Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: NK thép ở cty CP tổng BH - Bộ TM

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 66 trang   |   Lượt xem: 3792 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Chuyªn ®Ò thùc tËp chuyªn ngµnh

LỜI NÓI ĐẦU
Hiện nay xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế đã và đang diễn ra với
tốc độ nhanh chóng cả về chiều rộng lẫn chiều sâu, ở cả cấp độ khu vực và
thế giới, với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế thị trường, sự phụ thuộc
lẫn nhau về thương mại và kinh tế giữa các quốc gia ngày càng sâu sắc.
Việt Nam đã và đang đẩy mạnh quá trình công nghiệp hoá - hiện đại
hoá đất nước đưa nền kinh tế hội nhập vào kinh tế khu vực và thế giới. Việt
Nam đang còn là nước nông nghiệp lạc hậu, còn nhiều hạn chế về trình độ
khoa học và công nghệ, cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển
kinh tế - xã hội của đất nước. Để đẩy nhanh quá trình công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước thì chúng ta phải nhanh chóng tiếp cận, đi tắt đón đầu
các công nghệ và kỹ thuật tiên tiến của nước ngoài, phát triển hệ thống cơ
sở hạ tầng kỹ thuật. Để thực hiện được điều này thì hoạt động nhập khẩu
đóng vai trò rất quan trọng. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay và trong
tương lai đang đổi mới phát triển cơ sở hạ tầng xây dựng, phát triển sản
xuất, cho nên nhu cầu về vật liệu xây dựng nói chung trong đó nhu cầu về
vật liệu sắt thép nhằm đáp ứng nhu cầu sắt thép trong xây dựng và phục vụ
trong các ngành sản xuất khác là rất lớn. Trong khi ngành sản xuất thép của
nước ta chưa đáp ứng được phôi thép và các loại thép thành phẩm cho nhu
cầu sản xuất và tiêu dùng trong nước. Do vậy nhập khẩu thép hiện nay
đóng vai cho rất quan trọng đối với các ngành có nhu cầu sử dụng nguyên
liệu thép nói riêng và toàn nền kinh tế nói chung. Trước bối cảnh đó đã đặt
ra cho các ngành trong nền kinh tế nói chung và ngành thương mại nói
riêng cũng như các công ty thương mại kinh doanh xuất nhập khẩu trong
đó có Công ty Cổ phần Tổng Bách hoá - Bộ Thương mại những cơ hội và
thách thức lớn lao.
Công ty Cổ phần Tổng Bách hoá - Bộ Thương mại là một công ty
thương mại kinh doanh tổng hợp trong đó có chức năng kinh doanh nhập
NguyÔn V¨n Th«ng

Líp: Kinh tÕ Quèc tÕ 44

Chuyªn ®Ò thùc tËp chuyªn ngµnh
khẩu vật tư, máy móc thiết bị. Qua một thời gian thực tập tại phòng kinh
doanh tổng hợp I, Công ty Cổ phần Tổng Bách hoá, cùng với những kiến
thức được trang bị trong nhà trường, với mục đích tìm hiểu thêm về tình
hình nhập khẩu vật liệu và máy móc thiết bị tại Công ty, em đã chọn đề tài:
“Hoạt động nhập khẩu thép của Công ty Cổ phần Tổng Bách hoá Bộ Thương mại:Thực trạng và giải pháp”, cho chuyên đề thực tập chuyên
ngành của mình.
Mục đích của chuyên đề là trên cơ sở phân tích thực trạng h...
Chuyªn ®Ò thùc tËp chuyªn ngµnh
LỜI NÓI ĐẦU
Hiện nay xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế đã đang diễn ra với
tốc độ nhanh chóng cả về chiều rộng lẫn chiều sâu,cả cấp độ khu vực
thế giới, với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế thị trường, sự phụ thuộc
lẫn nhau về thương mại và kinh tế giữa các quốc gia ngày càng sâu sắc.
Việt Nam đã đang đẩy mạnh quá trình công nghiệp hoá - hiện đại
hoá đất nước đưa nền kinh tế hội nhập vào kinh tế khu vực và thế giới. Việt
Nam đang còn nước nông nghiệp lạc hậu, còn nhiều hạn chế về trình độ
khoa học và công nghệ, cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển
kinh tế - hội của đất nước. Để đẩy nhanh quá trình công nghiệp hoá -
hiện đại hoá đất nước thì chúng ta phải nhanh chóng tiếp cận, đi tắt đón đầu
các công nghệ kỹ thuật tiên tiến của nước ngoài, phát triển hệ thống
sở hạ tầng kỹ thuật. Để thực hiện được điều này thì hoạt động nhập khẩu
đóng vai t rất quan trọng. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay trong
tương lai đang đổi mới phát triển s hạ tầng xây dựng, phát triển sản
xuất, cho nên nhu cầu về vật liệu xây dựng i chung trong đó nhu cầu về
vật liệu sắt thép nhằm đáp ứng nhu cầu sắt thép trong xây dựng và phục vụ
trong các ngành sản xuất khác là rất lớn. Trong khi ngành sản xuất thép của
nước ta chưa đáp ứng được phôi thép các loại thép thành phẩm cho nhu
cầu sản xuất tiêu dùng trong nước. Do vậy nhập khẩu thép hiện nay
đóng vai cho rất quan trọng đối với các ngành nhu cầu sử dụng nguyên
liệu thép nói riêng toàn nền kinh tế nói chung. Trước bối cảnh đó đã đặt
ra cho các ngành trong nền kinh tế nói chung ngành thương mại nói
riêng cũng như các công ty thương mại kinh doanh xuất nhập khẩu trong
đó Công ty Cổ phần Tổng Bách hoá - Bộ Thương mại những hội
thách thức lớn lao.
Công ty Cổ phần Tổng Bách hoá - Bộ Thương mại một công ty
thương mại kinh doanh tổng hợp trong đó chức năng kinh doanh nhập
NguyÔn V¨n Th«ng Líp: Kinh tÕ Quèc tÕ 44
ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: NK thép ở cty CP tổng BH - Bộ TM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: NK thép ở cty CP tổng BH - Bộ TM - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
66 Vietnamese
ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: NK thép ở cty CP tổng BH - Bộ TM 9 10 633