Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN MARKETING: QL khách hàng thường xuyên tại XN vận tải TH cty vận tải và DV công cộng Hà Nội

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 79 trang   |   Lượt xem: 1405 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Më ®Çu
Ngµy nay cïng víi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ, víi xu híng quèc
tÕ ho¸ toµn cÇu, sù ph©n ho¸ giÇu nghÌo trªn thÕ giíi ngµy cµng s©u s¾c. Do
vËy mét doanh nghiÖp khi b¾t tay vµo kinh doanh l¹i kh«ng muèn g¾n víi
thÞ trêng, v× chØ trong c¬ chÕ thÞ trêng th× doanh nghiÖp míi cã hy väng tån
t¹i vµ ph¸t triÓn ®îc.
Doanh nghiÖp lµ mét chñ thÓ kinh doanh mét c¬ thÓ sèng cña ®êi
sèng kinh tÕ. muèn tån vµ ph¸t triÓn ®îc døt kho¸t doanh nghiÖp ph¶i cã
c¸c ho¹t ®éng chøc n¨ng nh: s¶n xuÊt, tµi chÝnh, qu¶n trÞ nh©n lùc,
marketing... nhng trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng ngoµi c¸c chøc n¨ng trªn nh
qu¶n lý s¶n xuÊt, qu¶n lý nh©n lùc... cha ch¾c ®· ®ñ ®¶m b¶o cho doanh
nghiÖp tån t¹i vµ còng kh«ng cã g× ®¶m b¶o ch¾c ch¾n cho sù thµnh ®¹t cña
doanh nghiÖp nÕu nh kh«ng g¾n nã víi thÞ trêng ngêi tiªu dïng.
ThËt vËy trong doanh nghiÖp víi sù tËp chung vµo s¶n xuÊt thËt nhiÒu
s¶n phÈm, lµm ra thËt nhiÒu c¸c s¶n phÈm hoµn mÜ víi chÊt lîng cao lµ sÏ
thu hót ®îc kh¸ch hµng. §iÒu ®ã trªn thùc tÕ lµ kh«ng cã g× ®¶m b¶o v×:
+LiÖu thÞ trêng cã cÇn mua hÕt sè s¶n phÈm cña doanh nghiÖp
+LiÖu kh¸ch hµng cã chÊp nhËn sè s¶n phÈm cña doanh nghiÖp hay
kh«ng
§Ó ®¹t ®îc thµnh c«ng c¸c doanh nghiÖp trªn thÕ giíi ®· kh«ng chØ biÕt
chó träng vµo m×nh mµ hä ®· híng tíi kh¸ch hµnh, víi ph¬ng ch©m: “h·y
b¸n nh÷ng thø mµ thÞ trêng cÇn chø kh«ng b¸n nh÷ng c¸i g× mµ m×nh cã”.
HiÖn nay nghiªn cøu vÒ ngêi tiªu dïng ë viÖt nam cßn lµ c«ng viÖc míi
mÎ míi chØ ®îc mét sè Ýt c¸c nhµ kinh doanh tiÕn hµnh. Khi th«ng tin vÒ
ngêi tiªu dïng hiÖn t¹i ®îc thu thËp tèt vµ ph©n tÝch mét c¸ch cã hÖ thèng
th× sÏ lµ c¨n cø tèt ®Ó
+ C¸c nhµ kinh doanh cã lùa chän tèt nhÊt vÒ ph¬ng ¸n kinh
doanh cña m×nh.
+ Lµ c¨n cø ®Ó kh¾c phôc c¸c khuyÕt tËt cña c¸c s¶n phÈm, ®¶m
b¶o lîi Ých cho kh¸ch hµng khi tiªu thô s¶n phÈm cña m×nh.
Trong qu¸ tr×nh ®i thùc tËp ë xÝ nghiÖp kinh doanh tæng hîp hµ néi,
qua thùc tÕ viÖc qu¶n lý kh¸ch hµng ë ®©y vµ tõ viÖc cÊp thiÕt ph¶i qu¶n lý
kh¸ch hµng ë ®©y em ®· lùa chän vµ ®i s©u vµo nghiªn cøu ®Ò tµi: "Hoµn

1

thiÖn c«ng t¸c qu¶n lý kh¸ch hµng thêng xuyªn cña xÝ nghiÖp kinh
doanh tæng hîp c«ng ty vËn t¶i vµ dÞch vô c«ng céng Hµ Néi”
*Môc ®Ých cña viÖc nghiªn cøu nh»m:
- HÖ thèng ho¸ vÒ lý luËn:
+Qu¶n lý kh¸ch hµng vµ dÞch vô noÝ chung
+Qu¶n lý kh¸ch hµng trong kinh doanh vËn t¶i nãi riªng.
- Qua thùc tr¹ng cña xÝ nghiÖp ®· ®îc ph©n tÝch, t×m ra ®îc
nguyªn nh©n tõ ®ã ®Ò ra c¸c biÖn ph¸p ®Ó qu¶n lý kh¸ch hµng cho xÝ
nghiÖp.
*§èi tîng vµ ph¹m vi nghiªn cøu cña ®Ò tµi.
- §èi tîng nghiªn c...
Më ®Çu
Ngµy nay cïng víi ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ, víi xu híng quèc
ho¸ toµn cÇu, sù ph©n ho¸ giÇu nghÌo trªn thÕ giíi ngµy cµng s©u s¾c. Do
vËy mét doanh nghiÖp khi b¾t tay vµo kinh doanh l¹i kh«ng muèn g¾n víi
thÞ trêng, chØ trong chÕ thÞ trêng th× doanh nghiÖp míi hy väng tån
t¹i vµ ph¸t triÓn ®îc.
Doanh nghiÖp mét chñ t kinh doanh t c¬ thÓ sèng cña ®êi
sèng kinh tÕ. muèn tån vµ ph¸t triÓn ®îc døt kho¸t doanh nghiÖp ph¶i cã
c¸c ho¹t ®éng chøc n¨ng nh: s¶n xuÊt, tµi chÝnh, qu¶n trÞ nh©n lùc,
marketing... nhng trong n kinh thÞ trêng ngoµi c¸c chøc n¨ng trªn nh
qu¶n lý s¶n xuÊt, qu¶n lý nh©n lùc... cha cc ®· ®ñ ®¶m b¶o cho doanh
nghiÖp tån t¹i vµ còng kh«ng cã g× ®¶m b¶o ch¾c ch¾n cho sù thµnh ®¹t cña
doanh nghiÖp nÕu nh kh«ng g¾nvíi thÞ trêng ngêi tiªu dïng.
ThËt vËy trong doanh nghiÖp víi p chung vµo s¶n xuÊt thËt nhiÒu
s¶n phÈm, lµm ra thËt nhiÒu c s¶n phÈm hoµn mÜ víi chÊt lîng cao
thu hót ®îc kh¸ch hµng. §iÒu ®ã trªn thùc tÕ lµ kh«ng cã g× ®¶m b¶o v×:
+LiÖu thÞ trêng cã cÇn mua hÕt sè s¶n phÈm cña doanh nghiÖp
+LiÖu kh¸ch hµng chÊp nhËn s¶n phÈm cña doanh nghiÖp hay
kh«ng
§Ó ®¹t ®îc thµnh c«ng c¸c doanh nghiÖp trªn thÕ giíi ®· kh«ng chØ biÕt
chó träng vµo m×nh hä ®· híng tíi kh¸chnh, víi ph¬ng ch©m: “h·y
b¸n nh÷ng thø mµ thÞ trêng cÇn chø kh«ng b¸n nh÷ng c¸i mµ m×nh cã”.
HiÖn nay nghiªn cøu ngêi tiªu dïng ë viÖt nam cßn lµ c«ng viÖc míi
i chØ ®îc mét Ýt c¸c nhµ kinh doanh tiÕn nh. Khi th«ng tin
ngêi tiªu dïng hiÖn t¹i ®îc thu thËp tèt vµ ph©n tÝch t ch hÖ thèng
th× sÏ lµ c¨ntèt ®Ó
+ C¸c nhµ kinh doanh cã lùa chän tèt nhÊt vÒ ph¬ng ¸n kinh
doanh cña m×nh.
+ c¨n cø ®Ó kh¾c phôc c¸c khuyÕt tËt cña c¸c s¶n phÈm, ®¶m
b¶o lîi Ých cho kh¸ch hµng khi tiªu thô s¶n phÈm cñanh.
Trong qu¸ tr×nh ®i thùc tËp ë xÝ nghiÖp kinh doanh tæng hîpnéi,
qua thùc viÖc qu¶nkh¸ch hµng ë ®©y vµ viÖc cÊp thiÕt ph¶i qu¶n
kh¸ch hµng ë ®©y em ®· lùa chän ®i s©u vµo nghiªn cøu ®Ò tµi: "Hoµn
1
ĐATN MARKETING: QL khách hàng thường xuyên tại XN vận tải TH cty vận tải và DV công cộng Hà Nội - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN MARKETING: QL khách hàng thường xuyên tại XN vận tải TH cty vận tải và DV công cộng Hà Nội - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
79 Vietnamese
ĐATN MARKETING: QL khách hàng thường xuyên tại XN vận tải TH cty vận tải và DV công cộng Hà Nội 9 10 722