Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN MARKETING: Nâng cao hiệu quả XNK tại cty XNK Hà Tây

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 49 trang   |   Lượt xem: 1210 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi nãi ®Çu
Sau h¬n 10 n¨m qua níc ta thùc hiÖn ®æi míi nÒn kinh tÕ, nhiÒu lÜnh
vùc, nhiÒu thµnh phÇn kinh tÕ ®· vµ ®ang cã ®îc m«i trêng vµ ®iÒu kiÖn thuËn
lîi cho viÖc tiÕn hµnh ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh. Còng trong hoµn c¶nh
®ã, c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong lÜnh vùc xuÊt nhËp khÈu ®· n¾m b¾t ®îc
nhiÒu c¬ héi trong kinh doanh, ho¹t ®éng trong thêi kú nÒn kinh tÕ më, nhiÒu
mèi quan hÖ kinh tÕ ®îc h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn gi÷a c¸c quèc gia, ®©y thùc
sù lµ nh÷ng c¬ héi thuËn lîi cho c¸c doanh nghiÖp xuÊt nhËp khÈu cã thÓ thu
®îc nhiÒu lîi nhuËn vµ hiÖu qu¶ cao trong ho¹t ®éng kinh doanh.
MÆt kh¸c, khi tham gia vµo ho¹t ®éng kinh doanh trong c¬ chÕ thÞ trêng, tiÕn hµnh c¸c mèi quan hÖ kinh tÕ phøc t¹p trªn thÞ trêng quèc tÕ, c¸c
doanh nghiÖp trong níc ®· vµ vÊp ph¶i nh÷ng khã kh¨n vÒ kinh nghiÖm còng
nh kh¶ n¨ng ho¹t ®éng kinh doanh cha theo kÞp víi t×nh tr¹ng hiÖn nay. ViÖc
nhËn thøc ®îc vai trß vµ tÇm quan träng cña c«ng t¸c Marketing trong doanh
nghiÖp hiÖn nay ®· vµ ®ang ®em l¹i nh÷ng bíc tiÕn tèt ®Ñp trong ho¹t ®éng
kinh doanh cña bÊt kú mét doanh nghiÖp nµo.
C«ng ty xuÊt nhËp khÈu Hµ T©y - UNIMEX Hµ T©y lµ mét doanh
nghiÖp Nhµ níc cã chøc n¨ng kinh doanh trong lÜnh vùc xuÊt nhËp khÈu c¸c
mÆt hµng, ®Æc biÖt lµ c¸c mÆt hµng thÕ m¹nh cña ®Þa ph¬ng. Trong ®iÒu kiÖn
khã kh¨n hiÖn nay, c«ng ty ®· vµ ®ang tiÕp tôc kh«ng ngõng hoµn thiÖn chiÕn
lîc p
h¸t triÓn kinh doanh cña m×nh còng nh ®Ò ra ®îc kÕ ho¹ch, biÖn ph¸p
nh»m ®Èy m¹nh n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng xuÊt khÈu - nhËp khÈu trong
tõng giai ®o¹n cô thÓ.
Qua thêi gian thùc tËp t¹i UNIMEX Hµ T©y ®îc sù gióp ®ì nhiÖt t×nh,
híng dÉn trùc tiÕp cña thÇy gi¸o NguyÔn ThÕ Trung vµ cña c«ng ty, t«i m¹nh
d¹n ®Ò tµi: "Mét sè biÖn ph¸p Marketing nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t
®éng xuÊt khÈu t¹i C«ng ty xuÊt nhËp khÈu Hµ T©y".
§Ò tµi ®îc nghiªn cøu nh»m môc ®Ých:
- HÖ thèng ho¸, chän läc c¸c lý luËn vÒ Marketing trong ho¹t ®éng xuÊt
khÈu, c¸c nguyªn t¾c, c¸c yªu cÇu trong ho¹t ®éng Marketing.
- Ph©n tÝch ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng xuÊt khÈu vµ c¸c ho¹t ®éng
Marketing cña c«ng ty.
1

- Trªn c¬ së ®ã, ®Ò xuÊt mét sè biÖn ph¸p nh»m x©y dùng, cñng cè vµ
hoµn thiÖn c«ng t¸c Marketing cña c«ng ty.
§Ò tµi gåm 3 ch¬ng:
Ch¬ng I: C¬ së lý luËn cña Marketing quèc tÕ vµ qu¶n lý xuÊt khÈu.
Ch¬ng II: Thùc tr¹ng ho¹t ®éng xuÊt khÈu cña c«ng ty.
Ch¬ng III: Mét sè biÖn ph¸p Marketing xuÊt khÈu nh»m n©ng cao hiÖu
qu¶ ho¹t ®éng xuÊt khÈu t¹i C«ng ty xuÊt nhËp khÈu Hµ T©y.
Do ®Ò tµi nghiªn cøu cßn míi l¹, tr×nh ®é b¶n th©n cßn ...
Lêi nãi ®Çu
Sau h¬n 10 n¨m qua níc ta thùc hiÖn ®æi míi nÒn kinh tÕ, nhiÒu lÜnh
vùc, nhiÒu thµnh phÇn kinh ®· vµ ®ang cã ®îc m«i trêng vµ ®iÒu kiÖn thuËn
lîi cho viÖc tiÕn hµnh ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh. Còng trong hoµn c¶nh
®ã, c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong lÜnh vùc xuÊt nhËp khÈu ®· n¾m b¾t ®îc
nhiÒu c¬ héi trong kinh doanh, ho¹t ®éng trong thêi kú nÒn kinh më, nhiÒu
mèi quan kinh ®îc h×nh thµnh ph¸t triÓn gi÷a c¸c quèc gia, ®©y thùc
nh÷ng héi thuËn lîi cho c¸c doanh nghiÖp xuÊt nhËp khÈu thÓ thu
®îc nhiÒu lîi nhuËn vµ hiÖu qu¶ cao trong ho¹t ®éng kinh doanh.
MÆt kh¸c, khi tham gia vµo ho¹t ®éng kinh doanh trong c thÞ tr-
êng, tiÕn hµnh c¸c mèi quan kinh phøc t¹p trªn thÞ trêng quèc tÕ, c¸c
doanh nghiÖp trong níc ®· vÊp ph¶i nh÷ng khã kh¨n kinh nghiÖm còng
nh kh¶ n¨ng ho¹t ®éng kinh doanh cha theo kÞp víi t×nh tr¹ng hiÖn nay. ViÖc
nhËn thøc ®îc vai trß vµ tÇm quan träng cña c«ng t¸c Marketing trong doanh
nghiÖp hiÖn nay ®· ®ang ®em l¹i nh÷ng bíc tiÕn tèt ®Ñp trong ho¹t ®éng
kinh doanh cña bÊt kú mét doanh nghiÖp nµo.
C«ng ty xuÊt nhËp khÈu T©y - UNIMEX T©y mét doanh
nghiÖp Nhµ níc cã chøc ng kinh doanh trong lÜnh vùc xuÊt nhËp khÈu c¸c
mÆt hµng, ®Æc biÖt lµ c¸c mÆt hµng thÕ m¹nh cña ®Þa ph¬ng. Trong ®iÒu kiÖn
khã kh¨n hiÖn nay, c«ng ty ®· vµ ®ang tiÕp tôc kh«ng ngõng hoµn thiÖn chiÕn
lîc p h¸t triÓn kinh doanh cña m×nh còng nh ®Ò ra ®îc kÕ ho¹ch, biÖn ph¸p
nh»m ®Èy nh n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng xuÊt khÈu - nhËp khÈu trong
tõng giai ®o¹n cô thÓ.
Qua thêi gian thùc tËp t¹i UNIMEX T©y ®îc gióp ®ì nhiÖt t×nh,
híng dÉn trùc tiÕp cña thÇy gi¸o NguyÔn ThÕ Trung cña c«ng ty, i m¹nh
d¹n ®Ò tµi: "Mét biÖn ph¸p Marketing nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t
®éng xuÊt khÈu t¹i C«ng ty xuÊt nhËp khÈu Hµ T©y".
§Ò tµi ®îc nghiªn cøu nh»m môc ®Ých:
- HÖ thèng ho¸, chän läc c¸c lý luËn vÒ Marketing trong ho¹t ®éng xuÊt
khÈu, c¸c nguyªn t¾c, c¸c yªu cÇu trong ho¹t ®éng Marketing.
- Ph©n tÝch ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng xuÊt khÈu vµ c¸c ho¹t ®éng
Marketing cña c«ng ty.
1
ĐATN MARKETING: Nâng cao hiệu quả XNK tại cty XNK Hà Tây - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN MARKETING: Nâng cao hiệu quả XNK tại cty XNK Hà Tây - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
49 Vietnamese
ĐATN MARKETING: Nâng cao hiệu quả XNK tại cty XNK Hà Tây 9 10 299