Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: NK xe máy tại cty QHQT - ĐTSX

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 64 trang   |   Lượt xem: 1394 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LuËn v¨n tèt nghiÖp

Phïng ThÞ Thuû Anh: K34- E1

Lêi më ®Çu
§Êt níc ta ®ang bíc vµo thêi k× ®æi míi, héi nhËp víi nÒn kinh tÕ khu
vùc vµ thÕ giíi. §Ó b¾t kÞp víi nÒn kinh tÕ thÕ giíi, t¹i ®¹i héi §¶ng VIII,
§¶ng ®· chñ tr¬ng : “ TiÕp tôc thùc hiÖn ®êng lèi ®èi ngo¹i tù chñ, më réng
®a ph¬ng ho¸, ®a d¹ng ho¸ c¸c quan hÖ ®èi ngo¹i víi tinh thÇn ViÖt Nam
muèn lµm b¹n víi tÊt c¶ c¸c níc trªn thÕ giíi, phÊn ®Êu v× hoµ b×nh, ®éc lËp vµ
ph¸t triÓn. Hîp t¸c nhiÒu mÆt, song ph¬ng vµ ®a ph¬ng víi c¸c níc, c¸c khu
vùc trªn nguyªn t¾c t«n träng ®éc lËp chñ quyÒn, toµn vÑn l·nh thæ cña nhau,
b×nh ®¼ng cïng cã lîi gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò cßn tån t¹i vµ c¸c tranh chÊp
b»ng th¬ng lîng.
Trªn c¬ së ®ã ho¹t ®éng th¬ng m¹i quèc tÕ (TMQT) ë níc ta ngµy cµng
ph¸t triÓn, v× TMQT lµ tÊt yÕu kh¸ch quan t¹o ra hiÖu qu¶ cao nhÊt trong nÒn
s¶n xuÊt cña mçi quèc gia còng nh trªn toµn thÕ giíi. ¥ níc ta, viÖc nhËp
khÈu ®Èy nhanh qu¸ tr×nh x©y dùng c¬ së vËt chÊt kÜ thuËt, chuyÓn dÞch c¬ cÊu
kinh tÕ theo híng ®Èy m¹nh c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc.
Ho¹t ®éng xuÊt khÈu ë níc ta cßn h¹n chÕ mµ chñ yÕu lµ nhËp khÈu, cã
thÓ lµ nhËp thiÕt bÞ m¸y mãc ®Ó phôc vô s¶n xuÊt,nhËp nguyªn vËt liÖu ®Ó gia
c«ng xuÊt khÈu, nhËp t liÖu vÒ s¶n xuÊt phôc vô tiªu dïng trong níc hoÆc
nhËp khÈu c¸c thiÕt bÞ hoÆc s¶n phÈm phôc vô ®êi sèng d©n sinh. ViÖt Nam ta
®· qua thêi ph¶i lo cho viÖc ¨n sao cho ®ñ no mÆc sao cho ®ñ Êm, mµ b©y giê
v¬n lªn nhu cÇu tù tho¶ m·n b¶n th©n, mua s¾m phôc vô ®êi sèng, nhu cÇu ®i
l¹i sao cho thuËn tiÖn. HiÖn nay xe m¸y vµ xe ®¹p vÉn lµ nh÷ng ph¬ng tiÖn ®i
l¹i chñ yÕu cña ngßi d©n ViÖt Nam, thÞ trêng xe m¸y hiÖn nay rÊt s«i ®éng vµ
kinh doanh mÆt hµng xe m¸y ®ang lµ nguån lîi cña nhiªï c«ng ty.
C«ng ty Quan hÖ quèc tÕ - §Çu t s¶n xuÊt (QHQT-§TSX) còng tham
gia vµo thÞ trêng ®ã vµ ho¹t ®éng liªn tôc cã l·i trong nhiÒu n¨m qua. Qua thêi
gian thùc tËp vµ nghiªn cøu t¹i c«ng ty, em ®· chän cho m×nh ®Ò tµi : “Hoµn
thiÖn qui tr×nh nhËp khÈu xe m¸y t¹i c«ng ty QHQT-§TSX “. Trong bµi
gåm c¸c phÇn sau :

1

LuËn v¨n tèt nghiÖp

Phïng ThÞ Thuû Anh: K34- E1

Ch¬ng I : Nh÷ng lÝ luËn c¬ b¶n vÒ qui tr×nh nhËp khÈu hµng ho¸ cña doanh
nghiÖp kinh doanh ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu .
Ch¬ng II : Thùc tr¹ng qui tr×nh nhËp khÈu xe m¸y t¹i c«ng ty QHQT-§TSX
trong thêi gian qua.
Ch¬ng III : Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiªn qui tr×nh nhËp khÈu xe m¸y t¹i
c«ng ty QHQT-§TSX.
Môc ®Ých nghiªn cøu: Trªn c¬ së ph©n tÝch chi tiÕt c¸c néi dung vµ c¸c kh©u
cña qu¸ tr×nh nhËp khÈu, chØ ra nh÷ng mÆt ®îc vµ nh÷...
LuËn v¨n tèt nghiÖp Phïng ThÞ Thuû Anh: K34- E1
Lêi më ®Çu
§Êt níc ta ®ang bíc vµo thêi ®æi míi, héi nhËp víi nÒn kinh khu
vùc thÕ giíi. §Ó b¾t kÞp víi nÒn kinh tÕ thÕ giíi, t¹i ®¹i héi §¶ng VIII,
§¶ng ®· chñ tr¬ng : TiÕp tôc thùc hiÖn ®êng lèi ®èi ngo¹i chñ, réng
®a ph¬ng ho¸, ®a d¹ng ho¸ c¸c quan ®èi ngo¹i víi tinh thÇn ViÖt Nam
muèn lµm b¹n víi tÊt c¶ c¸c níc trªn thÕ giíi, phÊn ®Êu v× hoµ b×nh, ®éc lËp vµ
ph¸t triÓn. Hîp t¸c nhiÒu t, song ph¬ng ®a ph¬ng víi c¸c níc, c¸c khu
vùc trªn nguyªn t¾c t«n träng ®éc lËp chñ quyÒn, toµn vÑn l·nh tcña nhau,
b×nh ®¼ng cïng cã lîi gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò cßn tån t¹i c¸c tranh chÊp
b»ng th¬ng lîng.
Trªn c¬ së ®ã ho¹t ®éng th¬ng m¹i quèc tÕ (TMQT) ë níc ta ngµy cµng
ph¸t triÓn, TMQT tÊt yÕu kh¸ch quan t¹o ra hiÖu qu¶ cao nhÊt trong nÒn
s¶n xuÊt cña mçi quèc gia còng nh trªn toµn thÕ giíi. ¥ níc ta, viÖc nhËp
khÈu ®Èy nhanh qu¸ tr×nh x©y dùng c¬ së vËt chÊt kÜ thuËt, chuyÓn dÞch c¬ cÊu
kinh tÕ theo híng ®Èy m¹nh c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc.
Ho¹t ®éng xuÊt khÈu ë níc ta cßn h¹n chÕchñ yÕu lµ nhËp khÈu, cã
thÓ nhËp thiÕt m¸y mãc ®Ó phôc s¶n xuÊt,nhËp nguyªn vËt liÖu ®Ó gia
c«ng xuÊt khÈu, nhËp t liÖu s¶n xuÊt phôc vô tiªu dïng trong níc hoÆc
nhËp khÈu c¸c thiÕthoÆc s¶n phÈm phôc vô ®êi sèng d©n sinh. ViÖt Nam ta
®· qua thêi ph¶i lo cho viÖc ¨n sao cho ®ñ no mÆc sao cho ®ñ Êm, mµ b©y giê
v¬n lªn nhu cÇu tho¶n b¶n th©n, mua s¾m phôc ®êi sèng, nhu cÇu ®i
l¹i sao cho thuËn tiÖn. HiÖn nay xe m¸y xe ®¹p vÉn nh÷ng ph¬ng tiÖn ®i
l¹i chñ yÕu cña ngßi d©n ViÖt Nam, thÞ trêng xe m¸y hiÖn nay rÊt s«i ®éng
kinh doanh mÆt hµng xe m¸y ®ang lµ nguån lîi cña nhiªï c«ng ty.
C«ng ty Quan quèc - §Çu t s¶n xuÊt (QHQT-§TSX) còng tham
gia vµo thÞ trêng ®ã vµ ho¹t ®éng liªn tôc cã l·i trong nhiÒu n¨m qua. Qua thêi
gian thùc tËp nghiªn cøu t¹i c«ng ty, em ®· chän cho m×nh ®Ò tµi : Hoµn
thiÖn qui tr×nh nhËp khÈu xe m¸y t¹i c«ng ty QHQT-§TSX “. Trong bµi
gåm c¸c phÇn sau :
1
ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: NK xe máy tại cty QHQT - ĐTSX - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: NK xe máy tại cty QHQT - ĐTSX - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
64 Vietnamese
ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: NK xe máy tại cty QHQT - ĐTSX 9 10 202