖt Nam hiÖn
nay cha thùc ®em l¹i hiÖu qu¶ nh mong muèn. nhiÒu víng møc xuÊt
ph¸t tõ b¶n th©n doanh nghiÖp vµ nhµ níc cÇn ph¶i kh¾c phôc kÞp thêi.
NhËn thÊy ®îc vai trß cña ho¹t ®éng nhËp khÈu nªn trong thêi gian thùc
tËp ë c«ng ty MESCO t«i ®· lùa chän ®Ò tµi: "Mét gi¶i ph¸p nh»m hoµn
thiÖn ho¹t ®éng nhËp khÈu cña C«ng ty MESCO" víi kiÕn thøc hiÓu biÕt
cßn h¹n hÑp nhng t«i còng xin m¹nh d¹n ®a ra ý kiÕn ®ãng gãp cña m×nh víi
mong muèn ho¹t ®éng nhËp khÈu cña c«ng ty ngµy cµng ®îc hoµn thiÖn, ho¹t
®éng hiÖu qu¶ ®¹t ®îc môc tiªu cña c«ng ty hoµn thµnh ho¹ch ®·
giao cho.
1
ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: Hoạt động NK ở cty MESCO - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: Hoạt động NK ở cty MESCO - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
75 Vietnamese
ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: Hoạt động NK ở cty MESCO 9 10 437