Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Đầu tư phát triển KCN trên địa bàn Hà Nội

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 68 trang   |   Lượt xem: 1098 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lêi nãi ®Çu
Bíc sang thÕ kû XXI, thµnh phè Hµ Néi kh¼ng ®Þnh tiÕp tôc ®åi míi,
®Èy m¹nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ theo ®Þnh híng X· héi chñ nghÜa
ph¸t triÓn Thñ ®« toµn diÖn, v÷ng ch¾c, gãp phÇn cïng toµn §¶ng, toµn d©n
phÊn ®Êu ®a ®Êt níc ®Õn n¨m 2002 c¬ b¶n trë thµnh mét níc c«ng nghiÖp.
§Ó xøng ®¸ng lµ tr¸i tim cña c¶ níc, ®Çu n·o chÝnh trÞ - hµnh chÝnh
quèc gia, trung t©m lín vÒ v¨n ho¸, khoa häc, gi¸o dôc, kinh tÕ vµ giao
dÞch quèc tÕ, trong 10 n¨m tíi, g¾n víi chuÈn bÞ kû niÖm 1000 n¨m Th¨ng
Long Hµ Néi, Thµnh phè ph¶i ®¶m b¶o æn ®Þnh v÷ng ch¾c vÒ chÝnh trÞ, trËt
tù an toµn x· héi, ph¸t triÓn kinh tÕ - khoa häc c«ng nghÖ - v¨n ho¸ - x· héi
toµn diÖn, v÷ng ch¾c; x©y dùng vÒ c¬ b¶n nÒn t¶ng vËt chÊt - kü thuËt vµ x·
héi cña Thñ ®« x· héi chñ nghÜa giµu ®Ñp, v¨n minh thanh lÞch, hiÖn ®¹i,
®Ëm ®µ b¶n s¾c ngµn n¨m v¨n hiÕn, n©ng cao ®êi sèng vËt chÊt vµ tinh thÇn
cña cña nh©n d©n, tÝch cùc chuÈn bÞ tiÒn ®Ò cña kinh tÕ trÝ thøc, phÊn ®Êu
trë thµnh mét trung t©m ngµy cµng cã uy tÝn ë khu vùc xøng ®¸ng víi danh
hiÖu “Thñ ®« Anh Hïng”.
§Ó ®¹t ®îc chØ tiªu chñ yÕu cña kÕ ho¹ch tríc m¾t 5 n¨m 2001-2005
hoµn thµnh kÕ ho¹ch 2001 - 2005 nh kinh tÕ v¨n ho¸, khoa häc - kü thuËt an ninh quèc phßng vµ ch¬ng tr×nh kû niÖm 1000 n¨m Th¨ng Long do §¹i
héi §¶ng bé Thµnh phè lÇn thø 13 ®Ò ra, thóc ®Èy qu¸ tr×nh ®æi míi kinh tÕ
chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ, tiÕp tôc ph¸t triÓn c«ng nghiÖp cã chän läc,
ph¸t triÓn vµ n©ng cao tr×nh ®é, chÊt lîng c¸c ngµnh dÞch vô m«i trêng ®«
thÞ vµ s¶n xuÊt kinh doanh trong níc thuËn lîi vµ th«ng tho¸ng h¬n, t¹o
thªm ®éng lùc ®Ó huy ®éng néi lùc vµ sè lîng hiÖu qu¶ ngo¹i lùc cho ph¸t
triÓn víi sù chØ ®¹o tËp trung cña thµnh phè, ®Èy m¹nh s¶n xuÊt c¸c s¶n
phÈm chñ lùc sÏ t¹o thuËn lîi cho ph¸t triÓn kinh tÕ vµ xuÊt khÈu.
§Çu t níc ngoµi vµ trong níc vµo c¸c KCN tËp trung vµ khu (côm)
c«ng nghiÖp võa vµ nhá cña Hµ Néi lµ mét trong nh÷ng gi¶i ph¸p quan
träng nh»m gi¶i quyÕt c¸c yªu cÇu ®Èy m¹nh ph¸t triÓn c«ng nghiÖp thµnh
1

phè trong GDP cña Hµ Néi. ViÖc thu håi ®Çu t vµo c¸c KCN cña Hµ Néi mµ
chñ yÕu lµ nguån vèn ®Çu t níc ngoµi sÏ gãp phÇn thùc hiÖn nh÷ng môc tiªu
cña thµnh phè ®Ò ra. Do ®ã cÇn cã sù nghiªn cøu ph©n tÝch ®Ó rót ra nh÷ng
bµi häc thµnh c«ng vµ thÊt b¹i trong qu¸ tr×nh ®Çu t. Ph¸t triÓn c¸c KCN Hµ
Néi, tõ ®ã ®a ra nh÷ng gi¶i ph¸p cÇn thùc hiÖn trong giai ®o¹n tíi. ThÊy ®îc
tÇm quan träng cña vÊn ®Ò em ®· lùa chän ®Ò tµi: “§Çu t ph¸t triÓn khu
c«ng nghiÖp trªn ®Þa bµn Hµ Néi”.
Chuyªn ®Ò gåm cã ba phÇn chÝnh:
Ch¬ng 1: Lý luËn ...
Lêi nãi ®Çu
Bíc sang thÕ XXI, thµnh phè Hµ Néi kh¼ng ®Þnh tiÕp tôc ®åi míi,
®Èy m¹nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ theo ®Þnh híng héi chñ nghÜa
ph¸t triÓn Thñ ®« toµn diÖn, v÷ng ch¾c, gãp phÇn cïng toµn §¶ng, toµn d©n
phÊn ®Êu ®a ®Êt níc ®Õn n¨m 2002 c¬ b¶n trë thµnh mét níc c«ng nghiÖp.
§Ó xøng ®¸ng tr¸i tim cña níc, ®Çu n·o chÝnh trÞ - hµnh chÝnh
quèc gia, trung t©m lín v¨n ho¸, khoa häc, gi¸o dôc, kinh giao
dÞch quèc tÕ, trong 10 n¨m tíi, g¾n víi chuÈn niÖm 1000 n¨m Th¨ng
Long Hµ Néi, Thµnh phè ph¶i ®¶m b¶o æn ®Þnh v÷ng ch¾c chÝnh trÞ, trËt
tù an toµn x· héi, ph¸t triÓn kinh tÕ - khoa häc c«ng nghÖ - v¨n ho¸ - x· héi
toµn diÖn, v÷ng ch¾c; x©y dùng vÒn nÒn t¶ng vËt chÊt - kü thuËt
héi cña Thñ ®« héi c nghÜa giµu ®Ñp, v¨n minh thanh lÞch, hiÖn ®¹i,
®Ëm ®µ b¶n s¾c ngµn n¨m v¨n hiÕn, n©ng cao ®êi sèng vËt chÊt tinh thÇn
cña cña nh©n d©n, tÝch cùc chuÈn tiÒn ®Ò cña kinh trÝ thøc, phÊn ®Êu
trë thµnh mét trung t©m ngµy cµng cã uy tÝn ë khu vùc xøng ®¸ng víi danh
hiÖu “Thñ ®« Anh Hïng”.
§Ó ®¹t ®îc chØ tiªu chñ yÕu cña ho¹ch tríc m¾t 5 n¨m 2001-2005
hoµn thµnh ho¹ch 2001 - 2005 nh kinh n ho¸, khoa häc - thuËt -
an ninh quèc phßng ch¬ng tr×nh kû niÖm 1000 n¨m Th¨ng Long do §¹i
héi §¶ng bé Thµnh phè lÇn thø 13 ®Ò ra, thóc ®Èy qu¸ tr×nh ®æi míi kinh tÕ
chuyÓn dÞch cÊu kinh tÕ, tiÕp tôc ph¸t triÓn c«ng nghiÖp chän läc,
ph¸t triÓn ng cao tr×nh ®é, chÊt lîng c¸c ngµnh dÞch m«i trêng ®«
thÞ vµ s¶n xuÊt kinh doanh trong níc thuËn lîi th«ng tho¸ng h¬n, t¹o
thªm ®éng lùc ®Ó huy ®éng néi lùc lîng hiÖu qu¶ ngo¹i lùc cho ph¸t
triÓn víi chØ ®¹o tËp trung cña thµnh phè, ®Èy m¹nh s¶n xuÊt c¸c s¶n
phÈm chñ lùc sÏ t¹o thuËn lîi cho ph¸t triÓn kinh tÕ vµ xuÊt khÈu.
§Çu t níc ngoµi vµ trong níc vµo c¸c KCN tËp trung vµ khu (côm)
c«ng nghiÖp võa nhá cña Néi mét trong nh÷ng gi¶i ph¸p quan
träng nh»m gi¶i quyÕt c¸c yªu cÇu ®Èy nh ph¸t triÓn c«ng nghiÖp thµnh
1
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Đầu tư phát triển KCN trên địa bàn Hà Nội - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Đầu tư phát triển KCN trên địa bàn Hà Nội - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
68 Vietnamese
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Đầu tư phát triển KCN trên địa bàn Hà Nội 9 10 480