Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Bộ máy quản lý tại cty tạp phẩm và bảo hộ lao động

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 68 trang   |   Lượt xem: 1009 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chuyªn ®Ò thùc tËp

S/v: Vò Quang Minh - QLKT 39A

PhÇn më ®Çu
Ngµy nay, níc ta ®ang tõng bíc ph¸t triÓn vµ hoµn thiÖn mét nÒn kinh
tÕ thÞ trêng ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa. §iÒu nµy ®Æt ra cho c¸c doanh nghiÖp
hµng lo¹t c¸c vÊn ®Ò cÇn ph¶i thay ®æi vµ hoµn thiÖn. Trong c¸c vÊn ®Ò ®îc ®Æt
ra ®èi víi c¸c doanh nghiÖp th× viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña bé m¸y
qu¶n lý doanh nghiÖp lµ mét trong nh÷ng vÊn ®Ò næi cém, hÕt søc phøc t¹p vµ
quan träng.
Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng th× hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh
cña c¸c doanh nghiÖp ®îc x¸c ®Þnh lµ hiÖu qu¶ kinh tÕ x· héi cña c¸c ho¹t
®éng ®ã. Nh×n chung, môc tiªu cña mét doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong nÒn
kinh tÕ thÞ trêng lµ lîi nhuËn tèi ®a. Trong khi ®ã, hiÖu qu¶ kinh tÕ x· héi, viÖc
tèi ®a ho¸ lîi nhuËn cña c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cã ®¹t ®îc hay
kh«ng lµ phô thuéc rÊt nhiÒu yÕu tè, trong ®ã yÕu tè hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña
bé m¸y qu¶n lý doanh nghiÖp lµ mét yÕu tè c¬ b¶n vµ mang tÝnh quyÕt ®Þnh.
Trong khi ®ã ë níc ta, ¶nh hëng cña c¬ chÕ kinh tÕ cò vÉn cßn tån t¹i
xÐt ë nhiÒu gãc ®é. C¸c ¶nh hëng nµy thêng mang tÝnh tiªu cùc, ®Æc biÖt lµ
trong lÜnh vùc qu¶n lý vµ tõ ®ã ¶nh hëng tíi hiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt,
kinh doanh.
Trong thùc tÕ, bé m¸y qu¶n lý doanh nghiÖp ë níc ta ®îc ®¸nh gi¸ thÊp
h¬n so víi bé m¸y qu¶n lý doanh nghiÖp cña c¸c níc cã nÒn kinh tÕ thÞ trêng
ph¸t triÓn cao vÒ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng. Do ®ã, trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ toµn
cÇu, c¹nh tranh khèc liÖt th× vÊn ®Ò n©ng cao hiÖu qu¶ cña bé m¸y qu¶n lý cô
thÓ h¬n lµ hoµn thiÖn bé m¸y qu¶n lý doanh nghiÖp lµ mét vÊn ®Ò hÕt søc cÊp
b¸ch vµ quan träng ®èi víi c¸c doanh nghiÖp níc ta ngµy nay.
Hoµn thiÖn bé m¸y qu¶n lý doanh nghiÖp cã c¸c néi dung lµ:
- Hoµn thiÖn c¬ cÊu bé m¸y.
- Hoµn thiÖn c«ng t¸c c¸n bé.
- Hoµn thiÖn c¬ chÕ qu¶n lý.
Ta thÊy r»ng hoµn thiÖn bé m¸y qu¶n lý doanh nghiÖp lµ mét c«ng viÖc
hÕt søc phøc t¹p ®ßi hái ph¶i thùc hiÖn tõng bíc vµ ph¶i cã mét sù nghiªn cøu
tû mØ, khoa häc.

Trang 1

Chuyªn ®Ò thùc tËp

S/v: Vò Quang Minh - QLKT 39A

Lµ mét sinh viªn khoa Khoa häc qu¶n lý, chuyªn ngµnh qu¶n lý kinh tÕ,
sau mét thêi gian häc tËp vµ nghiªn cøu t¹i trêng vµ thùc tËp t¹i C«ng ty T¹p
phÈm vµ B¶o hé lao ®éng - Bé Th¬ng m¹i, em lùa chän ®Ò tµi thùc tËp chuyªn
®Ò cña m×nh lµ: "Hoµn thiÖn bé m¸y qu¶n lý t¹i C«ng ty T¹p phÈm vµ B¶o
hé lao ®éng".
Do tr×nh ®é vµ tµi liÖu cßn h¹n chÕ nªn b¸o c¸o thùc tËp chuyªn ®Ò nµy
cña em kh«ng thÓ tr¸nh khái sai sãt vµ thiÕt sãt, rÊt mong ®îc c¸c thÇy c« gi¸o
cho ý kiÕn nhËn xÐt ...
Chuyªn ®Ò thùc tËp S/v: Vò Quang Minh - QLKT 39A
PhÇn më ®Çu

 !"#$%&'
()*+,-#.*/&
0'12%3%,)!
3%,(4'(5*-677)
3%8#
.1%3%,)6,%*'
!'/(%3%,!)
9#1%:;%!')
((/%<0#.9%3%, 
0(/%<!)6,%*'9)/
=(:%*%%09%0%3%,)!
3%,(4'(%0>,?3%#
.9@,@!>ABCD)
E@%9#F,@?;%G&(
("G3%,(49,@%3%,!)6,%*
'#
.G3%,(4'@/*
>63%,(4'!9
%3%,)#H9%
+%)0(1*2%3%,!3%,(4:
>(3%,(4'(*67*
3%80'#
I3%,(4'9'%(J
KI>*%#
KI=#
KI>3%,(4#
.*L3%,(4'(=
677)CM,G,96G;7%
NO8#
Trang
P
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Bộ máy quản lý tại cty tạp phẩm và bảo hộ lao động - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Bộ máy quản lý tại cty tạp phẩm và bảo hộ lao động - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
68 Vietnamese
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Bộ máy quản lý tại cty tạp phẩm và bảo hộ lao động 9 10 248