Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: CPH (Cổ phần hoá)

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 57 trang   |   Lượt xem: 1191 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Cæ phÇn ho¸ DNNN ë ViÖt Nam

NguyÔn V¨n NghiÖp

Môc lôc
Lêi nãi ®Çu
PhÇn thø nhÊt:Lý luËn chung vÒ cæ phÇn ho¸ vµ sù cÇn thiÕt ph¶i
tiÕn hµnh cæ phÇn ho¸ ë ViÖt Nam
I. Lý luËn chung vÒ cæ phÇn ho¸ c¸c DNNN ë ViÖt Nam vµ c«ng ty Cæ
phÇn
1.1. Kh¸i niÖm cña Cæ phÇn ho¸ vµ cña c«ng ty Cæ phÇn
1.2. ®Æc ®iÓm cña Cæ phÇn ho¸ vµ c«ng ty Cæ phÇn
1.3. Néi dung cña Cæ phÇn ho¸ vµ cña c«ng ty Cæ phÇn
1.4. Tæ chøc qu¶n lý cña c«ng ty Cæ phÇn
1.5. Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kkh¨n cña c«ng ty Cæ phÇn
II. TÝnh tÊt yÕu cña viÖc thùc hiÖn Cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp Nhµ níc
ë ViÖt nam
2.1. T×nh h×nh ho¹t ®éng cña c¸c doanh nghiÖp Nhµ níc ë ViÖt nam
hiÖn nay
2.2. Nh÷ng u ®iÓm cña Cæ phÇn ho¸ vµ sù cÇn thiÕt ph¶i Cæ phÇn ho¸
2.3. Môc tiªu cña Cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp Nhµ níc
PhÇn thø hai: Thùc tr¹ng cña qu¸ tr×nh cæ phÇn ho¸ - nh÷ng kÕt
qu¶ ban ®Çu vµ nh÷ng khã kh¨n cÇn th¸o gì
I. Chñ tr¬ng cña ChÝnh phñ trong tiÕn tr×nh thùc hiÖn cæ phÇn ho¸
doanh nghiÖp Nhµ níc trong nh÷ng n¨m võa qua
1.1. Giai ®o¹n thÝ ®iÓm ( 1992- 1995 )
1.2. Giai ®o¹n më réng Cæ phÇn ho¸ ( tõ th¸ng 5-1996 ®Õn 6-1998 )
1.3. Giai ®o¹n ®Èy m¹nh Cæ phÇn ho¸ ( tõ th¸ng 6- 1998 )
II. Thùc tr¹ng cña qu¸ tr×nh Cæ phÇn doanh nghiÖp Nhµ níc tõ n¨m
1992 ®Õn nay
2.1. Mét sè thµnh c«ng cña c«ng t¸c Cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp Nhµ níc
2.2. §¸nh gi¸ nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®îc cña Cæ phÇn
III. Nh÷ng nguyªn nh©n chËm trÔ trong viÖc Cæ phÇn ho¸ vµ nh÷ng khã
kh¨n cÇn ®îc th¸o gì
3.1. Nh÷ng nguyªn nh©n
3.1.1. Nh÷ng víng m¾c vÒ ph¸p luËt vµ c¬ chÕ chÝnh s¸ch
3.1.2. Nh÷ng nguyªn nh©n cã nguån gèc tõ phÝa TW vµ chÝnh quyÒn
c¸c cÊp
3.1.3. Nh÷ng nguyªn nh©n vÒ tèc ®é Cæ phÇn ho¸
3.1.4. Nh÷ng nguyªn nh©n tõ phÝa doanh nghiÖp
3.1.5. Nh÷ng nguyªn nh©n vÒ mÆt tµi chÝnh vµ t tëng
3.1.6. So¹n th¶o ph¬ng ¸n kinh doanh vµ ®iÒu lÖ c«ng ty Cæ phÇn
3.1.7. Nh÷ng nguyªn nh©n kh¸c
3.2. §¸nh gi¸ c¸c nguyªn nh©n trªn
PhÇn thø ba: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m ®Èy nhanh tiÕn tr×nh cæ phÇn
ho¸ doanh nghiÖp Nhµ níc
I. Xu híng ph¸t triÓn cña c¸c c«ng ty Cæ phÇn hiÖn nay trªn thÕ giíi
II. Ph¬ng híng cho tiÕn tr×nh Cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp Nhµ níc ë
ViÖt nam trong thêi gian tíi
III. Mét sè gi¶i ph¸p cô thÓ nh»m ®Èy nhanh tiÕn tr×nh Cæ phÇn ho¸

1

Trang
1
3
3

8
8

10

13

16
16

Cæ phÇn ho¸ DNNN ë ViÖt Nam

NguyÔn V¨n NghiÖp

doanh nghiÖp Nhµ níc ë ViÖt nam
3.1. Hoµn thiÖn viÖc x¸c ®Þnh gi¸ trÞ doanh nghiÖp khi tiÕn hµnh cæ
phÇn ho¸ vµ gi¶i quyÕt nh÷ng tån ®äng vÒ mÆt tµi chÝnh
3.2. Hoµn thiÖn chÝnh s¸ch u ®·i ®èi víi ngêi lao ®éng trong doanh
nghiÖp cæ phÇn ho¸
3.3. §æi...
Cæ phÇn ho¸ DNNN ë ViÖt Nam NguyÔn V¨n NghiÖp
Môc lôc
Trang
Lêi nãi ®Çu
1
PhÇn thø nhÊt:Lý luËn chung phÇn ho¸ vµ cÇn thiÕt ph¶i
tiÕn hµnh cæ phÇn ho¸ ë ViÖt Nam
3
I. Lý luËn chung vÒ cæ phÇn ho¸ c¸c DNNN ë ViÖt Nam vµ c«ng ty Cæ
phÇn
3
1.1. Kh¸i niÖm cña Cæ phÇn ho¸ vµ cña c«ng ty Cæ phÇn
1.2. ®Æc ®iÓm cña Cæ phÇn ho¸ vµ c«ng ty Cæ phÇn
1.3. Néi dung cña Cæ phÇn ho¸ vµ cña c«ng ty Cæ phÇn
1.4. Tæ chøc qu¶n lý cña c«ng ty Cæ phÇn
1.5. Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kkh¨n cña c«ng ty Cæ phÇn
II. TÝnh tÊt yÕu cña viÖc thùc hiÖn Cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp Nhµ níc
ë ViÖt nam
2.1. T×nh h×nh ho¹t ®éng cña c¸c doanh nghiÖp Nhµ níc ë ViÖt nam
hiÖn nay
2.2. Nh÷ng u ®iÓm cña Cæ phÇn ho¸ vµ sù cÇn thiÕt ph¶i Cæ phÇn ho¸
2.3. Môc tiªu cña Cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp Nhµ níc
PhÇn thø hai: Thùc tr¹ng cña qu¸ tr×nh phÇn ho¸ - nh÷ng kÕt
qu¶ ban ®Çu vµ nh÷ng khã kh¨n cÇn th¸o gì
8
I. Chñ tr¬ng cña ChÝnh phñ trong tiÕn tr×nh thùc hiÖn phÇn ho¸
doanh nghiÖp Nhµ níc trong nh÷ng n¨m võa qua
8
1.1. Giai ®o¹n thÝ ®iÓm ( 1992- 1995 )
1.2. Giai ®o¹n më réng Cæ phÇn ho¸ ( tõ th¸ng 5-1996 ®Õn 6-1998 )
1.3. Giai ®o¹n ®Èy m¹nh Cæ phÇn ho¸ ( tõ th¸ng 6- 1998 )
II. Thùc tr¹ng cña qu¸ tr×nh phÇn doanh nghiÖp Nhµ níc n¨m
1992 ®Õn nay
10
2.1. Mét sè thµnh c«ng cña c«ng t¸c Cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp Nhµ n-
íc
2.2. §¸nh gi¸ nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®îc cña Cæ phÇn
III. Nh÷ng nguyªn nh©n chËm trÔ trong viÖc Cæ phÇn ho¸ vµ nh÷ng khã
kh¨n cÇn ®îc th¸o gì
3.1. Nh÷ng nguyªn nh©n
3.1.1. Nh÷ng víng m¾c vÒ ph¸p luËt vµ c¬ chÕ chÝnh s¸ch 13
3.1.2. Nh÷ng nguyªn nh©n nguån gèc phÝa TW chÝnh quyÒn
c¸c cÊp
3.1.3. Nh÷ng nguyªn nh©n vÒ tèc ®é Cæ phÇn ho¸
3.1.4. Nh÷ng nguyªn nh©n tõ phÝa doanh nghiÖp
3.1.5. Nh÷ng nguyªn nh©n vÒ mÆt tµi chÝnh vµ t tëng
3.1.6. So¹n th¶o ph¬ng ¸n kinh doanh vµ ®iÒu lÖ c«ng ty Cæ phÇn
3.1.7. Nh÷ng nguyªn nh©n kh¸c
3.2. §¸nh gi¸ c¸c nguyªn nh©n trªn
PhÇn thø ba: Mét gi¶i ph¸p nh»m ®Èy nhanh tiÕn tr×nh phÇn
ho¸ doanh nghiÖp Nhµ níc
16
I. Xu híng ph¸t triÓn cña c¸c c«ng ty Cæ phÇn hiÖn nay trªn thÕ giíi 16
II. Ph¬ng híng cho tiÕn tr×nh phÇn ho¸ doanh nghiÖp Nhµ níc ë
ViÖt nam trong thêi gian tíi
III. Mét gi¶i ph¸p thÓ nh»m ®Èy nhanh tiÕn tr×nh phÇn ho¸
1
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: CPH (Cổ phần hoá) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: CPH (Cổ phần hoá) - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
57 Vietnamese
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: CPH (Cổ phần hoá) 9 10 51