Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Chi phí SXKD và các biện pháp QL chi phí SXKD

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 1343 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi më ®Çu
Trong sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc, qu¶n trÞ tµi chÝnh lµ c«ng
cô quan träng phôc vô cho viÖc qu¶n lý kinh tÕ c¶ vÒ mÆt vi m« vµ vÜ m«. Muèn cã ®îc
lîi nhuËn trong c¬ chÕ thÞ trêng ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt ph¶i thêng xuyªn
quan t©m ®Õn chi phÝ s¶n xuÊt. Do ®ã c«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ lµ c«ng viÖc träng t©m vµ
lu«n ®îc xoay quanh tríc c¸c quyÕt ®Þnh qu¶n trÞ tµi chÝnh.
ViÖc doanh nghiÖp cã tån t¹i hay kh«ng phô thuéc vµo viÖc doanh nghiÖp cã b¶o
®¶m bï ®¾p ®îc chi phÝ bá ra trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh hay kh«ng. §iÒu dã cã
nghÜa lµ doanh nghiÖp ph¶i tÝnh to¸n hîp lý chi phÝ s¶n xuÊt vµ thùc hiÖn qu¸ tr×nh s¶n
xuÊt theo ®óng sù tÝnh to¸n Êy. Chi phÝ lµ chØ tiªu chÊt lîng quan träng ph¶n ¸nh hiÖu
qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp. Chi phÝ s¶n xuÊt s¶n phÈm thÊp hay cao, gi¶m
hay t¨ng ph¶n ¸nh kÕt qu¶ cña viÖc qu¶n lý, sö dông vËt t lao ®éng tiÒn vèn. ViÖc phÊn
®Êu tiÕt kiÖm chi phÝ s¶n xuÊt lµ môc tiªu quan träng kh«ng nh÷ng cña mäi doanh
nghiÖp mµ cßn lµ vÊn ®Ò quan t©m cña toµn x· héi. V× vËy, c«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ s¶n
xuÊt lµ mét kh©u quan trong ®¶m b¶o cung cÊp th«ng tin kÞp thêi chÝnh x¸c vÒ kÕt qu¶
ho¹t ®éng s¶n xuÊt, ®¸p øng nhu cÇu trong viÖc ra quyÕt ®Þnh qu¶n lý, lµ yÕu tè ®¶m b¶o
sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp nãi riªng, t¨ng trëng vµ ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ
nãi chung.
Qua qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i Trung t©m líi ®iÖn ph©n phèi cïng víi kiÕn thøc häc ë
trêng, em ®· nhËn thøc ®îc phÇn nµo vai trß quan träng cña viÖc qu¶n lý chi phÝ, h¹ gi¸
thµnh s¶n phÈm. Em quyÕt ®Þnh chän ®Ò tµi: "Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh vµ c¸c
biÖn ph¸p qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh" ®îc chia thµnh 3 ch¬ng:
Ch¬ng 1: Nh÷ng lý luËn chung vÒ chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh vµ c«ng t¸c
qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh ë doanh nghiÖp.
Ch¬ng II: Thùc tr¹ng c«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n
phÈm cña Trung t©m thiÕt bÞ líi ®iÖn ph©n phèi.
Ch¬ng III: Mét sè ý kiÕn ®Ò xuÊt vÒ t¨ng cêng qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt kinh
doanh vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm ë Trung t©m thiÕt bÞ líi ®iÖn ph©n phèi.

1

ch¬ng I
Nh÷ng lý luËn chung vÒ chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh vµ c«ng t¸c
qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh ë doanh nghiÖp.

1. Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm cña doanh nghiÖp
1.1. Kh¸i niÖm vµ b¶n chÊt cña chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh
Sù ph¸t sinh vµ ph¸t triÓn cña x· héi loµi ngêi g¾n liÒn víi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt.
NÒn s¶n xuÊt x· héi cña bÊt kú ph¬ng thøc s¶n xuÊt nµo còng g¾n liÒn víi sù vËn ®éng
vµ ti...
Lêi më ®Çu
Trong nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc, qu¶n trÞ tµi chÝnh c«ng
quan träng phôc cho viÖc qu¶n kinh vÒ mÆt vi m«. Muèn ®îc
lîi nhuËn trong chÕ thÞ trêng ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt ph¶i thêng xuyªn
quan t©m ®Õn chi phÝ s¶n xuÊt. Do ®ã c«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ lµ c«ng viÖc träng t©m
lu«n ®îc xoay quanh tríc c¸c quyÕt ®Þnh qu¶n trÞ tµi chÝnh.
ViÖc doanh nghiÖp cã tån t¹i hay kh«ng phô thuéc vµo viÖc doanh nghiÖp cã b¶o
®¶m bï ®¾p ®îc chi phÝ bá ra trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh hay kh«ng. §iÒu dã cã
nghÜa doanh nghiÖp ph¶i tÝnh to¸n hîp chi pn xuÊt thùc hiÖn qu¸ tr×nh s¶n
xuÊt theo ®óng tÝnh to¸n Êy. Chi phÝ chØ tiªu chÊt lîng quan träng ph¶n ¸nh hiÖu
qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp. Chi phÝ s¶n xuÊt s¶n phÈm thÊp hay cao, gi¶m
hay t¨ng ph¶n ¸nh kÕt qu¶ cña viÖc qu¶n lý, dông vËt t lao ®éng tiÒn vèn. ViÖc phÊn
®Êu tiÕt kiÖm chi phÝ s¶n xuÊt môc tiªu quan träng kh«ng nh÷ng cña mäi doanh
nghiÖp cßn vÊn ®Ò quan t©m cña toµn héi. vËy, c«ng t¸c qu¶nchi phÝ s¶n
xuÊt mét kh©u quan trong ®¶m o cung cÊp th«ng tin kÞp thêi chÝnh x¸c kÕt qu¶
ho¹t ®éng s¶n xuÊt, ®¸p øng nhu cÇu trong viÖc ra quyÕt ®Þnh qu¶n lý, lµ yÕu tè ®¶m b¶o
tån t¹i ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp nãi riªng, t¨ng trëng ph¸t triÓn nÒn kinh
nãi chung.
Qua qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i Trung t©m líi ®iÖn ph©n phèi cïng víi kiÕn thøc häc ë
trêng, em ®· nhËn thøc ®îc phÇn nµo vai trß quan träng cña viÖc qu¶n chi phÝ, h¹ gi¸
thµnh s¶n phÈm. Em quyÕt ®Þnh chän ®Ò tµi: "Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh c¸c
biÖn ph¸p qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh" ®îc chia thµnh 3 ch¬ng:
Ch ¬ng 1 : Nh÷ng luËn chung chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh c«ng t¸c
qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh ë doanh nghiÖp.
Ch ¬ng II : Thùc tr¹ng c«ng t¸c qu¶n chi phÝ s¶n xuÊt gi¸ thµnh s¶n
phÈm cña Trung t©m thiÕt bÞ líi ®iÖn ph©n phèi.
Ch ¬ng III : Mét ý kiÕn ®Ò xuÊt t¨ng cêng qu¶n chi phÝ s¶n xuÊt kinh
doanh vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm ë Trung t©m thiÕt bÞ líi ®iÖn ph©n phèi.
1
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Chi phí SXKD và các biện pháp QL chi phí SXKD - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Chi phí SXKD và các biện pháp QL chi phí SXKD - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Chi phí SXKD và các biện pháp QL chi phí SXKD 9 10 925