Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: XK hàng thuỷ sản của VN sang TT Mĩ

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 72 trang   |   Lượt xem: 1515 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lêi më ®Çu
1. TÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tµi:
+ KÕt qu¶ thµnh c«ng cña §¹i héi Trung ¬ng §¶ng Céng S¶n ViÖt Nam tõ
ngµy 19 ®Õn ngµy 21 th¸ng 4 n¨m 2001 ®· tiÕp tôc kh¼ng ®Þnh con ®êng ®óng ®¾n
cho nÒn kinh tÕ ViÖt Nam ë nh÷ng thËp niªn ®Çu tiªn cña thÕ kû 21. §Ó t¨ng nhanh
tèc ®é xuÊt khÈu, ®Èy nhanh tiÕn ®é héi nhËp kinh tÕ víi khu vùc vµ thÕ giíi, §¶ng
ta chñ tr¬ng: “TiÕp tôc më cöa nÒn kinh tÕ, thùc hiÖn ®a d¹ng ho¸ thÞ trêng, ®a ph¬ng ho¸ mèi quan hÖ kinh tÕ víi c¸c níc trªn thÕ giíi.”.
+ ThÞ trêng Mü lµ mét trong nh÷ng thÞ trêng mang tÝnh chÊt chiÕn lîc ®èi víi
ho¹t ®éng xuÊt khÈu cña ViÖt Nam trong nh÷ng n¨m tíi. §©y lµ thÞ trêng nhËp khÈu
lín nhÊt thÕ giíi, bªn c¹nh ®ã, HiÖp ®Þnh th¬ng m¹i ViÖt – Mü ®· chÝnh thøc ®i
vµo thùc tiÔn tõ ngµy 17/10/2001. ViÖc ®Èy m¹nh xuÊt khÈu sang thÞ trêng nµy
ch¼ng nh÷ng t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó nÒn kinh tÕ ViÖt Nam ®Èy nhanh tiÕn tr×nh
héi nhËp mµ cßn gãp phÇn gia t¨ng sù ph¸t triÓn vµ n©ng cao tÝnh c¹nh tranh cña
hµng ho¸ ViÖt Nam.
+ ThÞ trêng Mü lµ mét thÞ trêng lín, ®a d¹ng, tÝnh c¹nh tranh cao, luËt lÖ ®iÒu
tiÕt nÒn ngo¹i th¬ng Mü phøc t¹p, cã nh÷ng ®Æc thï riªng ®ßi hái ph¶i cã nh÷ng
nghiªn cøu toµn diÖn vµ thÞ trêng nµy cßn rÊt míi ®èi víi c¸c doanh nghiÖp cña ViÖt
Nam.
+ MÆt hµng thuû s¶n lµ mét trong nh÷ng mÆt hµng cã kim ng¹ch xuÊt khÈu
ngµy cµng t¨ng vµ chiÕm tû träng lín trong sè c¸c mÆt hµng ®ang xuÊt khÈu vµo thÞ
trêng Mü.
+ Ngµnh thuû s¶n ®ang trong qu¸ tr×nh ®Çu t ®Ó trë thµnh mét ngµnh kinh tÕ
mòi nhän. Hµng thuû s¶n trë thµnh mÆt hµng xuÊt khÈu chñ lùc víi kim ng¹ch xuÊt
khÈu ®¹t ®îc n¨m 2001 lµ 1.760 triÖu USD vµ ®Æt ra môc tiªu ®¹t kim ng¹ch xuÊt
khÈu 3 tû USD vµo n¨m 2005 trong ®ã kim ng¹ch xuÊt khÈu vµo thÞ trêng Mü
chiÕm tû träng 25 – 28% trong tæng sè kim ng¹ch xuÊt khÈu thuû s¶n. §iÒu ®ã ®ßi
hái ph¶i nghiªn cøu ®Ó t×m ra nh÷ng gi¶i ph¸p thóc ®Èy xuÊt khÈu thuû s¶n vµo thÞ
trêng Mü.

2. Môc tiªu nghiªn cøu cña ®Ò tµi:
- HÖ thèng ho¸ nh÷ng vÊn ®Ò vÒ xuÊt khÈu.
- T×m hiÓu c¸c yÕu tè ¶nh hëng ®Õn viÖc xuÊt khÈu cña thuû s¶n ViÖt Nam
sang thÞ trêng Mü.
- Ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng xuÊt khÈu hµng thuû s¶n ViÖt Nam vµo thÞ
trêng Mü trong thêi gian qua.
1

- §Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p ë tÇm vi m« vµ vÜ m« ®Ó ®Èy m¹nh hµng xuÊt khÈu
thuû s¶n ViÖt Nam sang thÞ trêng Mü trong giai ®o¹n tíi.

3. §èi tîng vµ ph¹m vi nghiªn cøu cña ®Ò tµi:
a. §èi tîng nghiªn cøu.
§Ò tµi nghiªn cøu nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn vµ thùc tiÔn liªn quan ®Õn kh¶ n¨ng
xuÊt khÈu thuû s¶n ViÖt Nam sang thÞ trêng Mü.
b. Ph¹m vi nghiªn cøu.
-...
Lêi më ®Çu
1. TÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tµi:
+ KÕt qu¶ thµnh c«ng cña §¹i héi Trung ¬ng §¶ng Céng S¶n ViÖt Nam
ngµy 19 ®Õn ngµy 21 th¸ng 4 n¨m 2001 ®· tiÕp tôc kh¼ng ®Þnh con ®êng ®óng ®¾n
cho nÒn kinh tÕ ViÖt Nam ë nh÷ng thËp niªn ®Çu tiªn cña thÕ kû 21. §Ó t¨ng nhanh
tèc ®é xuÊt khÈu, ®Èy nhanh tiÕn ®é héi nhËp kinh tÕ víi khu vùc vµ tgiíi, §¶ng
ta ctr¬ng: TiÕp tôc më cöa nÒn kinh tÕ, thùc hiÖn ®a d¹ng ho¸ ttrêng, ®a ph-
¬ng ho¸ mèi quan hÖ kinh tÕ víi c¸c níc trªn thÕ giíi. .
+ ThÞ trêng Mü lµ mét trong nh÷ng thÞ trêng mang tÝnh chÊt chiÕn lîc ®èi víi
ho¹t ®éng xuÊt khÈu cña ViÖt Nam trong nh÷ng n¨m tíi. §©y lµ thÞ trêng nhËp khÈu
lín nhÊt t giíi, bªn c¹nh ®ã, HiÖp ®Þnh th¬ng m¹i ViÖt ®· chÝnh thøc ®i
vµo thùc tiÔn ngµy 17/10/2001. ViÖc ®Èy m¹nh xuÊt khÈu sang t trêng nµy
ch¼ng nh÷ng t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó nÒn kinh ViÖt Nam ®Èy nhanh tiÕn tr×nh
héi nhËp cßn gãp phÇn gia t¨ng sù ph¸t triÓn vµ n©ng cao tÝnh c¹nh tranh cña
hµng ho¸ ViÖt Nam.
+ ThÞ trêng Mü lµ mét thÞ trêng lín, ®a d¹ng, tÝnh c¹nh tranh cao, luËt lÖ ®iÒu
tiÕt nÒn ngo¹i th¬ng Mü phøc t¹p, nh÷ng ®Æc thï riªng ®ßi hái ph¶i nh÷ng
nghiªn cøu toµn diÖn vµ thÞ trêng nµy cßn rÊt míi ®èi víi c¸c doanh nghiÖp cña ViÖt
Nam.
+ MÆt hµng thuû s¶n lµ mét trong nh÷ng mÆt hµng cã kim ng¹ch xuÊt khÈu
ngµy cµng t¨ng vµ chiÕm tû träng lín trong sè c¸c mÆt hµng ®ang xuÊt khÈu vµo thÞ
trêng Mü.
+ Ngµnh thuû s¶n ®ang trong qu¸ tr×nh ®Çu t ®Ó trë thµnh mét ngµnh kinh
mòi nhän. Hµng thuû s¶n trë thµnh mÆt hµng xuÊt khÈu clùc víi kim ng¹ch xuÊt
khÈu ®¹t ®îc n¨m 2001 1.760 triÖu USD ®Æt ra môc tiªu ®¹t kim ng¹ch xuÊt
khÈu 3 USD vµo n¨m 2005 trong ®ã kim ng¹ch xuÊt khÈu vµo t trêng
chiÕm tû träng 25 – 28% trong tæng sè kim ng¹ch xuÊt khÈu thuû s¶n. §iÒu ®ã ®ßi
hái ph¶i nghiªn cøu ®Ó t×m ra nh÷ng gi¶i ph¸p thóc ®Èy xuÊt khÈu thuû s¶n vµo thÞ
trêng Mü.
2. Môc tiªu nghiªn cøu cña ®Ò tµi:
- HÖ thèng ho¸ nh÷ng vÊn ®Ò vÒ xuÊt khÈu.
- T×m hiÓu c¸c yÕu tè ¶nh hëng ®Õn viÖc xuÊt khÈu cña thuû s¶n ViÖt Nam
sang thÞ trêng Mü.
- Ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng xuÊt khÈu hµng thuû s¶n ViÖt Nam vµo thÞ
trêng Mü trong thêi gian qua.
1
ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: XK hàng thuỷ sản của VN sang TT Mĩ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: XK hàng thuỷ sản của VN sang TT Mĩ - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
72 Vietnamese
ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: XK hàng thuỷ sản của VN sang TT Mĩ 9 10 295