Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN MARKETING: KH Mar trong cty TNHH 1 thành viên Điện cơ Thống Nhất (VINAWIND)

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 67 trang   |   Lượt xem: 1646 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LuËn v¨n tèt nghiÖp

NguyÔn B¸ Th¾ng - CT2
Lêi nãi ®Çu

Chñ tr¬ng cña §¶ng vµ Nhµ níc ta trong c«ng cuéc c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn
®¹i ho¸ bao gåm c¶ viÖc ph¸t triÓn ngµnh ®iÖn- ®iÖn tö .C«ng ty tr¸ch nhiÖm hò
h¹n nhµ níc mét thµnh viªn §iÖn c¬ thèng nhÊt ®· nhËn ®îc sù cæ vò tõ Trung ¬ng vµ Thµnh phè vÒ mäi mÆt. C«ng ty lµ mét ®¬n vÞ ho¹t ®éng trong lÜnh vùc
s¶n xuÊt qu¹t ®iÖn lín nhÊt hiÖn nay víi trang thiÕt bÞ maý mãc hiÖn ®¹i.Víi 40
n¨m kinh nghiÖm ho¹t ®éng c«ng ty §CTN ®· tù hoµn thiÖn m×nh ®Ó trë thµnh
mét doanh nghiÖp m¹nh . Tuy g¨p nhiÒu khã kh¨n trong c¬ chÕ thÞ trêng nhng
hiÖn nay c«ng ty §CTN víi ®éi ngò c¸n bé ®Çy tµi n¨ng vµ nhiÖt huyÕt ®· trë
thµnh mét c¸nh tay ®¾c lùc cña §¶ng vµ Nhµ níc trong c«ng cuéc c¶i tæ, c«ng
nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt nuíc. C«ng ty §CTN ®· trë thµnh ®¬n vÞ anh hïng
lao ®éng vµ míi ®ãn nhËn hu©n ch¬ng lao ®éng. HÖ thèng ph©n phèi cña c«ng ty
ph¸t triÓn réng kh¾p víi doanh thu ngµy cµng cao.
X©y dùng KÕ ho¹ch marketing lµ mét vÊn ®Ò hÕt søc phøc t¹p, ®ßi hái ph¶i
tÝnh ®Õn c¸c vÊn ®Ò thuËn lîi vµ khã kh¨n bªn trong vµ bªn ngoµi trªn c¬ së
chiÕn lîc marketing ®· ®Ò ra cña c«ng ty sao cho ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng
ty ®¹t hiÖu qu¶ cao nhÊt. Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, ®Ó thÝch øng víi m«i trêng
lu«n thay ®æi, c«ng ty §CTN muèn thµnh c«ng cÇn ph¶i cã kh¶ n¨ng øng phã
víi mäi t×nh huèng. §iÒu nµy ®ßi hái nhµ qu¶n trÞ ph¶i n¾m ®îc nh÷ng xu thÕ
®ang thay ®æi, t×m ra nh÷ng yÕu tè then chèt ®¶m b¶o thµnh c«ng, biÕt khai th¸c
nh÷ng u thÕ t¬ng ®èi, hiÓu ®îc nh÷ng ®iÓm m¹nh, ®iÓm yÕu cña m×nh vµ cña c¸c
®èi thñ c¹nh tranh, hiÓu ®uîc mong muèn cña kh¸ch hµng vµ kh¶ n¨ng ®¸p øng
cña c«ng ty, biÕt c¸ch tiÕp cËn thÞ trêng nh»m t×m ra c¸c c¬ héi kinh doanh, tõ
®ã v¹ch ra kÕ ho¹ch marketing ®óng ®¾n.
Víi môc tiªu nghiªn cøu nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn, ph¬ng ph¸p luËn vµ ph¬ng
ph¸p cô thÓ ®Ó x©y dùng kÕ ho¹ch marketing trong doanh nghiÖp th¬ng m¹i,
nghiªn cøu c¬ së h×nh thµnh c¸c chÝnh s¸ch, biÖn ph¸p vÒ chØ ®¹o, tæ chøc thùc
hiÖn kÕ ho¹ch marketing qu¹t ®iÖn cña c«ng ty §CTN; Bªn c¹nh ®ã, ®Ó ph©n tÝch

1

LuËn v¨n tèt nghiÖp

NguyÔn B¸ Th¾ng - CT2

thùc tr¹ng t×nh h×nh x©y dùng vµ thùc hiÖn kÕ ho¹ch marketing cña c«ng ty
§CTN trong n¨m qua 2004, nhËn thøc ®îc mÆt m¹nh còng nh mÆt yÕu cÇn kh¾c
phôc trong vÊn ®Ò nµy, qua ®ã ®Ò ra nh÷ng gi¶i ph¸p gióp c«ng ty x©y dùng ®îc
kÕ ho¹ch marketing ®óng ®¾n, em ®i s©u vµo nghiªn cøu ®Ò tµi:
"X©y dùng kÕ ho¹ch marketing cho c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n nhµ
níc mét thµnh viªn ®iÖn c¬ thèng nhÊt (VINAW...
LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn B¸ Th¾ng - CT2
Lêi nãi ®Çu
Chñ tr¬ng cña §¶ng vµ Nhµ níc ta trong c«ng cuéc c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn
®¹i ho¸ bao gåm viÖc ph¸t triÓn ngµnh ®iÖn- ®iÖn .C«ng ty tr¸ch nhiÖm hò
h¹n nhµ níc mét thµnh viªn §iÖn thèng nhÊt ®· nhËn ®îc Trung -
¬ng Thµnh phè mäi mÆt. C«ng ty mét ®¬n ho¹t ®éng trong lÜnh vùc
s¶n xuÊt qu¹t ®iÖn lín nhÊt hiÖn nay víi trang thiÕt maý mãc hiÖn ®¹i.Víi 40
n¨m kinh nghiÖm ho¹t ®éng c«ng ty §CTN ®· hoµn thiÖn m×nh ®Ó trë thµnh
mét doanh nghiÖp m¹nh . Tuy g¨p nhiÒu khã kh¨n trong chÕ thÞ trêng nhng
hiÖn nay c«ng ty §CTN víi ®éi ngò c¸n ®Çy tµi n¨ng nhiÖt huyÕt ®· trë
thµnh mét c¸nh tay ®¾c lùc cña §¶ng Nhµ níc trong c«ng cuéc c¶i tæ, c«ng
nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt nuíc. C«ng ty §CTN ®· trë thµnh ®¬n anh hïng
lao ®éng vµ míi ®ãn nhËn hu©n ch¬ng lao ®éng. HÖ thèng ph©n phèi cña c«ng ty
ph¸t triÓn réng kh¾p víi doanh thu ngµy cµng cao.
X©y dùng ho¹ch marketing mét vÊn ®Ò hÕt søc phøc t¹p, ®ßi hái ph¶i
tÝnh ®Õn c¸c vÊn ®Ò thuËn lîi khã kh¨n bªn trong bªn ngoµi trªn
chiÕn lîc marketing ®· ®Ò ra cña c«ng ty sao cho ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng
ty ®¹t hiÖu qu¶ cao nhÊt. Trong nÒn kinh thÞ trêng, ®Ó thÝch øng víi m«i trêng
lu«n thay ®æi, c«ng ty §CTN muèn thµnh c«ng cÇn ph¶i kh¶ n¨ng øng phã
víi mäi t×nh huèng. §iÒu nµy ®ßi hái nhµ qu¶n trÞ ph¶i n¾m ®îc nh÷ng xu thÕ
®ang thay ®æi, t×m ra nh÷ng yÕu then chèt ®¶m b¶o thµnh c«ng, biÕt khai th¸c
nh÷ng u thÕ t¬ng ®èi, hiÓu ®îc nh÷ng ®iÓm m¹nh, ®iÓm yÕu cña m×nh vµ cña c¸c
®èi thñ c¹nh tranh, hiÓu ®uîc mong muèn cña kh¸ch hµng kh¶ n¨ng ®¸p øng
cña c«ng ty, biÕt c¸ch tiÕp cËn thÞ trêng nh»m t×m rac héi kinh doanh,
®ã v¹ch ra kÕ ho¹ch marketing ®óng ®¾n.
Víi môc tiªu nghiªn cøu nh÷ng vÊn ®Ò luËn, ph¬ng ph¸p luËn ph¬ng
ph¸p t ®Ó x©y dùng ho¹ch marketing trong doanh nghiÖp th¬ng m¹i,
nghiªn cøu h×nh thµnh c¸c chÝnhch, biÖn ph¸p chØ ®¹o, chøc thùc
hiÖn kÕ ho¹ch marketing qu¹t ®iÖn cña c«ng ty §CTN; Bªn c¹nh ®ã, ®Ó ph©n tÝch
1
ĐATN MARKETING: KH Mar trong cty TNHH 1 thành viên Điện cơ Thống Nhất (VINAWIND) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN MARKETING: KH Mar trong cty TNHH 1 thành viên Điện cơ Thống Nhất (VINAWIND) - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
67 Vietnamese
ĐATN MARKETING: KH Mar trong cty TNHH 1 thành viên Điện cơ Thống Nhất (VINAWIND) 9 10 52