Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN MARKETING: Mar - Mix cho XK hàng may mặc của cty May 10 sang TT EU

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 93 trang   |   Lượt xem: 2219 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LuËn v¨n tèt nghiÖp

Lêi Më §Çu
C«ng nghiÖp ho¸- hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc lµ bíc ph¸t triÓn tÊt yÕu mµ mçi
d©n téc, mçi quèc gia trªn thÕ giíi ph¶i tr¶i qua trong tiÕn tr×nh ph¸t triÓn
cña m×nh. Trong ®ã xuÊt khÈu ®ãng mét vai trß quan träng vµo sù thµnh
c«ng cña c«ng cuéc c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸®Êt níc, vµ trong h¬n
mêi n¨m ®æi míi chuyÓn ®æi tõ c¬ chÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung sang nÒn
kinh tÕ thÞ trêng, chóng ta ®· ®¹t ®îc nh÷ng thµnh tùu to lín vµ rót ra ®îc
nh÷ng bµi häc thùc tiÔn quý b¸u cho qóa tr×nh thùc hiÖn c«ng nghiÖp ho¸
- hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc.
Kinh tÕ thÞ trêng ®ßi hái sù g¾n bã mËt thiÕt g÷a s¶n xuÊt vµ tiªu thô,
chÝnh v× vËy thÞ trêng lµ vÊn ®Ò v« cïng quan träng ®èi víi c¸c doanh nghiÖp,
®Æc biÖt trong giai ®o¹n mµ c¸c doanh nghiÖp cïng ngµnh c¹nh tranh ngµy
cµng gay g¾t ®ßi hái mçi doanh nghiÖp muèn ®øng v÷ng vµ ph¸t triÓn®îc th×
mét mÆt ph¶i cñng cè thÞ trêng ®· cã, mÆt kh¸c ph¶i t×m kiÕm vµ ph¸t triÓn
thÞ trêng míi.
Ngµy nay khi xu thÕ quèc tÕ ho¸ vµ toµn cÇu ho¸ ®ang diÔn ra nhanh
chãng, doanh nghiÖp ®ang trong qu¸ tr×nh ®æi míi, më cöa, héi nhËp víi khu
vùc vµ toµn cÇu th× vÊn ®Ò vÒ s¶n xuÊtthÞ trêng tån t¹i vµ ph¸t triÓn cã ý nghÜa
hÕt søc quan träng®èi víi mçi doanh nghiÖp. Cã mét thùc tÕ lµ c¸c doanh
nghiÖp ViÖt Nam cha m¹nh d¹n t×m kiÕm thÞ trêng c¸c níc trªn thÕ giíi, ®Æc
biÖt lµ nh÷ng níc cã møc sèng cao, c¸c níc ®ßi hái chÊt lîng cao, mÉu m·
c¸c s¶n phÈm ®Ñp. §iÒu nµy cã nhiÒu nguyªn nh©n nhng nguyªn nh©n quan
träng lµ c¸c doanh nghiÖp cha thÝch øng ®îc víi thÞ trêng ngay mµ ®ßi hái
ph¶i cã thêi gian dµi ho¹t ®éng mµ vèn ®Çu t cho qu¸ tr×nh nghiªn cøu vµ øng
dông l¹i h¹n chÕ. Lµ mét doanh nghiÖp nhµ níc, c«ng ty may 10 vèn ®· tõng
tr¶i qua thêi kú kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung bao cÊp. Bëi vËy, khi chuyÓn sang
kinh tÕ thÞ trêng c«ng ty kh«ng khái bì ngì tríc nh÷ng c¬ héi vµ th¸ch thøc.
Trong qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi c«ng ty May 10 ®· tõng bíc kh¾c phôc khã kh¨n,
m¹nh d¹n, linh ho¹t trong viÖc t×m kiÒm thÞ trêng míi vµ ®· ®¹t ®îc nh÷ng

Khoa Kinh doanh Th ¬ng m¹ i
1-

-

LuËn v¨n tèt nghiÖp
ThÞ Thu HiÒn

Sinh viªn Ph¹m

thµnh qu¶ nhÊt ®Þnh. Cµng cä s¸t víi thÞ trêng, c«ng ty May 10 cµng thÊy râ
sù quan träng cña viÖc më réng thÞ trêng xuÊt khÈu.
Mét trong nh÷ng thÞ trêng xuÊt khÈu chÝnh cña c«ng ty May 10 trong
nh÷ng n¨m ngÇn ®©ylµ thÞ trêng EU ®¹t 26 triÖu USD ( chiÕm kho¶ng 95%
tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu cña c«ng ty). Tuy nhiªn viÖc xuÊt khÈu sang thÞ trêng EU cña c«ng ty cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n, hiÖu qu¶ cha cao. V× vËy ph¶i
®¸nh gi¸ ph©n ...
LuËn v¨n tèt nghiÖp
Lêi Më §Çu
C«ng nghiÖp ho¸- hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc lµ bíc ph¸t triÓn tÊt yÕu mµ mçi
d©n téc, mçi quèc gia trªn thÕ gi ph¶i tr¶i qua trong tiÕn tr×nh ph¸t triÓn
cña m×nh. Trong ®ã xuÊt khÈu ®ãng mét vai trß quan träng vµo thµnh
c«ng cña c«ng cuéc c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸®Êt níc, trong h¬n
mêim ®æi míi chuyÓn ®æi c¬ c ho¹ch ho¸ tËp trung sang nÒn
kinh tÕ thÞ trêng, chóng ta ®· ®¹t ®îc nh÷ng thµnh tùu to lín vµ rót ra ®îc
nh÷ng bµi häc thùc tiÔn quý u cho a tr×nh thùc hiÖn c«ng nghiÖp ho¸
- hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc.
Kinh thÞ trêng ®ßi hái g¾n mËt thiÕt g÷a s¶n xuÊt tiªu thô,
chÝnh v× vËy thÞ trêng lµ vÊn ®Ò v« cïng quan träng ®èi víi c¸c doanh nghiÖp,
®Æc biÖt trong giai ®o¹n mµ c doanh nghiÖp cïng ngµnh c¹nh tranh ngµy
cµng gay g¾t ®ßi hái mçi doanh nghiÖp muèn ®øng v÷ng ph¸t triÓn®îc t
mét mÆt ph¶i cñng t trêng ®· cã, mÆt kh¸c ph¶i t×m kiÕm ph¸t triÓn
thÞ trêng míi.
Ngµy nay khi xu thÕ quèc tÕ ho¸ vµ toµn cÇu ho¸ ®ang diÔn ra nhanh
chãng, doanh nghiÖp ®ang trong qu¸ tr×nh ®æi míi, më cöa, i nhËp víi khu
vùc vµ toµn cÇu th× vÊn ®Ò vÒ s¶n xuÊtthÞ trêng tån t¹i vµ ph¸t triÓn cã ý nghÜa
hÕt søc quan träng®èi víi mçi doanh nghiÖp. mét thùc lµ c¸c doanh
nghiÖp ViÖt Nam cha m¹nh d¹n t×m kiÕm ttrêng c¸c níc trªn thÕ gi, ®Æc
biÖt lµ nh÷ng níc møc sèng cao, c¸c níc ®ßi i chÊt lîng cao, mÉu m·
c¸c s¶n phÈm ®Ñp. §iÒu y cã nhiÒu nguyªn nh©n nhng nguyªn nh©n quan
träng c¸c doanh nghiÖp cha thÝch øng ®îc i thÞ trêng ngay ®ßi hái
ph¶i cã thêi gian dµi ho¹t ®éng mµ vèn ®Çu t cho qu¸ tr×nh nghiªn cøu vµ øng
dông l¹i h¹n chÕ. Lµ mét doanh nghiÖp nhµ níc, c«ng ty may 10 vèn ®· tõng
tr¶i qua thêi kú ho¹ch ho¸ tËp trung bao cÊp. Bëi vËy, khi chuyÓn sang
kinhttrêng c«ng ty kh«ng khái bì ngì tríc nh÷ng héi vµ th¸ch thøc.
Trong qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi c«ng ty May 10 ®· tõng bíc kh¾c phôc khã kh¨n,
m¹nh d¹n, linh ho¹t trong viÖc t×m km t trêng míi ®· ®¹t ®îc nh÷ng
Khoa Kinh doanh Th¬ng m¹
i -
1 -
ĐATN MARKETING: Mar - Mix cho XK hàng may mặc của cty May 10 sang TT EU - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN MARKETING: Mar - Mix cho XK hàng may mặc của cty May 10 sang TT EU - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
93 Vietnamese
ĐATN MARKETING: Mar - Mix cho XK hàng may mặc của cty May 10 sang TT EU 9 10 332