Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN MARKETING: Phát triển TT XK hàng thủ công mỹ nghệ tại cty BAROTEX

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 81 trang   |   Lượt xem: 1258 lần   |   Lượt tải: 2 lần
LuËn v¨n tèt nghiÖp

NguyÔn Linh Giang - TMQT41C

Lêi nãi ®Çu
Xu thÕ ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña ho¹t ®éng th¬ng m¹i quèc tÕ ®· më ra
nhiÒu c¬ héi kinh doanh cho c¸c doanh nghiÖp kinh doanh xuÊt nhËp khÈu
cña ViÖt Nam ®ång thêi còng ®Æt ra nh÷ng th¸ch thøc míi do sù c¹nh tranh
ngµy cµng gay g¾t vµ quyÕt liÖt trªn thÞ trêng thÕ giíi. HiÖn nay thñ c«ng
mü nghÖ lµ mét trong 10 mÆt hµng xuÊt khÈu ®em vÒ cho ®Êt níc nhiÒu
ngo¹i tÖ nhÊt. Kim ng¹ch xuÊt khÈu hµng thñ c«ng mü nghÖ cña ViÖt Nam
n¨m 1999 ®¹t 111 triÖu $, n¨m 2002 ®¹t 237 triÖu $. Theo dù b¸o cña c¸c
chuyªn gia th× kim ng¹ch xuÊt khÈu mÆt hµng nµy sÏ tiÕp tôc t¨ng do nhu
cÇu vÒ c¸c s¶n phÈm thñ c«ng mü nghÖ trªn thÕ giíi cã xu híng t¨ng trong
nh÷ng n¨m tíi. MÆc dï hµng thñ c«ng mü nghÖ cña ViÖt Nam cã nhiÒu lîi
thÕ xuÊt khÈu nhng thùc tÕ kim ng¹ch xuÊt khÈu hµng thñ c«ng mü nghÖ
cña chóng ta cßn qu¸ nhá bÐ so víi nhu cÇu trªn thÞ trêng thÕ giíi chØ chiÕm
0,2% tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu thÕ giíi. Nguyªn nh©n do thÞ phÇn xuÊt
khÈu cña c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam cßn nhá bÐ, hÇu nh c¸c doanh nghiÖp
míi chØ chó ý ®Õn më réng thÞ trêng xuÊt khÈu mµ cha ®Èy m¹nh xuÊt khÈu
theo chiÒu s©u. Tríc t×nh h×nh ®ã viÖc ph¸t triÓn thÞ trêng lu«n lµ môc tiªu
quan träng hµng ®Çu ®èi víi c¸c doanh nghiÖp kinh doanh xuÊt khÈu, thÞ
phÇn cµng lín th× khèi lîng s¶n phÈm tiªu thô cña doanh nghiÖp cµng lín sÏ
lµm t¨ng lîi nhuËn vµ vÞ thÕ c¹nh tranh cho doanh nghiÖp.
Trong thêi gian thùc tËp ®· gióp em nhËn thøc râ tÇm quan träng cña
viÖc ph¸t triÓn thÞ trêng xuÊt khÈu ®èi víi c¸c doanh nghiÖp kinh doanh
xuÊt khÈu. ChÝnh v× vËy em ®· chän ®Ò tµi: "Mét sè biÖn ph¸p ph¸t triÓn
thÞ trêng xuÊt khÈu hµng thñ c«ng mü nghÖ t¹i C«ng ty XNK
BAROTEX" cho luËn v¨n tèt nghiÖp nµy.
Néi dung luËn v¨n tèt nghiÖp cña em gåm 3 ch¬ng:

1

NguyÔn Linh Giang - TMQT41C

LuËn v¨n tèt nghiÖp

Ch¬ng I-

C«ng t¸c ph¸t triÓn thÞ trêng ®èi víi doanh nghiÖp kinh
doanh xuÊt khÈu.

Ch¬ng II-

Thùc tr¹ng ho¹t ®éng xuÊt khÈu vµ c«ng t¸c ph¸t triÓn
thÞ trêng xuÊt khÈu hµng thñ c«ng mü nghÖ cña C«ng ty
XNK BAROTEX.

Ch¬ng III-

Ph¬ng híng vµ biÖn ph¸p ph¸t triÓn thÞ trêng hµng thñ
c«ng thñ c«ng mü nghÖ cña C«ng ty XNK BAROTEX.

Cho phÐp em göi lêi c¶m ¬n ch©n thµnh nhÊt ®Õn c« gi¸o - Th¹c sü.
NguyÔn Liªn H¬ng cïng toµn thÓ c¸n bé phßng kÕ ho¹ch thÞ trêng cñaTæng
C«ng ty XNK BAROTEX ®· nhiÖt t×nh gióp ®ì em hoµn thµnh luËn v¨n tèt
nghiÖp cña m×nh.
Hµ Néi, ngµy 25 th¸ng0 5 n¨m 2003
Sinh viªn thùc hiÖn: NguyÔn Linh Giang

2

LuËn v¨n tèt nghiÖp

NguyÔn Linh Giang - TMQ...
LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn Linh Giang - TMQT41C
Lêi nãi ®Çu
Xu thÕ ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña ho¹t ®éng th¬ng m¹i quèc ®· më ra
nhiÒu héi kinh doanh cho c¸c doanh nghiÖp kinh doanh xuÊt nhËp khÈu
cña ViÖt Nam ®ång thêi còng ®Æt ra nh÷ng th¸ch thøc míi do c¹nh tranh
ngµy cµng gay g¾t quyÕt liÖt trªn thÞ trêng t giíi. HiÖn nay t c«ng
nghÖ mét trong 10 mÆt hµng xuÊt khÈu ®em cho ®Êt níc nhiÒu
ngo¹i nhÊt. Kim ng¹ch xuÊt khÈu hµng thñ c«ng nghÖ cña ViÖt Nam
n¨m 1999 ®¹t 111 triÖu $, n¨m 2002 ®¹t 237 triÖu $. Theo b¸o cña c¸c
chuyªn gia th× kim ng¹ch xuÊt khÈu mÆt hµng nµy tiÕp tôc t¨ng do nhu
cÇu c¸c s¶n phÈm thñ c«ng nghÖ trªn thÕ giíi xu híng t¨ng trong
nh÷ng n¨m tíi. MÆc hµng thñ c«ng mü nghÖ cña ViÖt Nam nhiÒu lîi
thÕ xuÊt khÈu nhng thùc kim ng¹ch xuÊt khÈu hµng thñ c«ng nghÖ
cña chóng ta cßn qu¸ nhá bÐ so víi nhu cÇu trªn thÞ trêng thÕ giíi chØ chiÕm
0,2% tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu thÕ giíi. Nguyªn nh©n do t phÇn xuÊt
khÈu cña c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam cßn nhá bÐ, hÇu nh c¸c doanh nghiÖp
míi chØ chó ý ®Õn réng thÞ trêng xuÊt khÈu cha ®Èynh xuÊt khÈu
theo chiÒu s©u. Tríc t×nh h×nh ®ã viÖc ph¸t triÓn thÞ trêng lu«n môc tiªu
quan träng hµng ®Çu ®èi víi c¸c doanh nghiÖp kinh doanh xuÊt khÈu, thÞ
phÇn cµng lín th× khèi lîng s¶n phÈm tiªu thô cña doanh nghiÖp cµng lín sÏ
lµm t¨ng lîi nhuËn vµ vÞ thÕ c¹nh tranh cho doanh nghiÖp.
Trong thêi gian thùc tËp ®· gióp em nhËn thøc tÇm quan träng cña
viÖc ph¸t triÓn thÞ trêng xuÊt khÈu ®èi víi c¸c doanh nghiÖp kinh doanh
xuÊt khÈu. ChÝnh vËy em ®· chän ®Ò tµi: "Mét biÖn ph¸p ph¸t triÓn
thÞ trêng xuÊt khÈu hµng thñ c«ng nghÖ t¹i C«ng ty XNK
BAROTEX" cho luËn v¨n tèt nghiÖp nµy.
Néi dung luËn v¨n tèt nghiÖp cña em gåm 3 ch¬ng:
1
ĐATN MARKETING: Phát triển TT XK hàng thủ công mỹ nghệ tại cty BAROTEX - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN MARKETING: Phát triển TT XK hàng thủ công mỹ nghệ tại cty BAROTEX - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
81 Vietnamese
ĐATN MARKETING: Phát triển TT XK hàng thủ công mỹ nghệ tại cty BAROTEX 9 10 564