Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN MARKETING: Chiến lược SP cho khách hàng CN tại cty Nhựa cao cấp Hàng Không

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 85 trang   |   Lượt xem: 1411 lần   |   Lượt tải: 1 lần
NguyÔn §øc TuyÕn

Líp: Marketing 41A
Lêi Më §Çu

Kinh tÕ thÞ trêng cµng ph¸t triÓn c¹nh tranh cµng trë nªn gay g¾t, quyÕt
liÖt h¬n. C¹nh tranh võa lµ c«ng cô ®Ó chän lùa võa lµ c«ng cô ®µo th¶i c¸c
doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh trªn thÞ trêng. C¸c doanh nghiÖp ho¹t
®éng trong m«i trêng kinh doanh lu«n biÕn ®éng cïng nhiÒu c¬ héi vµ nguy
c¬ tiÒm Èn víi møc ®é c¹nh tranh khèc liÖt nhÊt. V× thÕ ®Ó gi÷ v÷ng vµ n©ng
cao vÞ thÕ cña doanh nghiÖp trªn thÞ trêng, ®ßi hái doanh nghiÖp ph¶i lu«n
cã biÖn ph¸p tiÕp cËn thÞ trêng mét c¸ch cã chñ ®éng, phï hîp vµ s½n sµng
®èi phã víi mäi nguy c¬, ®e do¹ còng nh ¸p lùc c¹nh tranh trªn thÞ trêng.
§Ó lµm ®îc ®iÒu nµy, doanh nghiÖp ph¶i thùc hiÖn s¶n xuÊt kinh doanh theo
®Þnh híng thÞ trêng, ph¶i øng dông ho¹t ®éng marketing vµo ho¹t ®éng s¶n
xuÊt kinh doanh trªn thÞ trêng. Trong ®ã viÖc x©y dùng vµ hoµn thiÖn chiÕn
lîc s¶n phÈm cho kh¸ch hµng sÏ lµ c«ng cô c¹nh tranh s¾c bÐn nhÊt, hiÖu
qu¶ nhÊt cña doanh nghiÖp ®Ó ®i ®Õn thµnh c«ng.
§èi víi C«ng ty Nhùa cao cÊp Hµng kh«ng, kh¸ch hµng ®a phÇn lµ
kh¸ch c«ng nghiÖp bëi vËy kh¸ch hµng c«ng nghiÖp ®ãng mét vai trß hÕt
søc quan träng, nã lµ mét thÞ trêng mµ C«ng ty cÇn ph¶i lu«n chó ý vµ ®Çu
t rÊt nhiÒu.
Tõ nhËn thøc trªn trong qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i C«ng ty Nhùa cao cÊp
Hµng Kh«ng vµ ®îc sù gióp ®ì tËn t×nh cña c¸c thÇy c« gi¸o trong Khoa
marketing mµ trùc tiÕp lµ Th.S. Ph¹m ThÞ HuyÒn cïng víi sù gióp ®ì chØ
b¶o, t¹o ®iÒu kiÖn thùc tËp tèt cña c¸c c« chó c¸n bé c«ng nh©n viªn trong
C«ng ty Nhùa cao cÊp Hµng Kh«ng, t«i ®· lùa chän ®Ò tµi “ ChiÕn lîc s¶n
phÈm cho kh¸ch hµng c«ng nghiÖp t¹i C«ng ty Nhùa cao cÊp Hµng
Kh«ng”
Môc ®Ých cña ®Ò tµi nh»m ph©n tÝch t×nh h×nh thùc tr¹ng thÞ trêng c¸c
kh¸ch hµng c«ng nghiÖp t¹i C«ng ty Nhùa cao cÊp Hµng kh«ng, ®Ó qua ®ã
®Ò xuÊt c¸c chiÕn lîc, biÖn ph¸p marekting mix phï hîp cho c¸c s¶n phÈm,

Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp

NguyÔn §øc TuyÕn

Líp: Marketing 41A

gãp phÇn gi÷ v÷ng n©ng cao lîi thÕ cña C«ng ty Nhùa cao cÊp Hµng Kh«ng
trong ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt kinh doanh míi.
Ngoµi phÇn më ®Çu vµ kÕt luËn, ®Ò tµi gåm 3 phÇn:

Ch¬ng I .Kh¸i qu¸t vÒ marketing vµ chiÕn lîc s¶n phÈm trong
ho¹t ®éng kinh doanh
Ch¬ng II. Ngµnh nhùa vµ c«ng ty nhùa cao cÊp hµng kh«ng
Ch¬ng III. mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn chiÕn lîc s¶n phÈm
cho kh¸ch hµng c«ng nghiÖp.
§èi tîng nghiªn cøu cña ®Ò tµi: Kh¸ch hµng c«ng nghiÖp.
Ph¹m vi nghiªn cøu cña ®Ò tµi: Kh¸ch hµng c«ng nghiÖp trong ngµnh
Nhùa ViÖt nam.
Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu: Dïng 4 chiÕn lîc bé phËn cña marketin...
NguyÔn §øc TuyÕn Líp: Marketing 41A
Lêi Më §Çu

 !"#$% !"#&'
(&)'*+,(&(&&
#-&.!,(&!/#-01-
1.23.4#-,5+67#889
&:(&#;<(&'!
=/>.-=:#-0?)@)
#5=3.$#A(&B%
C.#?#1(&'%)'*+,(&A&
#3'4("&#-.,A&&#-)'
*+,(&D&#=*9(%&
?)'2.&,)E!")/F+
'+:(&###!
C53!G%&+H,!,#I
,!/>,!#=.-;
)4$=.-.!I'!JK#I
+1
D >4&7%>!G%&+
H!#?)%J#L>7:I!&&&
.,A.%DMN.DH103)%J#LO
/'&&#1,%>5:!J/-!9&
!G%&+H!!#P%$#1ChiÕn l îc s¶n
phÈm cho kh¸ch hµng c«ng nghiÖp t¹i C«ng ty Nhùa cao cÊp Hµng
Kh«ng
Q"#R:#1S.9R77%
,!!G%&+H,!##=
#1*+?/.A,.*0?&)'2.
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
ĐATN MARKETING: Chiến lược SP cho khách hàng CN tại cty Nhựa cao cấp Hàng Không - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN MARKETING: Chiến lược SP cho khách hàng CN tại cty Nhựa cao cấp Hàng Không - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
85 Vietnamese
ĐATN MARKETING: Chiến lược SP cho khách hàng CN tại cty Nhựa cao cấp Hàng Không 9 10 311