Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Biện pháp nâng cao sản lượng tiêu thụ tại cty TNHH SX và KD tấm bông PE Hà Nội

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 40 trang   |   Lượt xem: 1363 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LuËn v¨n tèt nghiÖp
----------------------------------------------------------------------------------------------

Lêi nãi ®Çu
Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr êng, c«ng t¸c tiªu thô cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh
®Õn mäi ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. Bëi v× cã tiªu thô ® îc s¶n phÈm th×
c¸c ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp míi cã thÓ diÔn ra mét c¸ch liªn tôc, ®¶m
b¶o cho doanh nghiÖp thùc hiÖn môc tiªu vµ ph¸t triÓn.
MÆt kh¸c, m«i trêng kinh doanh lu«n biÕn ®éng, thÞ trêng lu«n vËn ®éng
theo nh÷ng quy luËt vèn cã cña nã. Trong khi ®ã mäi doanh nghiÖp ®Òu muèn
chiÕn th¾ng trong c¹nh tranh vµ dµnh th¾ng lîi trong thÞ tr êng. Muèn vËy chØ cã
c¸ch lµ ph¶i cñng cè vµ më réng thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm cña doanh nghiÖp.
Sau 4 n¨m häc tËp t¹i trêng §¹i häc Qu¶n lý vµ Kinh doanh Hµ Néi vµ
thêi gian 2 th¸ng thùc tËp t¹i C«ng ty Liªn doanh TNHH s¶n xuÊt vµ kinh doanh
tÊm b«ng PE Hµ Néi, em ®· chän ®Ò tµi nghiªn cøu " Mét sè biÖn ph¸p nh»m

n©ng cao s¶n lîng tiªu thô s¶n phÈm t¹i C«ng ty Liªn doanh TNHH s¶n
xuÊt vµ kinh doanh tÊm b«ng PE Hµ Néi ".
KÕt cÊu cña luËn v¨n chia thµnh 2 ch¬ng :
Ch ¬ng I :

Ph©n tÝch thùc tr¹ng vÒ c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm t¹i c«ng ty Hµ
Néi - EVC trong thêi gian qua.
Ch ¬ng II :

Nh÷ng gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao s¶n lîng tiªu thô s¶n phÈm t¹i
c«ng ty Hµ néi EVC.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù gióp ®ì cña c¸c c« chó trong phßng kinh
doanh t¹i n¬i thùc tËp vµ ®Æc biÖt sù gióp ®ì chØ b¶o tËn t×nh cña c« gi¸o Th.s
NguyÔn Thu Hµ rÊt nhiÒu trong thêi gian thùc tËp vµ viÕt luËn v¨n tèt nghiÖp.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n !

1

NguyÔn Quang Minh

5A14

- 2000A932
------------------------------------------------------------------------------------------------

ch¬ng I
ph©n tÝch thùc tr¹ng vÒ c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm
t¹i C«ng ty Hµ Néi evc trong thêi gian qua
I. Giíi thiÖu chung vÒ C«ng ty

1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh
C«ng ty Liªn doanh TNHH s¶n xuÊt tÊm b«ng P.E H µ Néi ®· ®îc thµnh lËp
theo giÊy phÐp ®Çu t sè 653/GP ngµy 04/8/1993 cña UBNN vÒ hîp t¸c vµ ®Çu t (Nay lµ
Bé kÕ ho¹ch vµ ®Çu t).
Tªn giao dÞch : HANOI - EVC
Trô së C«ng ty ®Æt t¹i : 106 Vò Xu©n ThiÒu - Phêng Sµi §ång - QuËn Long
Biªn – Thµnh phè Hµ néi
Tæng sè vèn ®Çu t : 2.500.000 USD
Vèn ph¸p ®Þnh

: 2.500.000 USD

Trong ®ã :
- PhÝa ViÖt Nam gãp 1.625.000 USD chiÕm 65% vèn ph¸p ®Þnh gåm: ®Êt ®ai,
chi phÝ x©y dùng nhµ xëng, thiÕt bÞ v¨n phßng vµ ph¬ng tiÖn vËn t¶i.
- PhÝa Hång C«ng gãp 875.000 USD chiÕm 35% vèn ph¸p ®Þnh gåm: m¸y mãc
thiÕt bÞ.
Thêi gian ho¹t ®éng lµ 25 n¨m kÓ tõ ngµy ®îc cÊp giÊy phÐp ®Çu t. KÓ tõ kh...
LuËn v¨n tèt nghiÖp
----------------------------------------------------------------------------------------------
Lêi nãi ®Çu
Trong n kinh tÕ thÞ tr
Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr
êng, c«ng t¸c tiªu thô cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh
êng, c«ng t¸c tiªu thô cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh
®Õn mäi ho¹t ®éng a doanh nghiÖp. Bëi v× cã tiªu t ®
®Õn mäi ho¹t ®éng a doanh nghiÖp. Bëi v× cã tiªu t ®
îc sn phÈm th×
îc sn phÈm th×
c¸c ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp míi cã thÓ diÔn ra mét c¸ch liªn tôc, ®m
c¸c ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp míi cã thÓ diÔn ra mét c¸ch liªn tôc, ®m
bo cho doanh nghiÖp thùc hiÖn môc tiªu vµ ph¸t triÓn.
bo cho doanh nghiÖp thùc hiÖn môc tiªu vµ ph¸t triÓn.
MÆt kh¸c, m«i trêng kinh doanh lu«n biÕn ®éng, thÞ trêng lu«n vËn ®éng
theo nh÷ng quy luËt vèn cã cña nã. Trong khi ®ã mäi doanh nghiÖp ®Òu muèn
chiÕn th¾ng trong c¹nh tranh vµ dµnh th¾ng lîi trong thÞ trêng. Muèn vËy chØ cã
c¸ch lµ phi cñng cè vµ më réng thÞ trêng tiªu thô sn phÈm cña doanh nghiÖp.
Sau 4 n¨m häc tËp t¹i trêng §¹i häc Qun lý vµ Kinh doanh Hµ Néi vµ
thêi gian 2 th¸ng thùc tËp t¹i C«ng ty Liªn doanh TNHH sn xuÊt vµ kinh doanh
tÊm b«ng PE Hµ Néi, em ®· chän ®Ò tµi nghiªn cøu "t sè biÖn ph¸p nh»m
n©ng cao sn lîng tiªu thô sn phÈm t¹i C«ng ty Liªn doanh TNHH sn
xuÊt vµ kinh doanh tÊm b«ng PE Hµ Néi ".
KÕt cÊu cña luËn v¨n chia thµnh 2 ch¬ng :
Ch
¬ng I
:
Ph©n tÝch thùc tr¹ng vÒ c«ng t¸c tiªu thô sn phÈm t¹i c«ng ty Hµ
Néi - EVC trong thêi gian qua.
Ch
¬ng II
:
Nh÷ng gii ph¸p nh»m n©ng cao sn lîng tiªu thô sn phÈm t¹i
c«ng ty Hµ néi EVC.
Em xin ch©n thµnh cm ¬n sù gióp ®ì cña c¸c c« chó trong phßng kinh
doanh t¹i n¬i thùc tËp vµ ®Æc biÖt sù gióp ®ì chØ bo tËn t×nh cña c« gi¸o Th.s
NguyÔn Thu Hµ rÊt nhiÒu trong thêi gian thùc tËp vµ viÕt luËn v¨n tèt nghiÖp.
Em xin ch©n thµnh cm ¬n !
1
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Biện pháp nâng cao sản lượng tiêu thụ tại cty TNHH SX và KD tấm bông PE Hà Nội - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Biện pháp nâng cao sản lượng tiêu thụ tại cty TNHH SX và KD tấm bông PE Hà Nội - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
40 Vietnamese
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Biện pháp nâng cao sản lượng tiêu thụ tại cty TNHH SX và KD tấm bông PE Hà Nội 9 10 935