Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: XK hàng thủ công mỹ nghệ 

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 1115 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Ch¬ng i
Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ xuÊt khÈu hµng tcmn

1. Lîi thÕ so s¸nh cña ViÖt Nam trong viÖc xuÊt khÈu hµng TCMN:
C¸c ngµnh c«ng nghiÖp nhÑ vµ tiÓu thñ c«ng nghiÖp ®ang thu hót ®îc
nhiÒu lao ®éng chÝnh nhê tËn dông ®îc lîi thÕ so s¸nh hiÖn nay cña ViÖt Nam.
PhÇn lín c¸c níc §«ng Nam ¸ còng ®· thu ®îc nh÷ng thµnh tùu rùc rì vµ t¹o
lªn c¸i gäi lµ “®iÒu kú diÖu §«ng ¸” nhê vµo c¬ chÕ më cöa. §Ó nèi tiÕp nh÷ng
thµnh c«ng cña c¸c níc trong khu vùc, qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ ®ang diÔn ra
nhanh chãng t¹i ViÖt Nam cÇn ph¶i ®i theo híng më hay ®Þnh híng xuÊt khÈu,
®Æc biÖt lµ thóc ®Èy xuÊt khÈu c¸c s¶n phÈm chÕ biÕn dùa trªn nh÷ng lîi thÕ so
s¸nh cña m×nh.
Theo nh lêi cña nhµ kinh tÕ häc ngêi Anh, Davi Ricardo, mét níc kh«ng
nªn s¶n xuÊt tÊt c¶ mäi s¶n phÈm mµ chØ lªn s¶n xuÊt tËp trung vµo mét sè s¶n
phÈm cã “chi phÝ thÊp h¬n”, do ®ã cã ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt “thuËn lîi h¬n”, råi
dïng nh÷ng s¶n phÈm ®ã ®Ó trao ®æi lÊy nh÷ng s¶n phÈm kh¸c mµ m×nh cã chi
phÝ s¶n xuÊt cao h¬n. Ngµy nay, c¨n cø vµo ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt, cã thÓ chia thµnh
hai nhãm quèc gia cã lîi thÕ so s¸nh:
 Nhãm cã lîi thÕ vÒ nguån lao ®éng, t liÖu s¶n xuÊt vµ yÕu tè tù
nhiªn.
 Nhãm cã lîi thÕ vÒ vèn, khoa häc vµ c«ng nghÖ.
Trong ®ã, ViÖt Nam lµ níc thuéc nhãm quèc gia cã lîi thÕ so s¸nh thø
nhÊt. §Æc biÖt lµ vÒ hµng TCMN cña níc ta, s¶n phÈm ®îc s¶n xuÊt chñ yÕu
b»ng nguån nguyªn liÖu s½n cã trong níc, nguyªn phô liÖu nhËp khÈu kh«ng
®¸ng kÓ, chØ chiÕm kho¶ng 3%-5% (trõ th¶m len). V× vËy, lîng ngo¹i tÖ thu ®îc
tõ xuÊt khÈu mÆt hµng TCMN kh¸ cao, chiÕm tõ 90%-95%. Víi tiÒm n¨ng dåi
dµo vÒ nguyªn liÖu, lao ®éng, ®éi ngò nghÖ nh©n vµ thî thñ c«ng, viÖc ph¸t triÓn
s¶n xuÊt kinh doanh hµng TCMN lµ mét thuËn lîi lín cña níc ta, nhÊt lµ khi thÞ
trêng níc ngoµi kh¸ thÝch thó víi mÆt hµng nµy cña níc ta vµ ®· ®Æt mua hµng

TrÇn ThÞ Hång H¹nh – 624 – 2001D474

Khoa TMQT

TCMN ViÖt Nam. §îc sù tÝn nhiÖm cña kh¸ch hµng nh vËy còng lµ do níc ta cã
truyÒn thèng d©n téc l©u ®êi, cã mét lÒn v¨n ho¸ riªng biÖt víi nh÷ng s¶n phÈm
mang ®Ëm chÊt con ngêi ViÖt Nam.
1.1. Lîi thÕ vÒ tµi nguyªn:
Níc ta lµ mét níc nhiÖt ®íi, chñng lo¹i thùc vËt phong phó, do ®ã hÇu hÕt
c¸c nguyªn liÖu ®Çu vµo ®Òu cã s½n cã trong níc cho ngµnh TCMN nh : l¸ bu«ng
th× cã ë Kh¸nh Hoµ, m©y tre th× cã ë Ch¬ng Mü, cãi ë Ninh B×nh....,kh«ng gièng
nh mét sè ngµnh nghÒ kh¸c ph¶i nhËp nguyªn liÖu tõ níc ngoµi víi c¸c kho¶n
chi phÝ cao, lµm cho gi¸ thµnh cao. Do ®ã khã b¸n ®îc s¶n phÈm vµ lîi nhuËn sÏ
gi¶m. Ngîc l¹i, ngµnh TCMN do kh«ng ph¶i nhËp nguyª...
Ch ¬ng i
Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ xuÊt khÈu hµng tcmn
  !
C¸c ngµnh c«ng nghiÖp nhÑ tiÓu thñ c«ng nghiÖp ®ang thu hót ®îc
nhiÒu lao ®éng chÝnh nhê tËn dông ®îc lîi thÕ so s¸nh hiÖn nay cña ViÖt Nam.
PhÇn lín c¸c níc §«ng Nam ¸ còng ®· thu ®îc nh÷ng thµnh tùu rùc t¹o
lªn c¸i gäi lµ “®iÒu kú diÖu §«ng ¸ nhê vµo chÕ më cöa. §Ó nèi tiÕp nh÷ng
thµnh c«ng cña c¸c níc trong khu vùc, qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ ®ang diÔn ra
nhanh chãng t¹i ViÖt Nam cÇn ph¶i ®i theo híng hay ®Þnh híng xuÊt khÈu,
®Æc biÖt thóc ®Èy xuÊt khÈu c¸c s¶n phÈm c biÕn dùa trªn nh÷ng lîi thÕ so
s¸nh cña m×nh.
Theo nh lêi cña nhµ kinh häc ngêi Anh, Davi Ricardo, mét níc kh«ng
nªn s¶n xuÊt tÊt mäi s¶n phÈm chØ lªn s¶n xuÊt tËp trung vµo mét s¶n
phÈm cã “chi phÝ thÊp h¬n”, do ®ã ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt “thuËn lîi h¬n”, råi
dïng nh÷ng s¶n phÈm ®ã ®Ó trao ®æi lÊy nh÷ng s¶n phÈm kh¸c nh cã chi
phÝ s¶n xuÊt cao h¬n. Ngµy nay, c¨n vµo ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt, thÓ chia thµnh
hai nhãm quèc gia cã lîi thÕ so s¸nh:
Nhãm lîi thÕ nguån lao ®éng, t liÖu s¶n xuÊt yÕu
nhiªn.
Nhãm cã lîi thÕ vÒ vèn, khoa häc vµ c«ng nghÖ.
Trong ®ã, ViÖt Nam níc thuéc nhãm quèc gia lîi thÕ so s¸nh t
nhÊt. §Æc biÖt hµng TCMN cña níc ta, s¶n phÈm ®îc s¶n xuÊt chñ yÕu
b»ng nguån nguyªn liÖu s½n trong níc, nguyªn phô liÖu nhËp khÈu kh«ng
®¸ng kÓ, chØ chiÕm kho¶ng 3%-5% (trõ th¶m len). vËy, lîng ngo¹i thu ®îc
xuÊt khÈu mÆt ng TCMN kh¸ cao, chiÕm 90%-95%. Víi tiÒm n¨ng dåi
dµo nguyªn liÖu, lao ®éng, ®éi ngò nghÖ nh©n thî thñ c«ng, viÖc ph¸t triÓn
s¶n xuÊt kinh doanh hµng TCMN mét thuËn lîi lín cña níc ta, nhÊt khi thÞ
trêng níc ngoµi kh¸ thÝch thó víi mÆt hµng nµy cña níc ta ®· ®Æt mua hµng
TrÇn ThÞ Hång H¹nh – 624 – 2001D474 Khoa TMQT
ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: XK hàng thủ công mỹ nghệ  - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: XK hàng thủ công mỹ nghệ  - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: XK hàng thủ công mỹ nghệ  9 10 21