Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN MARKETING: Hoàn thiện HT kênh phân phối SP của DN bánh cao cấp Bảo Ngọc

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 86 trang   |   Lượt xem: 1529 lần   |   Lượt tải: 1 lần
lêi cam ®oan
Víi danh dù vµ tr¸ch nhiÖm c¸ nh©n, em xin ®¶m b¶o viÖc hoµn thµnh
luËn v¨n tèt nghiÖp cã sù tham kh¶o c¸c tµi liÖu kh¸c nhng ®îc so¹n th¶o vµ
hoµn thµnh mét c¸ch ®éc lËp, s¸ng t¹o, kh«ng sao chÐp tõ bÊt cø luËn v¨n tèt
nghiÖp nµo.

1

Lêi më ®Çu
Tõ nÒn kinh tÕ tËp trung quan liªu bao cÊp chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng, c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam ph¶i ®èi mÆt víi sù c¹nh tranh gay g¾t vµ nh÷ng
quy luËt kh¾t khe cña nÒn kinh tÕ. Nh÷ng biÕn ®éng thêng xuyªn cña m«i trêng
kinh doanh, cña nhu cÇu tiªu dïng lµ c¬ héi cho mçi doanh nghiÖp vµ còng lµ
th¸ch thøc to lín. Do vËy, c¸c doanh nghiÖp ph¶i biÕt khai th¸c tèi ®a nh÷ng lîi
thÕ cña m×nh vÒ tµi chÝnh, nh©n sù, c«ng nghÖ… th× míi cã thÓ tån t¹i vµ ph¸t
triÓn. §Æc biÖt lµ viÖc sö dông nh÷ng c«ng cô Marketing.
ThÞ trêng lµ vÊn ®Ò quan träng vµ cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh sù sèng cßn ®èi
víi mçi doanh nghiÖp mµ Marketing lµ lµm viÖc víi thÞ trêng. ChÝnh v× thÕ, thùc
tiÔn cho thÊy, Marketing lµ c«ng cô cùc kú quan träng. Ngoµi viÖc gióp doanh
nghiÖp t×m ra thÞ trêng, t¹o ra lîi thÕ nã cßn gióp doanh nghiÖp duy tr× vµ ph¸t
triÓn thÞ trêng ®ã. Marketing lµ nh÷ng ho¹t ®éng cã tÝnh chÊt nghiÖp vô vµ kü
thuËt th«ng qua viÖc nghiªn cøu, dù b¸o nhu cÇu thÞ trêng, t×m ra c¸c biÖn ph¸p
mang tÝnh nghiÖp vô kü thuËt ®Ó ®iÒu khiÓn c¸c dßng hµng ho¸ vµ dÞch vô nh»m
tho¶ m·n nhu cÇu ®a d¹ng cña thÞ trêng.
Cïng víi c¸c biÕn sè kh¸c cña Marketing - Mix: s¶n phÈm, gi¸ c¶, xóc tiÕn
hçn hîp, kªnh ph©n phèi còng gióp cho doanh nghiÖp tho¶ m·n nhu cÇu thÞ trêng
tèt h¬n b»ng c¸ch gióp kh¸ch hµng cã thÓ mua s¶n phÈm cña doanh nghiÖp ë mäi
n¬i, mäi lóc. ThiÕt lËp ®îc mét hÖ thèng kªnh ph©n phèi hiÖu qu¶ lµ doanh
nghiÖp ®· cã ®îc lîi thÕ c¹nh tranh dµi h¹n trªn thÞ trêng. Nhng ®Ó thiÕt lËp cho
m×nh mét hÖ thèng kªnh ph©n phèi tèt qu¶ kh«ng ph¶i lµ mét vÊn ®Ò ®¬n gi¶n.
NhËn thÊy tÇm quan träng cña hÖ thèng kªnh ph©n phèi, doanh nghiÖp
b¸nh cao cÊp B¶o Ngäc ®ang ph¸t triÓn mét hÖ thèng kªnh ph©n phèi réng kh¾p
®Ó chiÕm lÜnh thÞ trêng vµ t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh trªn thÞ trêng.
Sau mét thêi gian thùc tËp t¹i doanh nghiÖp b¸nh cao cÊp B¶o Ngäc, thÊy
®îc n¨ng lùc kinh doanh vµ thùc tr¹ng hÖ thèng kªnh ph©n phèi s¶n phÈm cña
2

doanh nghiÖp em ®· chän ®Ò tµi "Nh÷ng gi¶i ph¸p hoµn thiÖn hÖ thèng kªnh
ph©n phèi s¶n phÈm cña doanh nghiÖp b¸nh cao cÊp B¶o Ngäc".
Môc ®Ých nghiªn cøu: ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng hÖ thèng kªnh ph©n
phèi s¶n phÈm cña doanh nghiÖp, tõ ®ã nªu nh÷ng u ®iÓm vµ nhîc ®iÓm cña nã;
dùa trªn c¬ së lý luËn vÒ hÖ t...
lêi cam ®oan

 !"##$"%
&& "%#'"( )*+
,
-
ĐATN MARKETING: Hoàn thiện HT kênh phân phối SP của DN bánh cao cấp Bảo Ngọc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN MARKETING: Hoàn thiện HT kênh phân phối SP của DN bánh cao cấp Bảo Ngọc - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
86 Vietnamese
ĐATN MARKETING: Hoàn thiện HT kênh phân phối SP của DN bánh cao cấp Bảo Ngọc 9 10 559