Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Công tác quản trị mua hàng

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 73 trang   |   Lượt xem: 1343 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LuËn v¨n tèt nghiÖp
Më ®Çu
Trong nh÷ng n¨m qua nÒn kinh tÕ níc ta ®· vµ ®ang chuyÓn ho¸ m¹nh mÏ
sang c¬ chÕ thÞ trêng, theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa cã sù qu¶n lý cña nhµ
níc.
Trong c¬ chÕ thÞ trêng, ®Ó thùc hiÖn chiÕn lîc ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ, c¸c
doanh nghiÖp ®· vµ ®ang kh¾c phôc nh÷ng khã kh¨n, víng m¾c cßn tån t¹i
cña cña chÕ cò. Tõ c¬ chÕ qu¶n lý tËp trung quan liªu bao cÊp bíc sang c¬ chÕ
qu¶n trÞ kinh doanh phï hîp víi c¬ chÕ thÞ trêng. Sau h¬n mêi n¨m ®æi míi
nÒn kinh tÕ, níc ta ®· cã nh÷ng thµnh tùu lín t¹o nªn mét bíc ngoÆt lÞch sö
trong sù ph¸t triÓn kinh tÕ cña ®Êt níc. Do vËy c¸c doanh nghiÖp muèn ®øng
v÷ng trªn thÞ trêng th× ph¶i n¾m v÷ng ®îc thÞ hiÕu cña ngêi tiªu dïng, gi¶m
chi phÝ, h¹ gi¸ thµnh, n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm ®Ó ®¸p øng nhu cÇu, thÞ
hiÕu ®ã.
Tuy nhiªn kh«ng ph¶i ngÉu nhiªn mµ cã ®îc sù ph¸t triÓn nh vËy, nã ®ßi hái
ph¶i cã sù t duy, lÒ lèi vµ phong c¸ch lµm viÖc trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng. §èi
víi mçi doanh nghiÖp vai trß cña ngêi lao ®éng lµ rÊt quan träng, ®©y lµ ®iÒu
kiÖn ®Ó cã thÓ tån t¹i vµ ph¸t triÓn. Mét ngêi l·nh ®¹o tµi n¨ng, quyÕt ®o¸n cã
thÓ dÉn tíi doanh nghiÖp vît qua mäi khã kh¨n ®ång thêi cã thÓ doanh nghiÖp
ph¸t triÓn, toµn diÖn. ChÝnh v× vËy mµ viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ trong c«ng t¸c
qu¶n trÞ lµ v« cïng quan träng.
Trong thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty b¸ch ho¸ sè 5 Nam Bé em nhËn thÊy
c«ng ty nµy lµ c«ng ty nhµ níc vèn còng chuyÓn m×nh tõ c¬ chÕ tËp trung quan liªu
bao cÊp sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng, ®Ó theo kÞp víi nhÞp ®é ph¸t triÓn cña thêi ®¹i
c«ng ty còng ®· cã rÊt nhiÒu sù thay ®æi vÒ ph¬ng thøc kinh doanh cña m×nh, thay
®æi vÒ ph¬ng thøc b¸n hµng, ph¬ng thøc tiªu thô ... tuy nhiªn ho¹t ®éng mua hµng
vÉn cha ®ù¬c quan t©m thùc sù. §©y lµ vÊn ®Ò mµ kh«ng chØ cña c«ng ty nµy mµ
gÇn nh nã tån t¹i trong hÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp quèc doanh. Ho¹t ®éng mua hµng
rÊt Ýt ®îc quan t©m ®Õn nh ho¹t ®éng b¸n hµng. C¸c doanh nghiÖp quan t©m ®Õn
viÖc mang l¹i lîi nhuËn cho doanh nghiÖp h¬n lµ quan t©m ®Õn tiÕt kiÖm chi phÝ
Khoa Qu¶n trÞ doanh nghiÖp

1
NguyÔn ThÞ H¬ng
Líp K36A4

LuËn v¨n tèt nghiÖp
mua hµng. ViÖc mua hµng cha ®îc ®¸nh gi¸ t¬ng xøng víi vÞ trÝ cña nã. Trong khi
mua hµng l¹i lµ kh©u tiªn, c¬ b¶n cña ho¹t ®éng kinh doanh, lµ ®iÒu kiÖn ®Ó ho¹t
®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp tån t¹i vµ ph¸t triÓn. Mua hµng nh»m t¹o tiÒn ®Ò
vËt chÊt cho ho¹t ®éng b¸n hµng, ho¹t ®«ng b¸n hµng cã ®îc tèt hay kh«ng phô
thuéc rÊt nhiÒu vµo ho¹t ®éng mua hµng. H¬n n÷a mua hµng tèt t¹o ®iÒu kiÖn t¨ng
lîi nhuËn. ChÝnh v× ...
LuËn v¨n tèt nghiÖp
Më ®Çu
Trong nh÷ng n¨m qua nÒn kinh níc ta ®· ®ang chuyÓn ho¸ nh
sang chÕ thÞ trêng, theo ®Þnh híng héi chñ nghÜa qu¶n cña nhµ
níc.
Trong chÕ t trêng, ®Ó thùc hiÖn chiÕn lîc ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ, c¸c
doanh nghiÖp ®· ®ang kh¾c phôc nh÷ng khã kh¨n, víng m¾c cßn tån t¹i
cña cña chÕ cò. Tõ c¬ chÕ qu¶n lý tËp trung quan liªu bao cÊp bíc sang c¬ chÕ
qu¶n trÞ kinh doanh phï hîp víi chÕ thÞ trêng. Sau h¬n mêi n¨m ®æi míi
nÒn kinh tÕ, níc ta ®· nh÷ng thµnh tùu lín t¹o nªn mét bíc ngoÆt lÞch sö
trong ph¸t triÓn kinh cña ®Êt níc. Do vËy c¸c doanh nghiÖp muèn ®øng
v÷ng trªn thÞ trêng th× ph¶i n¾m v÷ng ®îc thÞ hiÕu cña ngêi tiªu dïng, gi¶m
chi phÝ, gi¸ thµnh, n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm ®Ó ®¸p øng nhu cÇu, thÞ
hiÕu ®ã.
Tuy nhiªn kh«ng ph¶i ngÉu nhiªn ®îc ph¸t triÓn nh vËy, ®ßi hái
ph¶i cã sù t duy, lÒ lèi vµ phong c¸ch lµm viÖc trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng. §èi
víi mçi doanh nghiÖp vai tcña ngêi lao ®éng rÊt quan träng, ®©y ®iÒu
kiÖn ®Ó cã thÓ tån t¹i vµ ph¸t triÓn. Mét ngêi l·nh ®¹o tµi n¨ng, quyÕt ®o¸n cã
thÓ dÉn tíi doanh nghiÖp vît qua mäi khã kh¨n ®ång thêi cã thÓ doanh nghiÖp
ph¸t triÓn, toµn diÖn. ChÝnh vËy viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ trong c«ng t¸c
qu¶n trÞ lµ v« cïng quan träng.
Trong thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty b¸ch ho¸ sè 5 Nam em nhËn thÊy
c«ng ty nµy lµ c«ng ty nhµ níc vèn còng chuyÓn m×nh tõ c¬ chÕ tËp trung quan liªu
bao cÊp sang nÒn kinh thÞ trêng, ®Ó theo kÞp víi nhÞp ®é ph¸t triÓn cña thêi ®¹i
c«ng ty còng ®· rÊt nhiÒu thay ®æi ph¬ng thøc kinh doanh cña m×nh, thay
®æi ph¬ng thøc b¸n hµng, ph¬ng thøc tiªu thô ... tuy nhiªn ho¹t ®éng mua hµng
vÉn cha ®ù¬c quan t©m thùc sù. §©y lµ vÊn ®Ò kh«ng chØ cña c«ng ty nµy
gÇn nh nã tån t¹i trong hÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp quèc doanh. Ho¹t ®éng mua hµng
rÊt Ýt ®îc quan t©m ®Õn nh ho¹t ®éng b¸n hµng. C¸c doanh nghiÖp quan t©m ®Õn
viÖc mang l¹i lîi nhuËn cho doanh nghiÖp h¬n quan t©m ®Õn tiÕt kiÖm chi phÝ
Khoa Qu¶n trÞ doanh nghiÖp 1
NguyÔn ThÞ H¬ng
Líp K36A4
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Công tác quản trị mua hàng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Công tác quản trị mua hàng - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
73 Vietnamese
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Công tác quản trị mua hàng 9 10 111