Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: Thực trạng và giải pháp XK của cty Giày Thuỵ Khuê

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 49 trang   |   Lượt xem: 1646 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi nãi ®Çu
Trong thêi gian qua, cïng víi sù ph¸t triÓn cña ®Êt níc nghµnh da
giÇy ViÖt Nam còng ®· cã nh÷ng bíc ph¸t triÓn ®¸ng kÓ. §îc §¶ng vµ
Nhµ Níc ta x¸c ®Þnh lµ mét nghµnh cã vÞ trÝ v« cïng quan träng trong nÒn
kinh tÕ quèc d©n, nghµnh c«ng nghiÖp da giÇy ®· cã nh÷ng ®ãng gãp lín
vµo sù ph¸t triÓn cña ®Êt níc. Trong thêi gian qua, nghµnh da giÇy ViÖt
Nam ®· cã nh÷ng bíc ph¸t triÓn rÊt ®óng ®¾n vµ phï hîp víi ®iÒu kiÖn,
m«i trêng kinh tÕ cña ®Êt níc nªn ®· ®¹t ®îc nh÷ng thµnh c«ng ®¸ng kÓ,
cã lóc ®· ®øng trong 10 níc xuÊt khÈu giÇy dÐp lín nhÊt thÕ giíi, ®ãng
gãp mét phÇn lín vµo sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ ®Êt níc.
Ngay tõ khi míi ra ®êi, C«ng ty giÇy Thuþ Khuª ®· cã nhiÖm vô
chÝnh lµ s¶n xuÊt giÇy dÐp xuÊt khÈu, trong nh÷ng n¨m ®Çu míi thµnh lËp,
díi chÕ ®é bao cÊp c«ng ty chñ yÕu s¶n xuÊt giÇy dÐp xuÊt khÈu sang thÞ
trêng Nga vµ c¸c níc ®«ng ¢u. Tõ khi chÕ ®é bao cÊp bÞ xo¸ bá, c«ng ty
®· cã lóc ®øng bªn bê vùc gi¶i thÓ nhng díi sù chØ ®¹o s¸ng suèt cña §¶ng
vµ Nhµ níc cïng víi sù quyÕt t©m cña toµn bé c¸n bé, c«ng nh©n viªn
c«ng ty vÉn ®øng v÷ng vµ hoµn thµnh tèt nh÷ng nhiÖm vô mµ §¶ng vµ Nhµ
níc ®· giao phã. Trong nh÷ng n¨m võa qua c«ng ty giÇy Thuþ Khuª ®·
cïng víi nghµnh da giÇy ViÖt Nam ®· ®ãng gãp rÊt nhiÒu vµo sù ph¸t triÓn
cña ®Êt níc ®Æc biÖt lµ ®ãng gãp cho ng©n s¸ch vµ gi¶i quyÕt c«ng ¨n, viÖc
lµm cho ngêi lao ®éng.
Vît lªn tÊt c¶ nh÷ng khã kh¨n, kh¾c nghiÖt cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng, c«ng ty vÉn ngµy cµng ph¸t triÓn, kim ngh¹ch xuÊt khÈu cña c«ng ty
trong thêi gian gÇn ®©y n¨m nµo còng cã sù t¨ng trëng ®¸ng kÓ. Trong khi
vµo n¨m 1997, xuÊt khÈu cña c«ng ty lµ 176.100 ®«i víi kim ngh¹ch lµ
954.500 USD th× n¨m 2000 xuÊt khÈu lµ 3.450.212 ®«i ®¹t kim ngh¹ch
6.359.033 USD, sang n¨m 2001 xu¸t khÈu cña c«ng ty lµ 4.223.008 ®«i
®¹t kim ngh¹ch lµ 7.832.495 USD. Trong thêi gian tíi, c«ng ty sÏ gÆp ph¶i

1

mét sè kho kh¨n lín tõ phÝa c¸c kh¸ch hµng do nhu cÇu giÇy v¶i trªn thÕ
giíi ®ang gi¶m m¹nh, thÞ hiÕu cña ngêi tiªu dïng thay ®æi nhanh chãng,
thªm vµo ®ã lµ sù xuÊt hiÖn cña rÊt nhiÒu ®èi thñ c¹nh tranh c¶ trong níc
vµ ngoµi níc, ®Æc biÖt lµ c¸c ®èi thñ c¹nh tranh tõ níc l¸ng giÒng Trung
Quèc. Tuy nhiªn, c«ng ty ®· cã nh÷ng kÕ ho¹ch ho¹t ®éng phï hîp víi
t×nh h×nh míi. Trong thêi gian tíi, c«ng ty sÏ cè g¾ng tõng bíc n©ng cao
chÊt lîng s¶n phÈm, chó träng viÖc thiÕt kÕ mÉu m· thêi trang, thùc hiÖn
triÖt ®Ó c«ng t¸c tiÕt kiÖm ®Ó gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt... víi kinh nghiÖm
nhiÒu n¨m ho¹t ®éng xuÊt khÈu giÇy dÐp c«ng ty nhÊt ®Þnh sÏ ®øng v÷ng
v...
Lêi nãi ®Çu
Trong thêi gian qua, cïng víi ph¸t triÓn cña ®Êt níc nghµnh da
giÇy ViÖt Nam còng ®· nh÷ng bíc ph¸t triÓn ®¸ng kÓ. §îc §¶ng
Nhµ Níc ta x¸c ®Þnh mét nghµnh vÞ trÝ cïng quan träng trong nÒn
kinh tÕ quèc d©n, nghµnh c«ng nghiÖp da giÇy ®· cã nh÷ng ®ãng gãp lín
vµo sù ph¸t triÓn cña ®Êt níc. Trong thêi gian qua, nghµnh da giÇy ViÖt
Nam ®· cã nh÷ng bíc ph¸t triÓn rÊt ®óng ®¾n phï p víi ®iÒu kiÖn,
m«i trêng kinh cña ®Êt níc nªn ®· ®¹t ®îc nh÷ng thµnh c«ng ®¸ng kÓ,
lóc ®· ®øng trong 10 níc xuÊt khÈu giÇy p lín nhÊt thÕ giíi, ®ãng
gãp mét phÇn lín vµo sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ ®Êt níc.
Ngay khi míi ra ®êi, C«ng ty giÇy Thuþ Khuª ®· nhiÖm
chÝnh s¶n xuÊt giÇy dÐp xuÊt khÈu, trong nh÷ng n¨m ®Çu míi thµnh lËp,
díi c ®é bao cÊp c«ng ty chñ yÕun xuÊt giÇy dÐp xuÊt khÈu sang t
trêng Nga vµ c¸c níc ®«ng ¢u. khi c ®é bao cÊp x bá, c«ng ty
®· cã lóc ®øng bªn bê vùc gi¶i thÓ nhng díi sù chØ ®¹o s¸ng suèt cña §¶ng
Nhµ níc cïng víi quyÕt t©m cña toµn c¸n bé, c«ng nh©n viªn
c«ng ty vÉn ®øng v÷ng vµ hoµn thµnh tèt nh÷ng nhiÖm vô mµ §¶ng vµ Nhµ
níc ®· giao phã. Trong nh÷ng n¨m võa qua c«ng ty giÇy Thuþ Khuª ®·
cïng víi nghµnh da giÇy ViÖt Nam ®· ®ãng gãp rÊt nhiÒu vµo sù ph¸t triÓn
cña ®Êt níc ®Æc biÖt®ãng gãp cho ng©n s¸ch vµ gi¶i quyÕt c«ng ¨n, viÖc
lµm cho ngêi lao ®éng.
Vît lªn tÊt c nh÷ng k kh¨n, kh¾c nghiÖt cña nÒn kinh thÞ tr-
êng, c«ng ty vÉn ngµy cµng ph¸t triÓn, kim ngh¹ch xuÊt khÈu cña c«ng ty
trong thêi gian gÇn ®©y n¨m nµo còng t¨ng trëng ®¸ng kÓ. Trong khi
vµo n¨m 1997, xuÊt khÈu cña c«ng ty lµ 176.100 ®«i víi kim ngh¹ch lµ
954.500 USD th× n¨m 2000 xuÊt khÈu 3.450.212 ®«i ®¹t kim ngh¹ch
6.359.033 USD, sang n¨m 2001 xu¸t khÈu cña c«ng ty lµ 4.223.008 ®«i
®¹t kim ngh¹ch lµ 7.832.495 USD. Trong thêi gian tíi, c«ng ty sÏ gÆp ph¶i
1
ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: Thực trạng và giải pháp XK của cty Giày Thuỵ Khuê - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: Thực trạng và giải pháp XK của cty Giày Thuỵ Khuê - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
49 Vietnamese
ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: Thực trạng và giải pháp XK của cty Giày Thuỵ Khuê 9 10 848