Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN MARKETING: Nghiên cứu phản ứng người tiêu dùng đối với các SP thạch rau câu POKE của cty TNHH Việt Thành

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 51 trang   |   Lượt xem: 1597 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp

Môc lôc
Môc lôc...........................................................................................1
Lêi më ®Çu......................................................................................3
PhÇn mét: T×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ
marketing hiÖn nay cña c«ng tyTNHH ViÖt Thµnh...................5
I. Tæng quan vÒ c«ng ty TNHH ViÖt Thµnh................................5
1. Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña c«ng ty TNHH ViÖt Thµnh ...................................5
2. C¬ cÊu tæ chøc cña c«ng ty TNHH ViÖt Thµnh............................................8

II. T×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty........9
TNHH ViÖt Thµnh.........................................................................9
1. N¨ng lùc s¶n xuÊt chung cña c«ng ty...........................................................9
1.1. kh¶ n¨ng tµi chÝnh....................................................................................9
1.2. C¬ së vËt chÊt kü thuËt lùc lîng lao ®éng..............................................10
1.3. Lùc lîng lao ®éng .................................................................................11
2. KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty trong giai ®o¹n 2002-2005....12

III. Thùc tr¹ng ho¹t ®éng marketing cña c«ng ty TNHH ViÖt
Thµnh............................................................................................14
1. Tæ chøc bé m¸y marketing cña c«ng ty......................................................14
2. T×nh h×nh x©y dùng vµ thùc hiÖn chiÕn lîc marketing cña c«ng ty...........16
3. Nh÷ng ho¹t ®éng marketing cña c«ng ty....................................................16
4. Nh÷ng ®¸nh gi¸ chung vÒ m«i trêng kinh doanh c«ng ty ®ang ph¶i ®èi mÆt
..........................................................................................................................21

PhÇn hai: Ch¬ng tr×nh nghiªn cøu nh»m ®¸nh gi¸ sù nhËn biÕt
cña ngêi tiªu dïng ®èi v¬i c¸c s¶n phÈm th¹ch rau c©u Poke. 23
I. X¸c ®Þnh vÊn ®Ò vµ môc tiªu nghiªn cøu...............................23
1. X¸c ®Þnh vÊn ®Ò nghiªn cøu .......................................................................23
Ph¹m Quang Hng

-1-

líp marketing44b

Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
2. X¸c ®Þnh môc tiªu nghiªn cøu....................................................................24
3. Ph¹m vi nghiªn cøu .....................................................................................25

II. ThiÕt kÕ dù ¸n nghiªn cøu chÝn...
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
Môc lôc
Môc lôc...........................................................................................1
Lêi më ®Çu......................................................................................3
PhÇn mét: T×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh
marketing hiÖn nay cña c«ng tyTNHH ViÖt Thµnh...................5
I. Tæng quan vÒ c«ng ty TNHH ViÖt Thµnh................................5
1. Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña c«ng ty TNHH ViÖt Thµnh ...................................5
2. C¬ cÊu tæ chøc cña c«ng ty TNHH ViÖt Thµnh............................................8
II. T×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty........9
TNHH ViÖt Thµnh.........................................................................9
1. N¨ng lùc s¶n xuÊt chung cña c«ng ty...........................................................9
1.1. kh¶ n¨ng tµi chÝnh....................................................................................9
1.2. C¬ së vËt chÊt kü thuËt lùc lîng lao ®éng..............................................10
1.3. Lùc lîng lao ®éng .................................................................................11
2. KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty trong giai ®o¹n 2002-2005....12
III. Thùc tr¹ng ho¹t ®éng marketing cña c«ng ty TNHH ViÖt
Thµnh............................................................................................14
1. Tæ chøc bé m¸y marketing cña c«ng ty......................................................14
2. T×nh h×nh x©y dùng vµ thùc hiÖn chiÕn lîc marketing cña c«ng ty...........16
3. Nh÷ng ho¹t ®éng marketing cña c«ng ty....................................................16
4. Nh÷ng ®¸nh gi¸ chung vÒ m«i trêng kinh doanh c«ng ty ®ang ph¶i ®èi mÆt
..........................................................................................................................21
PhÇn hai: Ch¬ng tr×nh nghiªn cøu nh»m ®¸nh gi¸ nhËn biÕt
cña ngêi tiªu dïng ®èi v¬i c¸c s¶n phÈm th¹ch rau c©u Poke. 23
I. X¸c ®Þnh vÊn ®Ò vµ môc tiªu nghiªn cøu...............................23
1. X¸c ®Þnh vÊn ®Ò nghiªn cøu .......................................................................23
Ph¹m Quang Hng - 1 - líp marketing44b
ĐATN MARKETING: Nghiên cứu phản ứng người tiêu dùng đối với các SP thạch rau câu POKE của cty TNHH Việt Thành - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN MARKETING: Nghiên cứu phản ứng người tiêu dùng đối với các SP thạch rau câu POKE của cty TNHH Việt Thành - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
51 Vietnamese
ĐATN MARKETING: Nghiên cứu phản ứng người tiêu dùng đối với các SP thạch rau câu POKE của cty TNHH Việt Thành 9 10 442