Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN MARKETING: Nghiên cứu TT nhằm thoả mãn tốt hơn nhu cầu KH tại cty Da Giầy HN

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 70 trang   |   Lượt xem: 1495 lần   |   Lượt tải: 1 lần
NguyÔn §øc TrÝ

Khoa marketing 41C
Lêi nãi ®Çu

Ngµy nay c¸c c«ng ty ph¶i thay ®æi mét c¸ch c¬ b¶n nh÷ng suy nghÜ
cña m×nh vÒ c«ng viÖc kinh doanh vµ chiÕn lîc marketing. Thay v× mét thÞ trêng víi nh÷ng ®èi thñ c¹nh tranh cè ®Þnh vµ ®· biÕt, hä ph¶i ho¹t ®éng trong
mét m«i trêng chiÕn tranh víi nh÷ng ®èi thñ c¹nh tranh biÕn ®æi nhanh chãng,
nh÷ng tiÕn bé vÒ c«ng nghÖ, nh÷ng ®¹o luËt míi, nh÷ng chÝnh s¸ch qu¶n lý
th¬ng m¹i míi vµ sù trung thµnh cña kh¸ch hµng ngµy cµng gi¶m sót. C¸c
c«ng ty ®ang ph¶i ch¹y ®ua nhau trªn th¬ng trêng víi nh÷ng luËt lÖ lu«n lu«n
thay ®æi, kh«ng cã tuyÕn ®Ých, kh«ng cã chiÕn th¾ng vÜnh cöu. Hä buéc ph¶i
kh«ng ngõng ch¹y ®ua vµ hy väng lµ m×nh ®ang ch¹y theo ®óng ph¬ng híng
mµ c«ng chóng mong muèn.
V× thÕ kh«ng lÊy g× lµm l¹ lµ ngµy nay nh÷ng c«ng ty chiÕn th¾ng lµ
nh÷ng c«ng ty lµm tho¶ m·n ®Çy ®ñ nhÊt vµ thùc sù lµm vui lßng nh÷ng kh¸ch
hµng môc tiªu cña m×nh. Nh÷ng c«ng ty nµy ®Òu lÊy thÞ trêng lµm trung t©m
vµ híng theo kh¸ch hµng, chø kh«ng ph¶i lµ lÊy s¶n phÈm hay híng theo chi
phÝ. Víi môc tiªu kinh doanh mang tÝnh chiÕn lîc vµ ®Þnh híng l©u dµi tho¶
m·n tèt h¬n nhu cÇu kh¸ch hµng mét trong nh÷ng ho¹t ®éng marketing kh«ng
thÓ thiÕu ®îc cña c¸c c«ng ty ®ã lµ ho¹t ®éng nghiªn cøu thÞ trêng.
Qua mét thêi gian thùc tËp ë C«ng ty Da giÇy Hµ Néi t«i nhËn thÊy
C«ng ty lµ mét doanh nghiÖp Nhµ níc võa míi chuyÓn ®æi lÜnh vùc ho¹t ®éng
kinh doanh, do ®ã c¸c ho¹t ®éng marketing nãi chung vµ ho¹t ®éng nghiªn
cøu thÞ trêng nãi riªng cßn cã nhiÒu tån t¹i tríc sù biÕn ®éng nhanh chãng cña
thÞ trêng. V× vËy t«i ®· m¹nh d¹n chän ®Ò tµi "C¸c gi¶i ph¸p hoµn thiÖn
c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ trêng nh»m tho¶ m·n tèt h¬n nhu cÇu kh¸ch
hµng néi ®Þa t¹i C«ng ty da GiÇy Hµ Néi". Víi môc ®Ých chñ yÕu lµ nghiªn
cøu ph¸t hiÖn nh÷ng ®iÓm m¹nh, ®iÓm yÕu vµ nh÷ng mÆt tån t¹i trong ho¹t
®éng nghiªn cøu thÞ trêng cña C«ng ty ®Ó tõ ®ã ®a ra mét sè gi¶i ph¸p nh»m
hoµn thiÖn c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ trêng cña C«ng ty Da giÇy Hµ Néi.
KÕt cÊu cña ®Ò tµi bao gåm ba ch¬ng:
Ch¬ng I: Tæng quan vÒ nghiªn cøu thÞ trêng
Ch¬ng II: §¸nh gi¸ thùc tr¹ng c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ trêng cña C«ng
ty Da giÇy Hµ Néi
Ch¬ng III: C¸c gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ trêng
néi ®Þa cña C«ng ty Da giÇy Hµ Néi
§Ò tµi lµ mét nç lùc lín cña t¸c gi¶, tuy nhiªn kh«ng thÓ tr¸nh khái
thiÕu sãt rÊt mong ®îc sù gãp ý cña thÇy c« gi¸o vµ c¸c b¹n ®Ó ®Ò tµi hoµn
thiÖn h¬n. Xin ch©n thµnh c¶m ¬n C«ng ty Da giÇy Hµ Néi cïng thÇy gi¸o
Th.s. D¬ng Hoµi B¾c ®· gióp ®ì t¸c gi¶ hoµn thµnh ch...
NguyÔn §øc TrÝ Khoa marketing 41C
Lêi nãi ®Çu
Ngµy nay c¸c c«ng ty ph¶i thay ®æi mét c¸ch b¶n nh÷ng suy nghÜ
cña m×nh c«ng viÖc kinh doanh chiÕn lîc marketing. Thay mét thÞ tr-
êng víi nh÷ng ®èi thñ c¹nh tranh ®Þnh ®· biÕt, ph¶i ho¹t ®éng trong
mét m«i trêng chiÕn tranh víi nh÷ng ®èi thñ c¹nh tranh biÕn ®æi nhanh chãng,
nh÷ng tiÕn c«ng nghÖ, nh÷ng ®¹o luËt míi, nh÷ng chÝnh s¸ch qu¶n
th¬ng m¹i míi trung thµnh cña kh¸ch hµng ngµy cµng gi¶m sót. C¸c
c«ng ty ®ang ph¶i ch¹y ®ua nhau trªn th¬ng trêng víi nh÷ng luËt lu«n lu«n
thay ®æi, kh«ng tuyÕn ®Ých, kh«ng chiÕn th¾ng vÜnh cöu. buéc ph¶i
kh«ng ngõng ch¹y ®ua hy väng m×nh ®ang ch¹y theo ®óng ph¬ng híng
mµ c«ng chóng mong muèn.
thÕ kh«ng lÊy lµm ngµy nay nh÷ng c«ng ty chiÕn th¾ng
nh÷ng c«ng ty lµm tho¶ m·n ®Çy ®ñ nhÊt vµ thùc sù lµm vui lßng nh÷ng kh¸ch
hµng môc tiªu cña m×nh. Nh÷ng c«ng ty nµy ®Òu lÊy t trêng lµm trung t©m
híng theo kh¸ch hµng, c kh«ng ph¶i lÊy s¶n phÈm hay híng theo chi
phÝ. Víi môc tiªu kinh doanh mang tÝnh chiÕn lîc ®Þnh híng l©u dµi tho¶
m·n tèt h¬n nhu cÇu kh¸ch hµng mét trong nh÷ng ho¹t ®éng marketing kh«ng
thÓ thiÕu ®îc cña c¸c c«ng ty ®ã lµ ho¹t ®éng nghiªn cøu thÞ trêng.
Qua mét thêi gian thùc tËp ë C«ng ty Da giÇy Néi t«i nhËn thÊy
C«ng ty mét doanh nghiÖp Nhµ níc võa míi chuyÓn ®æi lÜnh vùc ho¹t ®éng
kinh doanh, do ®ã c¸c ho¹t ®éng marketing nãi chung ho¹t ®éng nghiªn
cøu thÞ trêng nãi riªng cßn cã nhiÒu tån t¹i tríc sù biÕn ®éng nhanh chãng cña
thÞ trêng. vËy t«i ®· m¹nh d¹n chän ®Ò tµi "C¸c gi¶i ph¸p hoµn thiÖn
c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ trêng nh»m tho¶ m·n tèt h¬n nhu cÇu kh¸ch
hµng néi ®Þa t¹i C«ng ty da GiÇy Néi". Víi môc ®Ých chñ yÕu nghiªn
cøu ph¸t hiÖn nh÷ng ®iÓm m¹nh, ®iÓm yÕu nh÷ng mÆt tån t¹i trong ho¹t
®éng nghiªn cøu thÞ trêng cña C«ng ty ®Ó ®ã ®a ra mét gi¶i ph¸p nh»m
hoµn thiÖn c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ trêng cña C«ng ty Da giÇy Hµ Néi.
KÕt cÊu cña ®Ò tµi bao gåm ba ch¬ng:
Ch¬ng I: Tæng quan vÒ nghiªn cøu thÞ trêng
Ch¬ng II: §¸nh gi¸ thùc tr¹ng c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ trêng cña C«ng
ty Da giÇy Hµ Néi
Ch¬ng III: C¸c gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ trêng
néi ®Þa cña C«ng ty Da giÇy Hµ Néi
§Ò tµi mét lùc lín cña t¸c gi¶, tuy nhiªn kh«ng thÓ tr¸nh khái
thiÕu sãt rÊt mong ®îc gãp ý cña thÇy gi¸o c¸c b¹n ®Ó ®Ò tµi hoµn
thiÖn h¬n. Xin ch©n thµnh c¶m ¬n C«ng ty Da giÇy Néi cïng thÇy gi¸o
Th.s. D¬ng Hoµi c ®· gióp ®ì t¸c gi¶ hoµn thµnh chuyªn ®Ò thùc tËp tèt
nghiÖp nµy.
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
ĐATN MARKETING: Nghiên cứu TT nhằm thoả mãn tốt hơn nhu cầu KH tại cty Da Giầy HN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN MARKETING: Nghiên cứu TT nhằm thoả mãn tốt hơn nhu cầu KH tại cty Da Giầy HN - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
70 Vietnamese
ĐATN MARKETING: Nghiên cứu TT nhằm thoả mãn tốt hơn nhu cầu KH tại cty Da Giầy HN 9 10 247