Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: XK chè tại Tổng cty Chè VN

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 115 trang   |   Lượt xem: 1385 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chuyªn ®Ò thùc tËp - Ph¬ng híng vµ gi¶i ph¸p ®Èy m¹nh xuÊt khÈu ...

Lêi nãi ®Çu

§Æc trng quan träng cña t×nh h×nh thÕ giíi ngµy nay lµ xu híng quèc tÕ
ho¸. NÒn kinh tÕ thÕ giíi ngµy cµng ph¸t trÓn, mçi níc dï lín hay nhá ®Òu
ph¶i tham ra vµo sù ph©n c«ng lao ®éng quèc tÕ. Ngµy nay, kh«ng mét d©n téc
nµo cã thÓ ph¸t triÓn ®Êt níc m×nh chØ b»ng tù lùc c¸nh sinh. §Æc biÖt lµ ®èi
víi mét níc ®ang ph¸t triÓn nh ViÖt Nam th× viÖc nhËn thøc ®Çy ®ñ ®Æc trng
quan träng nµy vµ øng dông vµo t×nh h×nh thùc tÕ ®Êt níc cã tÇm quan träng
h¬n bao giê hÕt. T¹i §¹i Héi Viii, §¶ng ta ®· nhÊn m¹nh “kiªn tr× chiÕn lîc híng m¹nh vÒ xuÊt khÈu ®ång thêi thay thÕ nhËp khÈu nh÷ng s¶n phÈm trong
níc cã hiÖu qu¶, ph¸t huy lîi thÕ so s¸nh cña ®Êt níc còng nh cña tõng vïng,
tõng ngµnh, tõng lÜnh vùc trong tõng thêi kú, kh«ng ngõng n©ng cao søc m¹nh
c¹nh tranh trªn thÞ trêng trong níc, thÞ trêng khu vùc, thÞ trêng thÕ giíi .
Thùc hiÖn ®êng lèi ®æi míi do §¶ng khëi xíng vµ l·nh ®¹o, trong thêi
gian qua níc ta ®· ®¹t ®îc nh÷ng thµnh tùu bíc ®Çu quan träng. ViÖt Nam ®·
thiÕt lËp nhiÒu mèi quan hÖ ngo¹i giao víi nhiÒu níc, më réng ho¹t ®éng
ngo¹i th¬ng theo híng ®a d¹ng ho¸, tÝch cùc héi nhËp vµo nÒn kinh tÕ thÕ giíi,
tham gia vµo c¸c tæ chøc nh : ASEAN, AFTA, APEC, ….. ®iÒu nµy ®· ®Æc
biÖt lµm cho lÜnh vùc xuÊt nhËp khÈu ngµy cµng trë nªn s«i ®éng .
Lµ mét trong nh÷ng mÆt hµng mòi nhän trong xuÊt khÈu hµng n«ng
s¶n ë ViÖt Nam, ChÌ kh«ng nh÷ng ®¸p øng nhu cÇu tiªu dïng trong níc mµ
ngµy cµng cã gi¸ trÞ xuÊt khÈu cao .ViÖc ®Èy m¹nh xuÊt khÈu chÌ sÏ lµ c¬ së
thóc ®Èy sù ph¸t triÓn ngµnh chÌ ViÖt Nam, gãp phÇn vµo sù nghiÖp C«ng
nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ n«ng th«n, ph¸t triÓn kinh tÕ Trung du _ miÒn nói .
XuÊt ph¸t tõ nhËn thøc trªn, em xin chän ®Ò tµi “Ph¬ng híng vµ gi¶i
ph¸p nh»m ®Èy m¹nh ho¹t ®éng xuÊt khÈu chÌ t¹i Tæng C«ng Ty chÌ ViÖt
Nam ” lµm chuyªn ®Ò thùc tËp .
§Ò tµi ®îc tr×nh bµy víi ba phÇn c¬ b¶n sau ®©y :

NguyÔn Anh Tó - Líp KDQT 39A

1

Chuyªn ®Ò thùc tËp - Ph¬ng híng vµ gi¶i ph¸p ®Èy m¹nh xuÊt khÈu ...

Ch¬ng i : C¬ së lý luËn cña ®Èy m¹nh ho¹t ®éng xuÊt khÈu hµng
ho¸ .
Ch¬ng ii : Ph©n tÝch thùc tr¹ng ho¹t ®éng xuÊt khÈu chÌ ViÖt Nam
.
Ch¬ng iii : Mét sè gi¶i ph¸p chñ yÕu nh»m ®Èy m¹nh ho¹t ®éng
xuÊt khÈu xhÌ cña Tæng C«ng Ty chÌ ViÖt Nam trong thêi gian tíi .
§Ò tµi nµy chØ tËp trung ph©n tÝch t×nh thùc tÕ ho¹t ®éng xuÊt khÈu chÌ
cña Tæng C«ng Ty chÌ ViÖt Nam giai ®o¹n 1996-2000, ®a ra nh÷ng thµnh
c«ng vµ nh÷ng vÊn ®Ò cßn tån t¹i ë Tæng C«ng Ty. Trªn c¬ së ®ã, ®a ra mét sè
...
Chuyªn ®Ò thùc tËp - Ph¬ng híng vµ gi¶i ph¸p ®Èy m¹nh xuÊt khÈu ...
Lêi nãi ®Çu
§Æc trng quan träng cña t×nh h×nh thÕ giíi ngµy nay xu híng quèc
ho¸. NÒn kinh thÕ giíi ngµy cµng ph¸t trÓn, mçi níc lín hay nhá ®Òu
ph¶i tham ra vµo sù ph©n c«ng lao ®éng quèc tÕ. Ngµy nay, kh«ng mét d©n téc
nµo thÓ ph¸t triÓn ®Êt níc m×nh chØ b»ng lùc c¸nh sinh. §Æc biÖt ®èi
víi mét níc ®ang ph¸t triÓn nh ViÖt Nam th× viÖc nhËn thøc ®Çy ®ñ ®Æc trng
quan träng nµy øng dông vµo t×nh h×nh thùc ®Êt níc tÇm quan träng
h¬n bao giê hÕt. T¹i §¹i Héi Viii, §¶ng ta ®· nhÊn m¹nh “kiªn tr× chiÕn lîc h-
íng m¹nh xuÊt khÈu ®ång thêi thay thÕ nhËp khÈu nh÷ng s¶n phÈm trong
níc hiÖu qu¶, ph¸t huy lîi thÕ so s¸nh cña ®Êt níc còng nh cña tõng vïng,
tõng ngµnh, tõng lÜnh vùc trong tõng thêi kú, kh«ng ngõng n©ng cao søc m¹nh
c¹nh tranh trªn thÞ trêng trong níc, thÞ trêng khu vùc, thÞ trêng thÕ giíi .
Thùc hiÖn ®êng lèi ®æi míi do §¶ng khëi xíng l·nh ®¹o, trong thêi
gian qua níc ta ®· ®¹t ®îc nh÷ng thµnh tùu bíc ®Çu quan träng. ViÖt Nam ®·
thiÕt lËp nhiÒu mèi quan ngo¹i giao víi nhiÒu níc, réng ho¹t ®éng
ngo¹i th¬ng theo híng ®a d¹ng ho¸, tÝch cùc héi nhËp vµo nÒn kinh tÕ thÕ giíi,
tham gia vµo c¸c chøc nh : ASEAN, AFTA, APEC, .. ®iÒu nµy ®· ®Æc
biÖt lµm cho lÜnh vùc xuÊt nhËp khÈu ngµy cµng trë nªn s«i ®éng .
mét trong nh÷ng mÆt hµng mòi nhän trong xuÊt khÈu hµng n«ng
s¶n ë ViÖt Nam, ChÌ kh«ng nh÷ng ®¸p øng nhu cÇu tiªu dïng trong níc mµ
ngµy cµng gi¸ trÞ xuÊt khÈu cao .ViÖc ®Èy m¹nh xuÊt khÈu chÌ
thóc ®Èy ph¸t triÓn ngµnh chÌ ViÖt Nam, p phÇn vµo nghiÖp C«ng
nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ n«ng th«n, ph¸t triÓn kinh tÕ Trung du _ miÒn nói .
XuÊt ph¸t nhËn thøc trªn, em xin chän ®Ò tµi Ph¬ng híng gi¶i
ph¸p nh»m ®Èy m¹nh ho¹t ®éng xuÊt khÈu chÌ t¹i Tæng C«ng Ty chÌ ViÖt
Nam ” lµm chuyªn ®Ò thùc tËp .
§Ò tµi ®îc tr×nh bµy víi ba phÇn c¬ b¶n sau ®©y :
NguyÔn Anh Tó - Líp KDQT 39A
1
ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: XK chè tại Tổng cty Chè VN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: XK chè tại Tổng cty Chè VN - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
115 Vietnamese
ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: XK chè tại Tổng cty Chè VN 9 10 648