Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: XK

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 94 trang   |   Lượt xem: 1418 lần   |   Lượt tải: 1 lần
nguyÔn anh dòng kinh tÕ quèc tÕ 38
nghiÖp LuËn v¨n tèt nghiÖp

PhÇn Mét

TT

LuËn v¨n tèt

Lêi nãi ®Çu

õ sau ®¹i héi §¶ng VI ®Õn nay®Õn nay, nÒn kinh tÕ níc ta ®ang tõng bíc chuyÓn m¹nh sang c«ng nghiÖp
ho¸, x©y dùng mét nÒn kinh tÕ më, héi nhËp khu vùc

vµ thÕ giíi.ViÖc cam kÕt thùc hiÖn CEPT/AFTA víi t c¸ch lµ mét thµnh viªn
cña ASEAN, trë thµnh thµnh viªn chÝnh thøc cña APEC th¸ng 11/1998 còng
nh viÖc sÏ lµ thµnh viªn cña WTO trong t¬ng lai vµ viÖc ký kÕt ®µm ph¸n
hiÖp ®Þnh th¬ng m¹i ViÖt- Mü s¾p tíi. Mèi quan hÖ th¬ng m¹i nµy, bao giê
còng mang tÝnh c¹nh tranh gay g¾t, võa lµ c¬ héi võa lµ th¸ch thøc. §ã lµ kh¶
n¨ng s¶n xuÊt hµng ho¸, dÞch vô ®¸p øng ®ñ nhu cÇu tríc søc Ðp c¹nh tranh
cña c¸c níc cã nÒn c«ng nghiÖp tiªn tiÕn trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi.
XÐt trªn gãc ®é Ngµnh DÖt May ViÖt Nam, víi sù nç lùc cè g¾ng cña
c¸c doanh nghiÖp, íc tÝnh n¨m nay, kim ng¹ch xuÊt khÈu hµng DÖt-May cã
thÓ ®¹t tíi møc kû lôc míi lµ 1,7 tû USD, ®¹t ng«i ¸ qu©n vÒ kim ng¹ch xuÊt
khÈu. Tuy nhiªn sau nhiÒu n¨m phÊn ®Êu míi chØ ®¹t 30%, mµ theo ®¸nh gi¸
cña Bé C«ng NghiÖp, nÕu cã thÞ trêng xuÊt khÈu cã thÓ ®¹t tíi 2,5 - 2,7 tû $.
§µnh r»ng vÒ ph¬ng diÖn c«ng nghÖ vµ thiÕt bÞ cã tíi 2/3 doanh nghiÖp DÖt
-May ViÖt Nam cã thÓ s¸nh ngang víi c¸c níc trong khu vùc. Do ®ã Ngµnh
DÖt May nãi chung còng nh C«ng Ty DÖt H¶i Phßng nãi riªng thùc hiÖn
thµnh c«ng chiÕn lîc thÞ trêng, cã ®ñ søc c¹nh tranh víi hµng ho¸ níc ngoµi
cïng lo¹i.
Lé tr×nh ViÖt Nam tham gia vµo AFTA, APEC vµ WTO, lµ mét c¬ héi
còng nh th¸ch thøc lín mang tÝnh sèng cßn cña mçi doanh nghiÖp tham gia
xuÊt nhËp khÈu trong ®ã cã C«ng Ty DÖt H¶i Phßng . níc. Mét trong nh÷ng
lÜnh vùc kh«ng thÓ thiÕu gióp cho nÒn kinh tÕ cã ®îc mét tèc ®é ph¸t triÓn
nhanh vµ æn ®Þnh ®ã lµ ph¸t triÓn ngµnh s¶n xuÊt c«ng nghiÖp. ViÖt Nam víi
mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ trong c«ng t¸c
xuÊt khÈu
1 t¹i C«ng Ty DÖt H¶i Phßng

Trang 1

nguyÔn anh dòng kinh tÕ quèc tÕ 38
nghiÖp LuËn v¨n tèt nghiÖp

LuËn v¨n tèt

nÒn t¶ng ph¸t triÓn lµ mét nÒn n«ng nghiÖp l¹c hËu, c¬ së h¹ rong qu¸ tr×nh
héi nhËp vµo nÒn kinh tÕ thÕ giíi, ®· buéc chóng ta ph¶i ®Èy nhanh tèc ®é
c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt tÇng thÊp kÐm, céng thªm ¸p lùc d©n sè
th× nh÷ng ngµnh cã hµn lîng khoa häc kü thuËt thÊp nh ngµnh c«ng nghiÖp
nhÑ trong c«ng nghiÖp chÕ biÕn mµ ®Æc biÖt lµ c«ng nghiÖp dÖt may.
Thùc tÕ trong nh÷ng n¨m võa qua, ®· kh¶ng ®Þnh vÞ thÕ cña ngµnh DÖt
may ViÖt Nam, lµ mét trong nh÷ng ngµnh xuÊt khÈu mang l¹i nguån thu
ngo¹i tÖ chñ yÕu cho qu¸ tr...
nguyÔn anh dòng kinh tÕ quèc tÕ 38 LuËn v¨n tèt
nghiÖp LuËn v¨n tèt nghiÖp
PhÇn Mét Lêi nãi ®Çu


 !"#$%&'(%
()*%+,-./01.0(!2))(3
405,067&))(38940-,+!::/:;;<=
(>2))(34?.@7 A2()(B)!
CADEF*DGHA) I
=87F(2)A(2)!9*J2)
K"L) !$C(M!94N79O7
4!J37 (%()73*
T T
PO73J6)QD6(%R2%GF4
!$ 8K"LS)QDJ
9T2M2):UTV5Q!H#("L
S*.3KLLWXYZ)[ !!
4\+6JC7I"LSJ]^]UT_*
)7`(A$()CJ]/X$ Q
D6J!(!7 (%*Q J6)
QDJ= +.Qa-bJ73%
)2cC7IJ497() ! )
d2 *
e7f6() 01.00-,+()?.@2)A
=!928Gb4R$ 
"L'S7 JJ+.Qa-b**D7 g
2h(%i JcG!7
()jCJ2)!7)"L*6(
G!`# H7 !
"LS
1+.Qa-b
.7:
ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: XK - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: XK - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
94 Vietnamese
ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: XK 9 10 428