Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: XK tại cty que hàn điện Việt Đức

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 43 trang   |   Lượt xem: 1122 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Thu ho¹ch thùc tËp tèt nghiÖp

Lêi më ®Çu
XuÊt nhËp khÈu lµ lÜnh vùc kh«ng thÓ thiÕu ®èi víi bÊt kú quèc gia nµo, ®Æc
biÖt lµ ®èi víi c¸c níc ®ang ph¸t triÓn. §Ó t¨ng trëng kinh tÕ nhanh chãng c¸c
quèc gia cÇn ®Èy m¹nh ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu, bëi v× xuÊt khÈu sÏ thóc ®Èy
nÒn kinh tÕ trong níc, cßn nhËp khÈu sÏ ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®îc liªn
tôc vµ cã hiÖu qu¶. Ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu ®a nÒn kinh tÕ ViÖt Nam hoµ nhËp
víi thÕ giíi, tham gia tÝch cùc vµo ph©n c«ng lao ®éng quèc tÕ. Cô thÓ lµ ho¹t
®éng xuÊt khÈu cho phÐp ta tËn dông ®îc nh÷ng lîi thÕ cña ®Êt níc, ®ång thêi
thiÕt lËp ®îc c¸c mèi quan hÖ vÒ v¨n ho¸ x· héi. Ho¹t ®éng nhËp khÈu cho phÐp
ta cã ®iÒu kiÖn tiÕp cËn nhanh víi ®êi sèng kinh tÕ thÕ giíi, tiÕp cËn víi khoa häc
vµ c«ng nghÖ tiªn tiÕn phôc vô cho sù ph¸t triÓn ®Êt níc. NhËp khÈu cßn lµ c«ng
cô thóc ®Èy qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ tiªu dïng trong níc. Th«ng qua xuÊt nhËp khÈu
s¶n xuÊt trong níc ®· cã nh÷ng biÕn ®æi lín lao.
NhËn thøc ®îc tÇm quan träng ®ã, t«i m¹nh d¹n chän ®Ò tµi: "Ho¹t ®éng
s¶n xuÊt vµ xuÊt nhËp khÈu cña C«ng ty cæ phÇn que hµn ®iÖn ViÖt §øc
(ViWelCo), thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p." lµm ®Ò tµi thu ho¹ch thùc tËp tèt nghiÖp
cña m×nh.
Ngoµi phÇn më ®Çu vµ kÕt luËn, bè côc cña bµi viÕt gåm 3 ch¬ng víi néi
dung sau:
Ch¬ng I: Tæng quan vÒ c«ng ty Cæ phÇn que hµn ®iÖn ViÖt §øc.
Ch¬ng II: Thùc tr¹ng ho¹t ®éng s¶n xuÊt vµ xuÊt nhËp khÈu cña c«ng ty
Cæ phÇn que hµn ®iÖn ViÖt §øc.
Ch¬ng III: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt
vµ xuÊt nhËp khÈu ë c«ng ty Cæ phÇn que hµn ®iÖn ViÖt §øc.
§Ó hoµn thµnh bµi viÕt nµy, ngoµi sù cè g¾ng cña b¶n th©n, t«i cßn nhËn ®îc sù gióp ®ì cña c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty Cæ phÇn que hµn ®iÖn
ViÖt §øc, vµ sù gióp ®ì trùc tiÕp cña th¹c sÜ: Vò ThÞ HiÒn cïng c¸c thµy c« trong
khoa kinh tÕ Ngo¹i th¬ng – Trêng ®¹i häc Ngo¹i Th¬ng.

SVTH: Hoµng TiÕn Dòng

1

Líp chuyªn ngµnh 12B

Thu ho¹ch thùc tËp tèt nghiÖp

Víi h¹n chÕ vÒ thêi gian thùc tËp vµ tr×nh ®é cã h¹n cña mét sinh viªn,
trong thêi gian nghiªn cøu ®Ò tµi nµy sÏ kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt, rÊt
mong nhËn ®îc ý kiÕn ®ãng gãp, chØ dÉn bæ sung cña c¸n bé c«ng ty, c¸c thµy
c« gi¸o, cïng toµn thÓ b¹n ®äc.
Xin ch©n thµnh c¶m ¬n th¹c sÜ: Vò ThÞ HiÒn, c¸c thÇy c« gi¸o cïng toµn
thÓ c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty Cæ phÇn que hµn ®iÖn ViÖt §øc ®·
tËn t×nh t¹o ®iÒu kiÖn gióp ®ì t«i hoµn thµnh bµi viÕt nµy.

Sinh viªn thùc hiÖn

Hoµng TiÕn Dòng

SVTH: Hoµng TiÕn Dòng

2

Líp chuyªn ngµnh 12B

Thu ho¹ch thùc tËp...
Thu ho¹ch thùc tËp tèt nghiÖp
Lêi më ®Çu
XuÊt nhËp khÈu lµ lÜnh vùc kh«ng thÓ thiÕu ®èi víi bÊt kú quèc gia nµo, ®Æc
biÖt ®èi víi c¸c níc ®ang ph¸t triÓn. §Ó t¨ng trëng kinh nhanh chãng c¸c
quèc gia cÇn ®Èy m¹nh ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu, bëi xuÊt khÈu thóc ®Èy
nÒn kinh tÕ trong níc, cßn nhËp khÈu sÏ ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®îc liªn
tôc vµ cã hiÖu qu¶. Ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu ®a nÒn kinh tÕ ViÖt Nam hoµ nhËp
víi thÕ giíi, tham gia tÝch cùc vµo ph©n c«ng lao ®éng quèc tÕ. Cô thÓ ho¹t
®éng xuÊt khÈu cho phÐp ta tËn dông ®îc nh÷ng lîi thÕ cña ®Êt níc, ®ång thêi
thiÕt lËp ®îc c¸c mèi quan v¨n ho¸ héi. Ho¹t ®éng nhËp khÈu cho phÐp
ta cã ®iÒu kiÖn tiÕp cËn nhanh víi ®êi sèng kinh tÕ thÕ giíi, tiÕp cËn víi khoa häc
c«ng nghÖ tiªn tiÕn phôc cho ph¸t triÓn ®Êt níc. NhËp khÈu cßn c«ng
cô thóc ®Èy qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ tiªu dïng trong níc. Th«ng qua xuÊt nhËp khÈu
s¶n xuÊt trong níc ®· cã nh÷ng biÕn ®æi lín lao.
NhËn thøc ®îc tÇm quan träng ®ã, t«i m¹nh d¹n chän ®Ò tµi: "Ho¹t ®éng
s¶n xuÊt xuÊt nhËp khÈu cña C«ng ty phÇn que hµn ®iÖn ViÖt §øc
(ViWelCo), thùc tr¹ng gi¶i ph¸p." lµm ®Ò tµi thu ho¹ch thùc tËp tèt nghiÖp
cña m×nh.
Ngoµi phÇn ®Çu kÕt luËn, côc cña bµi viÕt gåm 3 ch¬ng víi néi
dung sau:
Ch¬ng I: Tæng quan vÒ c«ng ty Cæ phÇn que hµn ®iÖn ViÖt §øc.
Ch¬ng II: Thùc tr¹ng ho¹t ®éng s¶n xuÊt xuÊt nhËp khÈu cña c«ng ty
Cæ phÇn que hµn ®iÖn ViÖt §øc.
Ch¬ng III: Mét gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt
vµ xuÊt nhËp khÈu ë c«ng ty Cæ phÇn que hµn ®iÖn ViÖt §øc.
§Ó hoµn thµnh bµi viÕt nµy, ngoµi sù cè g¾ng cña b¶n th©n, t«i cßn nhËn ®-
îc sù gióp ®ì cña c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty Cæ phÇn que hµn ®iÖn
ViÖt §øc, vµ sù gióp ®ì trùc tiÕp cña th¹c sÜ: Vò ThÞ HiÒn cïng c¸c thµy c« trong
khoa kinh tÕ Ngo¹i th¬ng – Trêng ®¹i häc Ngo¹i Th¬ng.
SVTH: Hoµng TiÕn Dòng Líp chuyªn ngµnh 12B
1
ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: XK tại cty que hàn điện Việt Đức - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: XK tại cty que hàn điện Việt Đức - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
43 Vietnamese
ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: XK tại cty que hàn điện Việt Đức 9 10 720