Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Chiến lược KD của Tổng cty Sành sứ thuỷ tinh CN

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 53 trang   |   Lượt xem: 1128 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Kho¸ luËn tèt nghiÖp
Lêi më ®Çu
NÒn kinh tÕ ViÖt Nam ®ang dÇn héi nhËp víi nÒn kinh tÕ trong khu vùc
vµ thÕ giíi, m«i trêng kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp ®îc më réng song sù
c¹nh tranh ngµy cµng trë nªn khèc liÖt h¬n. §iÒu nµy võa t¹o ra c¸c c¬ héi
kinh doanh ®ång thêi còng chøa ®ùng nh÷ng nguy c¬ tiÒm tµng ®e däa sù ph¸t
triÓn cña c¸c doanh nghiÖp.
Trong ®iÒu kiÖn thÞ trêng cã nhiÒu biÕn ®éng, bá qua c¸c yÕu tè ngÉu
nhiªn th× vÊn ®Ò quyÕt ®Þnh ¶nh hëng ®Õn thµnh c«ng cña doanh nghiÖp lµ lùa
chän mét híng ®i ®óng, x¸c ®Þnh ®îc mét chiÕn lîc kinh doanh cho hîp lý vµ
kÞp thêi.
Tõ khi thµnh lËp (n¨m 1996) tíi nay díi sù qu¶n lý cña Nhµ níc, Tæng
C«ng ty Sµnh sø Thñy tinh C«ng nghiÖp ®· cã xu híng vËn dông ph¬ng ph¸p
qu¶n trÞ chiÕn lîc vµo qu¶n trÞ kinh doanh vµ thùc tÕ ®· ®em l¹i nh÷ng kÕt qu¶
tèt ®Ñp.
Víi nhËn thøc vÒ tÇm quan träng cña viÖc ho¹ch ®Þnh chiÕn lîc kinh
doanh trong doanh nghiÖp em xin m¹nh d¹n chän ®Ò tµi: “ChiÕn lîc kinh
doanh cña Tæng C«ng ty Sµnh sø Thñy tinh C«ng nghiÖp” nh»m ®a c¸c
kiÕn thøc lý luËn vµo thùc tiÔn kinh doanh.
Môc ®Ých cña viÖc nghiªn cøu ®Ò tµi nµy lµ nh»m gãp phÇn lµm râ mét
sè vÊn ®Ò lý luËn vµ ph¬ng ph¸p luËn chñ yÕu vÒ x©y dùng vµ thùc hiÖn chiÕn
lîc kinh doanh cña Tæng C«ng ty Sµnh sø Thñy tinh C«ng nghiÖp trªn c¬ së
ph©n tÝch ®¸nh gi¸ t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh còng nh m«i trêng kinh
doanh cña Tæng C«ng ty trong thêi gian qua.
Néi dung cña ®Ò tµi gåm 3 phÇn:
PhÇn I:

C¬ së lý luËn vÒ chiÕn lîc kinh doanh

PhÇn II:

Thùc tr¹ng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña Tæng C«ng ty Sµnh
sø Thñy tinh C«ng nghiÖp

PhÇn III:

ChiÕn lîc kinh doanh cña Tæng C«ng ty Sµnh sø Thñy tinh C«ng
nghiÖp ®Õn n¨m 2008 vµ c¸c gi¶i ph¸p thùc hiÖn.

Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù gióp ®ì tËn t×nh cña thÇy gi¸o TS. TrÇn
Anh Tµi trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®Ò tµi.

Vò ThÞ Thu HiÒn - K45 QTKD

1

Kho¸ luËn tèt nghiÖp
Ch¬ng 1
C¬ së lý luËn vÒ chiÕn lîc kinh doanh
1.1. Kh¸i niÖm, vai trß cña chiÕn lîc kinh doanh trong ho¹t
®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp

1.1.1. Kh¸i niÖm vÒ chiÕn lîc kinh doanh
ThuËt ng÷ “chiÕn lîc” thêng ®îc dïng theo 3 nghÜa phæ biÕn. Thø nhÊt,
lµ c¸c ch¬ng tr×nh ho¹t ®éng tæng qu¸t vµ triÓn khai c¸c nguån lùc chñ yÕu ®Ó
®¹t ®îc môc tiªu. Thø hai, lµ c¸c ch¬ng tr×nh môc tiªu cña tæ chøc, c¸c nguån
lùc cÇn sö dông ®Ó ®¹t ®îc môc tiªu nµy, c¸c chÝnh s¸ch ®iÒu hµnh viÖc thu
nhËp, sö dông vµ bè trÝ c¸c nguån lùc nµy. Thø ba, x¸c ®Þnh c¸c môc tiªu dµi
h¹n vµ lùa chän c¸c ®êng lèi ho¹t ®éng vµ ph©n bæ c¸c nguån lùc cÇn thiÕt ®Ó
®¹t ®îc...
Kho¸ luËn tèt nghiÖp
Lêi më ®Çu
NÒn kinh ViÖt Nam ®ang dÇn héi nhËp víi nÒn kinh trong khu vùc
thÕ giíi, m«i trêng kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp ®îc réng song
c¹nh tranh ngµy cµng trë nªn khèc liÖt h¬n. §iÒu nµy võa t¹o ra c¸c héi
kinh doanh ®ång thêi còng chøa ®ùng nh÷ng nguy tiÒm tµng ®e däaph¸t
triÓn cña c¸c doanh nghiÖp.
Trong ®iÒu kiÖn thÞ trêng cã nhiÒu biÕn ®éng, qua c¸c yÕu ngÉu
nhiªn th× vÊn ®Ò quyÕt ®Þnh ¶nh hëng ®Õn thµnh c«ng cña doanh nghiÖp lùa
chän mét híng ®i ®óng, x¸c ®Þnh ®îc mét chiÕn lîc kinh doanh cho hîp
kÞp thêi.
khi thµnh lËp (n¨m 1996) tíi nay díi qu¶n cña Nhµ níc, Tæng
C«ng ty nh Thñy tinh C«ng nghiÖp ®· xu híng vËn dông ph¬ng ph¸p
qu¶n trÞ chiÕn lîc vµo qu¶n trÞ kinh doanh thùc ®· ®em l¹i nh÷ng kÕt qu¶
tèt ®Ñp.
Víi nhËn thøc tÇm quan träng cña viÖc ho¹ch ®Þnh chiÕn lîc kinh
doanh trong doanh nghiÖp em xin m¹nh d¹n chän ®Ò tµi: ChiÕn lîc kinh
doanh cña Tæng C«ng ty Sµnh Thñy tinh C«ng nghiÖp nh»m ®a c¸c
kiÕn thøc lý luËn vµo thùc tiÔn kinh doanh.
Môc ®Ých cña viÖc nghiªn cøu ®Ò tµi nµy nh»m gãp phÇn lµm mét
vÊn ®Ò luËn ph¬ng ph¸p luËn chñ yÕu x©y dùng thùc hiÖn chiÕn
lîc kinh doanh cña Tæng C«ng ty Sµnh Thñy tinh C«ng nghiÖp trªn
ph©n tÝch ®¸nh gi¸ t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh còng nh m«i trêng kinh
doanh cña Tæng C«ng ty trong thêi gian qua.
Néi dung cña ®Ò tµi gåm 3 phÇn:
PhÇn I: C¬ së lý luËn vÒ chiÕn lîc kinh doanh
PhÇn II: Thùc tr¹ng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña Tæng C«ng ty Sµnh
sø Thñy tinh C«ng nghiÖp
PhÇn III: ChiÕn lîc kinh doanh cña Tæng C«ng ty Sµnh Thñy tinh C«ng
nghiÖp ®Õn n¨m 2008 vµ c¸c gi¶i ph¸p thùc hiÖn.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n gióp ®ì tËn t×nh cña thÇy gi¸o TS. TrÇn
Anh Tµi trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®Ò tµi.
Vò ThÞ Thu HiÒn - K45 QTKD
1
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Chiến lược KD của Tổng cty Sành sứ thuỷ tinh CN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Chiến lược KD của Tổng cty Sành sứ thuỷ tinh CN - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
53 Vietnamese
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Chiến lược KD của Tổng cty Sành sứ thuỷ tinh CN 9 10 716