Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN MARKETING: Cty lắp máy và XD số 10

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 45 trang   |   Lượt xem: 1039 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

NguyÔn §×nh Thi - K35 - C5
Lêi nãi ®Çu

Trong bèi c¶nh nÒn kinh tÕ víi xu híng héi nhËp vµ ph¸t triÓn, víi sù
ph¸t triÓn cña khoa häc kü thuËt vµ c«ng nghÖ chóng ta thêng thÊy ®èi víi mçi
thÞ trêng ngµnh hµng ®Òu cã nh÷ng tiÒm n¨ng ®Ó ph¸t triÓn vµ më réng.
XuÊt ph¸t tõ yªu cÇu, t¨ng cêng khai th¸c kh¸ch hµng tiÒm n¨ng thóc
®Èy ho¹t ®éng kinh doanh, t¹o lËp kh¶ n¨ng che phñ thÞ trêng. C«ng ty l¾p
m¸y vµ x©y dùng sè 10 ®· trë thµnh nguån cung øng t¬ng ®èi lín phôc vô cho
ngµnh x©y l¾p nh»m ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng cho ®Êt níc. §©y lµ mét xu híng
tÊt yÕu trong tiÕn tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ ViÖt Nam vµ chñ tr¬ng cña §¶ng vµ
Nhµ níc.
C«ng ty l¾p m¸y vµ x©y dùng sè 10 lµ doanh nghiÖp nhµ níc thuéc Tæng
c«ng ty l¾p m¸y ViÖt Nam. KÓ tõ khi thµnh lËp ®Õn nay c«ng ty ®· ho¹ch
®Þnh, ph¸t triÓn ®a d¹ng ho¸ c¸c mÆt hµng kinh doanh trong tr×nh ®é c¬ së vËt
chÊt kü thuËt ®¸p øng tèi u víi t×nh thÕ vµ xu thÕ ph¸t triÓn cña c¬ së h¹ tÇng
nãi riªng vµ ngµnh kinh tÕ nãi chung.
Qua viÖc nghiªn cøu vµ ph©n tÝch em nhËn thÊy r»ng bªn c¹nh nh÷ng
thµnh c«ng to lín mµ c«ng ty ®· ®¹t ®îc cßn tån t¹i mét sè h¹n chÕ nhÊt ®Þnh:
ViÖc tæ chøc qu¶n lý ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cha thùc sù theo ®Þnh híng vµkh¸ch hµng.
Tõ nhËn thøc trªn em chän ®Ò tµi "Hoµn thiÖn tæ chøc ho¹t ®éng
marketing cña C«ng ty l¾p m¸y vµ x©y dùng sè 10".
§Ò tµi ®îc nghiªn cøu víi môc ®Ých:
1. X¸c lËp kh¸i niÖm, tr×nh bµy chi tiÕt c¸c ®Æc trng cña lo¹i h×nh kinh
doanh chuyªn ngµnh x©y l¾p, trong cÊu tróc m¹ng vµ thiÕt lËp hÖ thèng tiÒn ®Ò
c¬ së lý luËn cña lo¹i h×nh kinh doanh nµy nh»m kh¼ng ®Þnh vai trß vÞ thÕ cña
c«ng ty ®èi víi toµn ngµnh trong ®iÒu kiÖn kinh doanh hiÖn nay ë ViÖt Nam.
2. Ph©n tÝch tæ chøc ho¹t ®éng marketing, chØ ra u ®iÓm, nhîc ®iÓm,
nguyªn nh©n ¶nh hëng ®Õn hiÖu lùc ho¹t ®éng marketing trong kinh doanh
cña C«ng ty l¾p m¸y vµ x©y dùng sè 10.

Trêng §¹i häc Th¬ng m¹i

1

Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

NguyÔn §×nh Thi - K35 - C5

3. Trªn c¬ së ph©n tÝch xu thÕ vËn ®éng vµ ph¸t triÓn c¶ vÒ c¬ cÊu, sè lîng vµ chÊt lîng vËn hµnh cña c«ng ty. Em tËp trung kiÕn nghÞ nh÷ng gi¶i
ph¸p ®ång bé nh»m hoµn thiÖn tæ chøc ho¹t ®éng marketing cho C«ng ty l¾p
m¸y vµ x©y dùng sè 10 trong thêi gian tíi, còng nh kiÕn nghÞ mét sè vÊn ®Ò
quan träng liªn quan ®Õn c¬ chÕ, chÝnh s¸ch cña §¶ng, Nhµ níc ®èi víi ho¹t
®éng s¶n xuÊt kinh doanh th¬ng m¹i nh»m t¹o ®iÒu kiÖn cho sù ph¸t triÓn vµ
vËn dông hiÖu qu¶ h¬n ho¹t ®éng marketing cña c«ng ty.
Giíi h¹n ph¹m vi nghiªn cøu ®Ò tµi: MÆc dï C«ng ty l¾p m¸y ...
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp NguyÔn §×nh Thi - K35 - C5
Lêi nãi ®Çu

 !"#$%&'()*
+%(,-).()/0
1&2'34.%).$
(5'6(768.9+%0:"'8;
)'<'7=>(?/@AB(8CC
<'8;D)B/64(&0E<'8)
&'FG#H)BE
H0
:"'8;)'<'7=>87#I
"'8;)'G#H)0J28('"'(?6
(+(76)K7F(B/
&!(AFB/64
,3,0
L#3A<M9)&'D36-
"8)"'(?(6(NO@6)6&(+P
G#IAQ8R6(&79(+S
0
2A39) (THoµn thiÖn chøc ho¹t ®éng
marketing cña C«ng ty l¾p m¸y vµ x©y dùng sè 10T0
E(N3A)C(MP
=018#)F'(K86F
7'3<'8;&$)68#(
B/8R886F7'D)U(+O+
"'((#7#'/G#H)0
V0W<MIA6()9X ()N()
'3</(#86()97
:"'8;)'<'7=>0
Trêng §¹i häc Th¬ng m¹i
=
ĐATN MARKETING: Cty lắp máy và XD số 10 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN MARKETING: Cty lắp máy và XD số 10 - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
45 Vietnamese
ĐATN MARKETING: Cty lắp máy và XD số 10 9 10 429