Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN MARKETING: Mar trong DN XD

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 125 trang   |   Lượt xem: 1587 lần   |   Lượt tải: 1 lần
§å ¸n tèt nghiÖp: Marketing trong doanh nghiÖp x©y dùng

Ch¬ng i : nh÷ng lý luËn chung vÒ marketing.
I. Sù ra ®êi vµ ph¸t triÓn cña Marketing:
§Æc trng lín nhÊt cña hµng ho¸ lµ nã ®îc s¶n xuÊt ra ®Ó b¸n. Do ®ã b¸n
hµng lµ mét trong nh÷ng kh©u quan träng nhÊt cña t¸i s¶n xuÊt hµng ho¸ vµ còng
lµ kh©u quan träng nhÊt cña kinh doanh. B¸n hµng lµ mét trong nh÷ng kh©u cuèi
cïng cña kinh doanh. So víi c¸c kh©u kh¸c trong qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt, kh©u b¸n
hµng cã mét sè ®Æc trng nh: thÓ hiÖn tËp trung m©u thuÉn cña ngêi mua vµ ngêi
b¸n, thÕ m¹nh cña doanh nghiÖp vµ cña s¶n phÈm ®îc thÓ hiÖn râ nhÊt. §ång
thêi c¸c mÆt yÕu còng ®îc tËp trung ë ®©y: c¹nh tranh quan hÖ s¶n xuÊt vµ tiªu
dïng quan hÖ tiÒn hµng còng qua kh©u nµy mµ gÆp nhau... s¶n xuÊt hµng ho¸
cµng ph¸t triÓn, nhu cÇu bu«n b¸n cµng lín, c¸c ®Æc trng vµ c¸c m©u thuÉn nµy
cµng ®îc thÓ hiÖn râ nÐt h¬n. C¸c m©u thuÉn ®ã tån t¹i kh¸ch quan trong qu¸
tr×nh kinh doanh vµ g¾n liÒn víi kh©u b¸n hµng. Dï lµ nh÷ng doanh nghiÖp nhá
hay c¸c doanh nghiÖp lín ®· ho¹t ®éng trªn th¬ng trêng, hä muèn tån t¹i th×
kh«ng thÓ lÈn tr¸nh ®îc nh÷ng m©u thuÉn ®ã. Gi¶i quyÕt c¸c m©u thuÉn nµy ®îc
thùc hiÖn ë kh©u b¸n hµng. Tuú theo nh÷ng ®iÒu kiÖn cô thÓ cña sù ph¸t triÓn
hµng ho¸ vµ cña c¸c m©u thuÉn g¾n víi nã mµ c¸c nhµ kinh doanh ph¶i t×m ra
c¸c gi¶i ph¸p kh¸c nhau ®Ó gi¶i quyÕt c¸c m©u thuÉn trªn. §ã chÝnh lµ c¬ së, lµ
nguån gèc cña sù ra ®êi Marketing. SÏ kh«ng lµ khoa häc nÕu cho r»ng sù ra ®êi
cña Marketing lµ do yªu cÇu gi¶i quyÕt m©u thuÉn khñng ho¶ng thõa cña TBCN.
§©y chØ lµ yÕu tè bøc b¸ch buéc c¸c nhµ khoa häc còng nh c¸c nhµ kinh doanh
ph¶i ph¸t triÓn lÝ luËn Marketing cho phï hîp víi nh÷ng ®iÒu kiÖn míi.
ThuËt ng÷ Marketing cã nguån gèc tõ tiÕng Anh (Marketing lµ thÞ trêng, lµ
c¸i chî) ®îc quèc tÕ ho¸ sö dông trùc tiÕp mµ kh«ng dÞch ng÷. Tõ nh÷ng n¨m
®Çu thÕ kØ 20, c¸c nhµ kinh doanh néi ngo¹i th¬ng cña NhËt, Anh, Mü, Trung
Quèc...®· cã nh÷ng chñ tr¬ng khÈu hiÖu: h·y b¸n hµng mµ kh¸ch cÇn, kh¸ch
hµng kh«ng mua h·y vui vÎ nhËn l¹i...Víi c¸c chñ tr¬ng nµy, c¸c nhµ kinh doanh
th¬ng nghiÖp ®· b¸n hµng nhanh h¬n, khèi lîng b¸n lín h¬n vµ lîi nhuËn thu
còng nhiÒu h¬n. C¸c nhµ kinh doanh nhËn thøc ®îc lµ kh«ng cã thÞ trêng, kh«ng
cã ngêi tiªu thô th× kh«ng thÓ tiÕn hµnh s¶n xuÊt vµ kh«ng thÓ cã lîi nhuËn,
kh«ng thÓ cã sù giµu sang. Giai cÊp t s¶n coi träng thÞ trêng, chó träng nhiÒu h¬n
®Õn ngêi tiªu dïng. Nhê nhËn thøc nµy th× Markering bao hµm mét ý nghÜa réng
lín vµ më réng lÜnh vùc, ph¹m vi, ®èi tîng vµ ®îc øng dông ...
§å ¸n tèt nghiÖp: Marketing trong doanh nghiÖp x©y dùng
Ch¬ng i : nh÷ng lý luËn chung vÒ marketing.
I. Sù ra ®êi vµ ph¸t triÓn cña Marketing:
§Æc trng lín nhÊt cña hµng ho¸ ®îc s¶n xuÊt ra ®Ó b¸n. Do ®ã b¸n
hµng lµ mét trong nh÷ng kh©u quan träng nhÊt cña t¸i s¶n xuÊt hµng ho¸ vµ còng
lµ kh©u quan träng nhÊt cña kinh doanh. B¸n hµng mét trong nh÷ng kh©u cuèi
cïng cña kinh doanh. So víi c¸c kh©u kh¸c trong qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt, kh©u b¸n
hµng mét ®Æc trng nh: thÓ hiÖn tËp trung m©u thuÉn cña ngêi mua ngêi
b¸n, thÕ m¹nh cña doanh nghiÖp cña s¶n phÈm ®îc thÓ hiÖn nhÊt. §ång
thêi c¸c mÆt yÕu còng ®îc tËp trung ë ®©y: c¹nh tranh quan s¶n xuÊt tiªu
dïng quan tiÒn hµng còng qua kh©u nµy mµ gÆp nhau... s¶n xuÊt hµng ho¸
cµng ph¸t triÓn, nhu cÇu bu«n n cµng lín, c¸c ®Æc trng vµ c¸c m©u thuÉn nµy
cµng ®îc thÓ hiÖn râ nÐt h¬n. C¸c m©u thuÉn ®ã tån t¹i kh¸ch quan trong qu¸
tr×nh kinh doanh g¾n liÒn víi kh©u b¸n hµng. nh÷ng doanh nghiÖp nhá
hay c¸c doanh nghiÖp lín ®· ho¹t ®éng trªn th¬ng trêng, muèn tån t¹i t
kh«ng thÓ lÈn tr¸nh ®îc nh÷ngu thuÉn ®ã. Gi¶i quyÕt c¸c m©u thuÉn nµy ®îc
thùc hiÖn ë kh©u b¸n hµng. Tuú theo nh÷ng ®iÒu kiÖn cô thÓ cña sù ph¸t triÓn
hµng ho¸ cña c¸c m©u thuÉn g¾n víi mµ c¸c nhµ kinh doanh ph¶i t×m ra
c¸c gi¶i ph¸p kh¸c nhau ®Ó gi¶i quyÕt c¸c m©u thuÉn trªn. §ã chÝnh lµ së,
nguån gèc cñara ®êi Marketing.kh«ng khoa häc nÕu cho r»ng ra ®êi
cña Marketing do yªu cÇu gi¶i quyÕt m©u thuÉn khñng ho¶ng thõa cña TBCN.
§©y chØ yÕu bøc b¸ch buéc c¸c nhµ khoa häc còng nh c¸c nhµ kinh doanh
ph¶i ph¸t triÓn lÝ luËn Marketing cho phï hîp víi nh÷ng ®iÒu kiÖn míi.
ThuËt ng÷ Marketing nguån gèc tiÕng Anh (Marketing thÞ trêng,
c¸i chî) ®îc quèc ho¸ dông trùc tiÕp kh«ng dÞch ng÷. nh÷ng n¨m
®Çu thÕ 20, c¸c nhµ kinh doanh néi ngo¹i th¬ng cña NhËt, Anh, Mü, Trung
Quèc...®· nh÷ng chñ tr¬ng khÈu hiÖu: h·y b¸n hµng kh¸ch cÇn, kh¸ch
hµng kh«ng mua h·y vui vÎ nhËn l¹i...Víi c¸c chñ tr¬ng nµy, c¸c nhµ kinh doanh
th¬ng nghiÖp ®· b¸n hµng nhanh h¬n, khèi lîng b¸n lín h¬n lîi nhuËn thu
còng nhiÒu h¬n. C¸c nhµ kinh doanh nhËn thøc ®îc kh«ng thÞ trêng, kh«ng
ngêi tiªu thô th× kh«ng thÓ tiÕn nh n xuÊt kh«ng thÓ lîi nhuËn,
kh«ng thÓ cã sù giµu sang. Giai cÊp t s¶n coi träng thÞ trêng, chó träng nhiÒu h¬n
®Õn ngêi tiªu dïng. Nhê nhËn thøc nµy th× Markering bao hµm mét ý nghÜa réng
lín vµ më réng lÜnh vùc, ph¹m vi, ®èi tîng vµ ®îc øng dông réng r·i h¬n. Do ®ã,
cïng víi ph¸t triÓn cña nÒn kinh cña thÞ trêng th× c¸c nhµ kinh doanh
1
ĐATN MARKETING: Mar trong DN XD - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN MARKETING: Mar trong DN XD - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
125 Vietnamese
ĐATN MARKETING: Mar trong DN XD 9 10 44