Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN MARKETING: Phân phối SP linh kiện máy tính NK ở cty CP đầu tư phát triển CN FPT

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 57 trang   |   Lượt xem: 1555 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

PhÇn më ®Çu
1. TÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tµi :
Ngµy nay, c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt vµ kinh doanh ®ang ho¹t ®éng
trong mét nÒn kinh tÕ thÞ trêng hÕt søc s«i ®éngvíi nhiÒu c¬ héi nhng còng
tiÒm tµng kh«ng Ýt nh÷ng nguy c¬. Mét trong nh÷ng nguy c¬ ®ã lµ c¸c doanh
nghiÖp ®ang ph¶i ®èi mÆt víi mét m«i trêng c¹nh tranh khèc liÖt cïng nh÷ng
biÕn ho¸ kh«n lêng vµ c¸c mèi quan hÖ v« cïng phøc t¹p cña nã.
§iÒu ®ã ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ngµy cµng ph¶i tËp trung vµo c¸c
ho¹t ®éng Marketing h¬n n÷a. §Æc biÖt lµ ho¹t ®éng Marketing cña hÖ thèng
kªnh ph©n phèi cña doanh nghiÖp. §©y lµ mét bé phËn quan träng cña chiÕn
lîc Marketing-Mix . Ho¹t ®éng ph©n phèi gi¶i quyÕt vÊn ®Ò hµng ho¸ dÞch vô
®îc ®a nh thÕ nµo ®Õn tay ngêi tiªu dïng . C¸c quyÕt ®Þnh vÒ ph©n phèi thêng
phøc t¹p vµ cã ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn tÊt c¶ c¸c biÕn sè Marketing kh¸c. HiÖn
nay , ngµy cµng cã nhiÒu doanh nghiÖp quan t©m ®Õn ho¹t ®éng ph©n phèi
nh lµ mét biÕn sè Marketing t¹o lîi thÕ dµI h¹n cho doanh nghiÖp trªn thÞ trêng . Qu¶ thËt nh vËy , v× nÕu kªnh ph©n phèi cña c«ng ty ho¹t ®éng th«ng
suèt sÏ thóc ®Èy qu¸ tr×nh tiªu thô s¶n phÈm, lµm gi¶m gi¸ thµnh s¶n phÈm,
gi¶m chi phÝ ph©n phèi, t¨ng cêng søc c¹nh tranh trªn thÞ trêng.
Do tÇm quan träng cña kªnh ph©n phèi, trong bµi chuyªn ®Ò tèt nghiÖp cña
m×nh , t«i xin ®îc lùa chän ®Ò tµi:
“Hoµn thiÖn kªnh ph©n phèi s¶n phÈm linh kiÖn m¸y tÝnh nhËp khÈu
cña c«ng ty cæ phÇn ®Çu t ph¸t triÓn c«ng nghÖ” ( FPT)
2. Môc ®Ých vµ giíi h¹n nghiªn cøu :
FPT lµ mét doanh nghiÖp nhµ níc cæ phÇn ho¸ ho¹t ®éng trªn nhiÒu
lÜnh vùc kinh doanh kh¸c nhau nh: cung cÊp m¸y tÝnh vµ c¸c thiÕt bÞ ngo¹i vi,
cung cÊp c¸c dÞch vô kü thuËt,c¸c dÞch vô m¹ng, b¶o tr× c¸c thiÕt bÞ ®iÖn tö,
tin häc…
C«ng ty cã m¹ng líi ph©n phèi t¬ng ®èi réng kh¾p.Vµ trong nhiÒu n¨m
qua, c«ng ty lu«n ¬ vÞ trÝ dÉn ®Çu trong nghµnh c«ng nghÖ th«ng tin ë ViÖt
Nam. Tuy nhiªn, víi m«i trêng c¹nh tranh khèc liÖt nh hiÖn nay, c«ng ty còng
gÆp kh«ng Ýt nh÷ng khã kh¨n, hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña c«ng ty bÞ ¶nh hëng bëi
SV: Ng« Quèc B×nh - Líp: K37 E7

Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
nhiÒu nguyªn nh©n, trong ®ã cã nh÷ng bÊt cËp do ho¹t ®éng ph©n phèi cña
c«ng ty g©y ra. Trong bµi viÕt nµy em xin tr×nh bµy mét sè vÊn ®Ò cã liªn
quan ®Õn thùc tr¹ng ho¹t ®éng cña kªnh ph©n phèi cho s¶n phÈm m¸y tÝnh vµ
c¸c thiÕt bÞ ngo¹i vi cña c«ng ty nh»m thÊy ®îc nh÷ng u nhîc ®iÓm trong ho¹t
®éng ph©n phèi cña c«ng ty. Tõ ®ã, t«i còng xin m¹nh d¹n ®a ra mét sè gi¶i
ph¸p nh»m hoµn thiÖn viÖc tæ chøc vµ vËn hµnh kªnh ph©n phèi...
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
PhÇn më ®Çu
1. TÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tµi :
Ngµy nay, c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh ®ang ho¹t ®éng
trong mét nÒn kinh thÞ trêng hÕt søc s«i ®éngvíi nhiÒu héi nhng còng
tiÒm tµng kh«ng Ýt nh÷ng nguy c¬. Mét trong nh÷ng nguy c¬ ®ã lµ c¸c doanh
nghiÖp ®ang ph¶i ®èi mÆt víi mét i trêng c¹nh tranh khèc liÖt cïng nh÷ng
biÕn ho¸ kh«n lêng vµ c¸c mèi quan hÖ v« cïng phøc t¹p cña nã.
§iÒu ®ã ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ngµy cµng ph¶i tËp trung vµo c¸c
ho¹t ®éng Marketing h¬n a. §Æc biÖtho¹t ®éng Marketing cña thèng
kªnh ph©n phèi cña doanh nghiÖp. §©y mét phËn quan träng cña chiÕn
lîc Marketing-Mix . Ho¹t ®éng ph©n phèi gi¶i quyÕt vÊn ®Ò hµng ho¸ ch
®îc ®a nh thÕ nµo ®Õn tay ngêi tiªu dïng . C¸c quyÕt ®Þnh vÒ ph©n phèi thêng
phøc t¹p vµ cã ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn tÊt c¶ c¸c biÕn sè Marketing kh¸c. HiÖn
nay , ngµy cµng nhiÒu doanh nghiÖp quan t©m ®Õn ho¹t ®éng ph©n phèi
nh mét biÕn Marketing t¹o lîi thÕ dµI h¹n cho doanh nghiÖp trªn thÞ tr-
êng . Qu¶ thËt nh vËy , nÕu kªnh ph©n phèi cña c«ng ty ho¹t ®éng th«ng
suèt thóc ®Èy qu¸ tr×nh tiªu thô s¶n phÈm, lµm gi¶m gi¸ thµnh s¶n phÈm,
gi¶m chi phÝ ph©n phèi, t¨ng cêng søc c¹nh tranh trªn thÞ trêng.
Do tÇm quan träng cña kªnh ph©n phèi, trong i chun ®Ò t nghp cña
m×nh , t«i xin ®îc lùa chän ®Ò tµi:
Hn thiÖn kªnh ph©n phèi sn phÈm linh kiÖnynh nhËp khÈu
cña ng ty cæ pn ®Çu t pt triÓn ng nghÖ ( FPT)
2. Môc ®Ých vµ gi n nghiªn cøu :
FPT mét doanh nghiÖp nhµ níc phÇn ho¸ ho¹t ®éng trªn nhiÒu
lÜnh vùc kinh doanh kh¸c nhau nh: cung cÊp m¸y tÝnh vµ c¸c thiÕt bÞ ngo¹i vi,
cung cÊp c¸c dÞch thuËt,c¸c dÞch m¹ng, b¶o tr× c¸c thiÕt bÞ ®iÖn tö,
tin häc
C«ng ty cã m¹ng líi ph©n phèi t¬ng ®èi réng kh¾p.Vµ trong nhiÒu n¨m
qua, c«ng ty lu«n ¬ t dÉn ®Çu trong nghµnh c«ng nghÖ th«ng tin ë ViÖt
Nam. Tuy nhiªn, víi m«i trêng c¹nh tranh khèc liÖt nh hiÖn nay, c«ng ty còng
gÆp kh«ng Ýt nh÷ng khã kh¨n, hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña c«ng ty bÞ ¶nh hëng bëi
SV: Ng« Quèc B×nh - Líp: K37 E7
ĐATN MARKETING: Phân phối SP linh kiện máy tính NK ở cty CP đầu tư phát triển CN FPT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN MARKETING: Phân phối SP linh kiện máy tính NK ở cty CP đầu tư phát triển CN FPT - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
57 Vietnamese
ĐATN MARKETING: Phân phối SP linh kiện máy tính NK ở cty CP đầu tư phát triển CN FPT 9 10 487