Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: VN - EU

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 54 trang   |   Lượt xem: 1212 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Më ®Çu
Vµo nh÷ng n¨m cuèi cïng cña thÕ kû XX, cïng víi sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ
cña cuéc c¸ch m¹ng khoa häc c«ng nghÖ vµ sù chÊm døt chiÕn tranh l¹nh, toµn cÇu
ho¸ ®· trë thµnh mét xu thÕ chÝnh trong ®êi sèng chÝnh trÞ thÕ giíi. Xu thÕ tù do ho¸
toµn cÇu ph¸ tan xu híng khÐp kÝn cña mçi quèc gia trªn hµnh tinh ®ång thêi t¨ng
cêng sù tuú thuéc vÒ lîi Ých kinh tÕ gi÷a c¸c quèc gia.
§Ó héi nhËp mét c¸ch cã hiÖu qu¶, t¹i §¹i héi §¶ng lÇn thø VII-6/1991,
§¶ng céng s¶n ViÖt Nam ®· ®a ra ®êng lèi ®èi ngo¹i më réng nh»m ®a d¹ng ho¸,
®a ph¬ng ho¸ c¸c quan hÖ quèc tÕ trªn tinh thÇn ViÖt Nam muèn lµ b¹n víi tÊt c¶
c¸c níc trªn thÕ giíi phÊn ®Êu v× hoµ b×nh ®éc lËp vµ ph¸t triÓn.
Thùc tiÔn trong h¬n thËp niªn qua, ViÖt Nam ®· t¨ng cêng më réng quan hÖ
víi thÕ giíi, trong ®ã næi lªn mèi quan hÖ hîp t¸c ngµy cµng cã hiÖu qu¶ gi÷a ViÖt
Nam vµ EU. Hai bªn ®· lÊy viÖc b×nh thêng ho¸ quan hÖ (10/1990) vµ cao h¬n n÷a
lµ HiÖp ®Þnh khung ®îc ký kÕt ngµy 17/7/1995 lµ mét nÒn t¶ng, c¬ së ph¸p lý cho
viÖc thóc ®Èy quan hÖ vÒ mäi mÆt. §Æc biÖt quan hÖ th¬ng m¹i gi÷a ViÖt Nam - EU
®· cã mét vÞ trÝ xøng ®¸ng.
Quan hÖ ViÖt Nam-EU thÓ hiÖn sù ®óng ®¾n cña ®êng lèi chÝnh s¸ch cña
ViÖt Nam tõ lý luËn tíi thùc tiÔn. ChÝnh s¸ch më cöa ®· n©ng cao vÞ thÕ cña ViÖt
Nam trªn trêng quèc tÕ, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn
®¹i ho¸ cña ®Êt níc ta trong nh÷ng n¨m tíi.
Quan hÖ hîp t¸c gi÷a ViÖt Nam-EU gãp phÇn vµo sù ph¸t triÓn kinh tÕ cña níc ta trong thêi gian qua.
ë ®©y t¸c gi¶ tËp trung ®i s©u vµo quan hÖ th¬ng m¹i gi÷a ViÖt Nam vµ EU
trong 10 n¨m qua (1990 - 2000) vµ ®Ò ra triÓn väng vµ nh÷ng gi¶i ph¸p cho viÖc
thóc ®Èy quan hÖ th¬ng m¹i hai bªn.

LuËn v¨n ®îc chia lµm 3 ch¬ng:
Ch¬ng 1: Kh¸i qu¸t chung vÒ quan hÖ ViÖt Nam-EU.
Ch¬ng 2: Quan hÖ Th¬ng m¹i ViÖt Nam-EU.
Ch¬ng 3: TriÓn väng vµ nh÷ng gi¶i ph¸p thóc ®Èy th¬ng m¹i ViÖt Nam-EU.
Nh©n dÞp nµy em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù gióp ®ì tõ phÝa c¸c thÇy c« trong
khoa Quan hÖ Quèc tÕ, ®Æc biÖt sù híng dÉn cña thÇy Ng« Duy Ngä gióp cho em
hoµn thµnh kho¸ luËn tèt nghiÖp.

2

Ch¬ng 1: kh¸i qu¸t chung vÒ quan hÖ ViÖt Nam -EU
1- Kh¸i qu¸t vÒ Liªn minh ch©u ¢u(EU).
ChiÕn tranh thÕ giíi lÇn 2 kÕt thóc ®Ó l¹i mét nÒn kinh tÕ kiÖt quÖ cho c¸c níc
T©y ¢u. Hä cÇn thÊy sù cÇn thiÕt ph¶i hîp t¸c chÆt chÏ h¬n n÷a gi÷a c¸c níc trong
khu vùc víi nhau ®Ó x©y dùng vµ ng¨n chÆn chiÕn tranh ®Æc biÖt chó träng vµo ph¸t
triÓn kinh tÕ. Còng vµo thêi ®iÓm nµy bé mÆt nÒn kinh tÕ thÕ giíi ®· cã nh÷ng thay
®æi to lín. §ã lµ do sù ph¸t triÓn lùc l...
Më ®Çu
Vµo nh÷ng n¨m cuèi cïng cña thÕ XX, cïng víi ph¸t triÓn m¹nh
cña cuéc c¸ch m¹ng khoa häc c«ng nghÖ vµchÊm døt chiÕn tranh l¹nh, toµn cÇu
ho¸ ®· trë thµnh mét xu thÕ chÝnh trong ®êi sèng chÝnh trÞ thÕ giíi. Xu thÕ tù do ho¸
toµn cÇu ph¸ tan xu híng khÐp kÝn cña mçi quèc gia trªn hµnh tinh ®ång thêi t¨ng
cêng sù tuú thuéc vÒ lîi Ých kinh tÕ gi÷a c¸c quèc gia.
§Ó héi nhËp mét c¸ch hiÖu qu¶, t¹i §¹i héi §¶ng lÇn thø VII-6/1991,
§¶ng céng s¶n ViÖt Nam ®· ®a ra ®êng lèi ®èi ngo¹i më réng nh»m ®a d¹ng ho¸,
®a ph¬ng ho¸ c¸c quan quèc trªn tinh thÇn ViÖt Nam muèn b¹n víi tÊt
c¸c níc trªn thÕ giíi phÊn ®Êu v× hoµ b×nh ®éc lËp vµ ph¸t triÓn.
Thùc tiÔn trong h¬n thËp niªn qua, ViÖt Nam ®· t¨ng cêng réng quan
víi thÕ giíi, trong ®ã næi lªn mèi quan hîp t¸c ngµy cµng cã hiÖu qu¶ gi÷a ViÖt
Nam EU. Hai bªn ®· lÊy viÖc b×nh thêng ho¸ quan (10/1990) cao h¬n n÷a
HiÖp ®Þnh khung ®îc kÕt ngµy 17/7/1995 lµ mét nÒn t¶ng, c¬ ph¸p cho
viÖc thóc ®Èy quan hÖ vÒ mäi mÆt. §Æc biÖt quan hÖ th¬ng m¹i gi÷a ViÖt Nam - EU
®· cã mét vÞ trÝ xøng ®¸ng.
Quan ViÖt Nam-EU thÓ hiÖn ®óng ®¾n cña ®êng lèi chÝnh s¸ch cña
ViÖt Nam luËn tíi thùc tiÔn. ChÝnh s¸ch cöa ®· n©ng cao thÕ cña ViÖt
Nam trªn trêng quèc tÕ, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn
®¹i ho¸ cña ®Êt níc ta trong nh÷ng n¨m tíi.
Quan hÖ hîp t¸c gi÷a ViÖt Nam-EU gãp phÇn vµo sù ph¸t triÓn kinh tÕ cña n-
íc ta trong thêi gian qua.
ë ®©y t¸c gi¶ tËp trung ®i s©u vµo quan th¬ng m¹i gi÷a ViÖt Nam vµ EU
trong 10 n¨m qua (1990 - 2000) ®Ò ra triÓn väng nh÷ng gi¶i ph¸p cho viÖc
thóc ®Èy quan hÖ th¬ng m¹i hai bªn.
ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: VN - EU - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: VN - EU - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
54 Vietnamese
ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: VN - EU 9 10 627