Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN MARKETING: Quản trị danh mục SP của TCT chăn nuôi VN

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 77 trang   |   Lượt xem: 1537 lần   |   Lượt tải: 1 lần
§Ò C¦¥NG CHUY£N §Ò THùC TËP
Gi¸o viªn híng dÉn
Sinh viªn
Líp

: G.V: NguyÔn ThÞ T©m
: Vò V¨n TuyÕn
: Marketing 44b

§Ò tµi: Qu¶n trÞ danh môc s¶n phÈm cña Tæng c«ng ty ch¨n nu«i ViÖt Nam .

Lêi nãi ®Çu
Thùc hiÖn nhÊt qu¸n chÝnh s¸ch ph¸t triÓn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh
phÇn, vËn ®éng theo c¬ chÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña nhµ níc, theo ®Þnh híng
x· héi chñ nghÜa, ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp Nhµ níc ph¶i ®èi diÖn trùc tiÕp víi
thÞ trêng, ph¶i thay ®æi c¸ch thøc lµm ¨n míi cã thÓ tån t¹i vµ ph¸t triÓn bÒn
v÷ng trong c¬ chÕ thÞ trêng nhÊt lµ trong thêi ®¹i tù do ho¸ th¬ng m¹i nh hiÖn
nay... Do ®ã c¸c doanh nghiÖp ph¶i tù ®æi míi vÒ mäi mÆt ®Ó t¹o ra ®îc hµng
ho¸ cã søc c¹nh tranh cao.
Lµ doanh nghiÖp nhµ níc, Tæng c«ng ty ch¨n nu«i ViÖt Nam ®· dÇn tõng
bíc thÝch nghi ®îc víi c¬ chÕ thÞ trêng ®Ó t¨ng trëng vµ ph¸t triÓn. C¸c s¶n phÈm
cña Tæng C«ng Ty (TCT) ®· kh¼ng ®Þnh ®îc vÞ thÕ cña m×nh trong níc vµ dÇn
chiÕm lÜnh ®îc thÞ trêng níc ngoµi. Víi sù ph¸t triÓn ®ã TCT ®· kh¼ng ®Þnh ®îc
lîi thÕ cña m×nh trong lÜnh vùc chÕ biÕn c¸c s¶n phÈm ch¨n nu«i trong ®ã thÞt
lîn lµ s¶n phÈm cã thÕ m¹nh, chÊt lîng tèt, gi¸ trÞ sö dông cao, ®¶m b¶o ®ñ c¸c
tiªu chuÈn vÒ an toµn thùc phÈm vµ c¸c tiªu chuÈn kh¸c do c¸c níc nhËp khÈu
yªu cÇu. HiÖn nay thÞt lîn kh«ng thÓ thiÕu ®îc trong cuéc sèng h»ng ngµy cña
con ngêi vµ ®îc sö dông réng r·i trªn thÕ giíi.
Tuy nhiªn còng nh nhiÒu doanh nghiÖp kinh doanh XNK kh¸c, Tæng c«ng
ty ch¨n nu«i ViÖt nam cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n, thö th¸ch trong c«ng t¸c kinh
doanh. Mèi quan t©m chung cña ban l·nh ®¹o vµ toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn
trong tæng c«ng ty lµ: Lµm thÕ nµo ®Ó ®a ra c¸c gi¶i ph¸p phï hîp ®Ó kh¾c phôc
vµ h¹n chÕ khã kh¨n, thóc ®Èy h¬n n÷a ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, t¨ng kim
ng¹ch xuÊt khÈu vµ më réng thÞ trêng néi ®Þa ®a Tæng c«ng ty ch¨n nu«i ViÖt

Nam lín m¹nh xøng ®¸ng lµ "con chim ®Çu ®µn" cña ngµnh ch¨n nu«i ViÖt
Nam.
XuÊt ph¸t tõ thùc tiÔn trªn vµ qua qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i TCT em ®· chän
®Ò tµi “ Qu¶n trÞ danh môc s¶n phÈm cña TCT ch¨n nu«i VN’’ lµm chuyªn ®Ò tèt
nghiÖp cña m×nh. Träng t©m chÝnh cña chuyªn ®Ò lµ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò xuÊt khÈu
thÞt lîn cña TCT, ®©y còng lµ thùc tr¹ng mµ TCT ®ang ph¶i ®èi mÆt.
Néi dung cña chuyªn ®Ò:
Ch¬ng I: C¬ së lý luËn chung vÒ ho¹t ®éng xuÊt khÈu hµng ho¸ cña doanh
nghiÖp trong c¬ chÕ thÞ trêng.
Ch¬ng II: Thùc tr¹ng kinh doanh xuÊt khÈu thÞt lîn cña TCT.
Ch¬ng III: Gi¶i ph¸p thóc ®Èy ho¹t ®éng xuÊt khÈu thÞt lîn cña TCT.

Ch¬ng I:
C¬ së lý luËn chung vÒ ho¹t ®éng xuÊt khÈu hµng
ho¸ cñ...
§Ò C¦¥NG CHUY£N §Ò THùC TËP
Gi¸o viªn híng dÉn : G.V: NguyÔn ThÞ T©m
Sinh viªn : Vò V¨n TuyÕn
Líp : Marketing 44b
§Ò tµi: Qu¶n trÞ danh môc s¶n phÈm cña Tæng c«ng ty ch¨n nu«i ViÖt Nam .
Lêi nãi ®Çu
Thùc hiÖn nhÊt qu¸n chÝnh s¸ch ph¸t triÓn kinh hµng ho¸ nhiÒu thµnh
phÇn, vËn ®éng theo c¬ chÕ thÞ trêng qu¶n cña nhµ níc, theo ®Þnh híng
héi chñ nghÜa, ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp Nhµ níc ph¶i ®èi diÖn trùc tiÕp víi
thÞ trêng, ph¶i thay ®æi c¸ch thøc lµm ¨n míi thÓ tån t¹i ph¸t triÓn bÒn
v÷ng trong chÕ thÞ trêng nhÊt trong thêi ®¹i do ho¸ th¬ng m¹i nh hiÖn
nay... Do ®ã c¸c doanh nghiÖp ph¶i ®æi míi mäi mÆt ®Ó t¹o ra ®îc hµng
ho¸ cã søc c¹nh tranh cao.
doanh nghiÖp nhµ níc, Tæng c«ng ty ch¨n nu«i ViÖt Nam ®· dÇn tõng
bíc thÝch nghi ®îc víi c¬ chÕ thÞ trêng ®Ó t¨ng trëng vµ pt triÓn. C¸c s¶n phÈm
cña Tæng C«ng Ty (TCT) ®· kh¼ng ®Þnh ®îc thÕ cña m×nh trong níc dÇn
chiÕm lÜnh ®îc thÞ trêng níc ngoµi. Víiph¸t triÓn ®ã TCT ®· kh¼ng ®Þnh ®îc
lîi thÕ cña m×nh trong lÜnh vùc chÕ biÕn c¸c s¶n phÈm ch¨n nu«i trong ®ã thÞt
lîn s¶n phÈm thÕ m¹nh, chÊt lîng tèt, gi¸ trÞ dông cao, ®¶m b¶o ®ñ c¸c
tiªu chuÈn an toµn thùc phÈm c¸c tiªu chuÈn kh¸c do c¸c níc nhËp khÈu
yªu cÇu. HiÖn nay thÞt lîn kh«ng thÓ thiÕu ®îc trong cuéc sèng h»ng ngµy cña
con ngêi vµ ®îc sö dông réng r·i trªn thÕ giíi.
Tuy nhiªn còng nh nhiÒu doanh nghiÖp kinh doanh XNK kh¸c, Tæng c«ng
ty ch¨n nu«i ViÖt nam cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n, thö th¸ch trong c«ng t¸c kinh
doanh. Mèi quan t©m chung cña ban l·nh ®¹o vµ toµn tc¸n bé c«ng nh©n viªn
trong tæng c«ng ty lµ: Lµm thÕ nµo ®Ó ®a ra c¸c gi¶i ph¸p phï p ®Ó kh¾c phôc
h¹n chÕ khã kh¨n, thóc ®Èy h¬na ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, t¨ng kim
ng¹ch xuÊt khÈu réng thÞ trêng néi ®Þa ®a Tæng c«ng ty ch¨n nu«i ViÖt
ĐATN MARKETING: Quản trị danh mục SP của TCT chăn nuôi VN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN MARKETING: Quản trị danh mục SP của TCT chăn nuôi VN - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
77 Vietnamese
ĐATN MARKETING: Quản trị danh mục SP của TCT chăn nuôi VN 9 10 525