Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN MARKETING: Nâng cao năng lực cạnh tranh tại cty tạp phẩm và bảo hộ LĐ

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 56 trang   |   Lượt xem: 1093 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi nãi ®Çu
Sau nhiÒu n¨m ®æi míi nÒn kinh tÕ, níc ta ®ang chuyÓn m×nh m¹nh mÏ,
vËn ®éng theo c¬ chÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña Nhµ níc. Mét nÒn kinh tÕ më
nh hiÖn nay cho phÐp c¸c doanh nghiÖp tù chñ ho¹t ®éng kinh doanh cña
m×nh. §ã lµ c¬ héi tèt cho c¸c doanh nghiÖp, cho phÐp c¸c doanh nghiÖp tù
chñ trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh.
Nãi ®Õn thÞ trêng lµ nãi tíi c¹nh tranh. §Ó t¹o tiÒn ®Ò cho c¹nh tranh
th¾ng lîi cña c¸c doanh nghiÖp, cïng lóc ph¶i ®Ò cËp ®Õn uy tÝn cña doanh
nghiÖp, chÊt lîng s¶n phÈm, c¸c ®iÒu kiÖn mua b¸n, trao ®æi..Do ®ã mét vÊn
®Ò ®Æt ra cho c¸c doanh nghiÖp lµ lµm sao tæ chøc c¸c ho¹t ®éng Marketing ®Ó
n©ng cao hiÖu qu¶ cña doanh nghiÖp. Bëi nÕu kh«ng lµm tèt c¸c ho¹t ®éng
Marketing th× c¸c c¸c ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp sÏ v« cïng khã
kh¨n trong ®iÒu kiÖn c¹nh tranh khèc liÖt hiÖn nay. Trong bèi c¶nh ®ã C«ng ty
T¹p phÈm vµ BHL§ Bé th¬ng m¹i ®· t×m ®îc híng ®i ®óng cho m×nh lµ kÕt
hîp c¸c ho¹t ®éng Marketing ®Ó t¹o kh¶ n¨ng c¹nh tranh cho C«ng ty m×nh.
Sau mét thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty T¹p phÈm vµ BHL§ cïng viÖc
kÕt hîp nghiªn cøu t×nh h×nh kinh doanh cña c«ng ty vÒ mét sè mÆt hµng
chÝnh nh: Xµ phßng giÆt, tæng s¶n phÈm nh«m, phÝch + ruét phÝch, sø H¶i D¬ng, gang tay, quÇn ¸o BHL§, em ®· chän ®Ò tµi: "Gi¶i ph¸p Marketing
n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c«ng ty T¹p phÈm vµ BHL§" cho b¶n
chuyªn ®Ò cña m×nh.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy gi¸o cïng c¸c c« chó t¹i C«ng ty T¹p
phÈm vµ BHL§ ®· gióp em hoµn thµnh b¶n chuyªn ®Ò nµy.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n!

Ch¬ng I
ThÞ trêng vµ sù h×nh thµnh thÞ trêng s¶n phÈm

I. §Æc ®iÓm vµ sù h×nh thµnh thÞ trêng.

1. ThÞ trêng vµ ®Æc ®iÓm hµnh vi mua cña ngêi tiªu dïng.
1.1. Kh¸i niÖm thÞ trêng.
a. Kh¸i niÖm.
ThÞ trêng lµ ph¹m trï kinh tÕ trong nÒn s¶n xuÊt hµng ho¸. Nãi mét
c¸ch khoa häc th× thÞ trêng cã nhiÒu ®Þnh nghÜa kh¸c nhau. Theo quan ®iÓm
chung, thÞ trêng bao gåm toµn bé c¸c ho¹t ®éng trao ®æi mua b¸n hµng ho¸ ®îc diÔn ra trong sù thèng nhÊt h÷u c¬ víi c¸c m«Ý quan hÖ do chóng ph¸t sinh
vµ g¾n liÒn trong kh«ng gian nhÊt ®Þnh.
Hµnh vi c¬ b¶n cña thÞ trêng lµ hµnh vi mua vµ b¸n. V× vËy ph¶i cã chñ
thÓ mua vµ b¸n th«ng qua hµng ho¸ lµ vËt cã gi¸ trÞ ®Ó trao ®æi.
ChÝnh c¸c ho¹t ®éng trao ®æi hµng ho¸ diÏn ra trong mét kh«ng gian
nhÊt ®Þnh ®ã ®· t¹o nªn cÇu nèi gi÷a s¶n xuÊt vµ tiªu dïng, lµ n¬i h×nh thµnh
c¸c mèi quan hÖ trao ®æi, ®èi t¸c, c¸c quan hÖ cung cÇu, quan hÖ c¹nh tranh,
quan hÖ gi¸ c¶,...
Trong nÒn kinh tÕ quèc d©n , thÞ trêng võa lµ ®èi tîng võa lµ c¨n cø kÕ
ho¹c...
Lêi nãi ®Çu
Sau nhiÒu n¨m ®æi míi nÒn kinh tÕ, níc ta ®ang chuyÓn m×nh m¹nh mÏ,
vËn ®éng theo c¬ chÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña Nhµ níc. Mét nÒn kinh tÕ më
nh hiÖn nay cho phÐp c¸c doanh nghiÖp c ho¹t ®éng kinh doanh cña
m×nh. §ã héi tèt cho c¸c doanh nghiÖp, cho phÐp c¸c doanh nghiÖp
chñ trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh.
Nãi ®Õn t trêng nãi tíi c¹nh tranh. §Ó t¹o tiÒn ®Ò cho c¹nh tranh
th¾ng lîi cña c¸c doanh nghiÖp, cïng lóc ph¶i ®Ò cËp ®Õn uy tÝn cña doanh
nghiÖp, chÊt lîng s¶n phÈm, c¸c ®iÒu kiÖn mua b¸n, trao ®æi..Do ®ã mét vÊn
®Ò ®Æt ra cho c¸c doanh nghiÖp lµ lµm sao tæ chøc c¸c ho¹t ®éng Marketing ®Ó
n©ng cao hiÖu qu¶ cña doanh nghiÖp. Bëi nÕu kh«ng lµm tèt c ho¹t ®éng
Marketing th× c¸c c¸c ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp v« cïng khã
kh¨n trong ®iÒu kiÖn c¹nh tranh khèc liÖt hiÖn nay. Trong bèi c¶nh ®ã C«ng ty
T¹p phÈm BHL§ th¬ng m¹i ®· t×m ®îc híng ®i ®óng cho nh kÕt
hîp c¸c ho¹t ®éng Marketing ®Ó t¹o kh¶ n¨ng c¹nh tranh cho C«ng ty m×nh.
Sau mét thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty T¹p phÈm BHL§ cïng viÖc
kÕt hîp nghiªn cøu t×nh h×nh kinh doanh cña c«ng ty mét mÆt hµng
chÝnh nh: phßng giÆt, tæng s¶n phÈm nh«m, phÝch + ruét phÝch, H¶i D-
¬ng, gang tay, quÇn ¸o BHL§, em ®· chän ®Ò tµi: "Gi¶i ph¸p Marketing
n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c«ng ty T¹p phÈm BHL§" cho b¶n
chuyªn ®Ò cña m×nh.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy gi¸o cïng c¸c chó t¹i C«ng ty T¹p
phÈm vµ BHL§ ®· gióp em hoµn thµnh b¶n chuyªn ®Ò nµy.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n!
ĐATN MARKETING: Nâng cao năng lực cạnh tranh tại cty tạp phẩm và bảo hộ LĐ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN MARKETING: Nâng cao năng lực cạnh tranh tại cty tạp phẩm và bảo hộ LĐ - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
56 Vietnamese
ĐATN MARKETING: Nâng cao năng lực cạnh tranh tại cty tạp phẩm và bảo hộ LĐ 9 10 854