Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Đẩy mạnh xoá đói giảm nghèo tại Yên Bái

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 55 trang   |   Lượt xem: 1268 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Lêi nãi ®Çu
§ãi nghÌo lµ mét vÊn ®Ò mang tÝnh chÊt toµn cÇu. Nã kh«ng chØ lµ mét
thùc tÕ ®ang diÔn ra ë níc ta mµ cßn lµ mét tån t¹i phæ biÕn trªn toµn thÕ giíi vµ
trong khu vùc. Ngay c¶ nh÷ng níc ph¸t triÓn cao, vÉn cßn mét bé phËn d©n c
sèng ë møc nghÌo khæ. Vµo nh÷ng n¨m cuèi cña thÕ kû 21 trªn toµn thÕ giíi vÉn
cßn h¬n 1,3 tû ngêi sèng díi møc nghÌo khæ, trong ®ã kho¶ng 800 triÖu ngêi
sèng ë c¸c quèc gia thuéc khu vùc ch©u ¸ -Th¸i b×nh d¬ng. §©y lµ mét trë ng¹i
trÇm träng, mét th¸ch thøc ®èi víi sù ph¸t triÓn cña c¸c níc trªn thÕ giíi. tuy
nhiªn møc ®é vµ tû lÖ d©n c nghÌo ®ãi lµ rÊt kh¸c nhau gi÷a c¸c níc, c¸c khu
vùc. Nã ph¶n ¸nh sù kh¸c nhau vÒ tr×nh ®é ph¸t triÓn cña c¸c quèc gia tríc hÕt lµ
tr×nh ®é ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ.
ViÖt Nam lµ mét trong nh÷ng níc nghÌo nhÊt thÕ giíi, víi gÇn 80% d©n c
sèng ë khu vùc n«ng nghiÖp vµ 70% lùc lîng lao ®éng lµm trong lÜnh vùc n«ng
nghiÖp. Do sù ph¸t triÓn chËm cña lùc lîng s¶n xuÊt, sù l¹c hËu vÒ kinh tÕ vµ
tr×nh ®é ph©n c«ng lao ®éng x· héi kÐm, dÉn tíi n¨ng suÊt lao ®éng x· héi vµ
møc t¨ng trëng x· héi thÊp. Víi chñ tr¬ng ph¸t triÓn mét nÒn kinh tÕ thÞ truêng
theo ®Þnh híng XHCN cã sù ®iÒu tiÕt cña Nhµ Níc th× ®©y võa lµ mét nhiÖm vô
chiÕn lîc cña c«ng cuéc ph¸t triÓn KT-XH, võa lµ ph¬ng tiÖn ®Ó ®¹t ®îc môc
tiªu "D©n giµu, níc m¹nh, x· héi c«ng b»ng v¨n minh". Muèn ®¹t ®îc môc tiªu
nµy th× tríc hÕt ph¶i xo¸ bá ®ãi nghÌo vµ l¹c hËu. §©y lµ mét tr¸ch nhiÖm hÕt
søc nÆng nÒ cña §¶ng vµ Nhµ Níc ta, bëi Nhµ Níc kh«ng chØ b¶o ®¶m nhu cÇu
tèi thiÓu cho d©n mµ cßn xoµ bá tËn gèc c¸c nguyªn nh©n g©y ra ®ãi nghÌo
trong d©n c. §Ó tËp trung c¸c nguån lùc vµ triÓn khai ®ång bé, thèng nhÊt vµ hiÖu
qu¶ c¸c gi¶i ph¸p, chÝnh s¸ch xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo ph¶i trë thµnh ch¬ng tr×nh
môc tiªu quèc gia phï hîp víi ®Þnh híng ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña ®Êt níc,
nh»m hç trî trùc tiÕp c¸c x· nghÌo, hé nghÌo c¸c ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt ®Ó ph¸t
triÓn s¶n xuÊt, t¨ng thu nhËp, æn ®Þnh ®êi sèng, tù v¬n lªn tho¸t khái ®ãi nghÌo,
v× vËy mµ §¹i héi 8 cña §¶ng ®· x¸c ®Þnh "" Xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo lµ mét trong
nh÷ng ch¬ng tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi vïa cÊp b¸ch tríc m¾t, võa c¬ b¶n l©u
dµi". Do vËy mµ th¸ng7.1998 thñ tíng chÝnh phñ ®· phª duyÖt vµ triÓn khai ch¬ng tr×nh môc tiªu quèc gia xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo giai ®o¹n 1998-2000 vµ 20012005. Thùc hiÖn chñ tr¬ng vµ ®êng lèi cña §¶ng vµ Nhµ Níc vÒ ph¸t triÓn kinh
tÕ x· héi vµ xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo th× cho ®Õn nay tÊt c¶ c¸c tØnh, thµnh trong c¶ níc ®· x©y dùng ch¬ng tr×nh xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo phï hîp víi ...
Lêi nãi ®Çu
§ãi nghÌo mét vÊn ®Ò mang tÝnh chÊt toµn cÇu. kh«ng chØ mét
thùc tÕ ®ang diÔn ra ë níc ta mµ cßnmét tån t¹i phæ biÕn trªn toµn thÕ giíi
trong khu vùc. Ngay nh÷ng níc ph¸t triÓn cao, vÉn cßn mét phËn d©n c
sèng ë møc nghÌo khæ. Vµo nh÷ng n¨m cuèi cña thÕ kû 21 trªn toµn thÕ giíi vÉn
cßn h¬n 1,3 ngêi sèng díi møc nghÌo khæ, trong ®ã kho¶ng 800 triÖu ngêi
sèng ë c¸c quèc gia thuéc khu vùc ch©u ¸ -Th¸i b×nh d¬ng. §©y lµ mét tng¹i
trÇm träng, mét th¸ch thøc ®èi víi ph¸t triÓn cña c¸c níc trªn thÕ giíi. tuy
nhiªn møc ®é d©n c nghÌo ®ãi rÊt kh¸c nhau gi÷a c¸c níc, c¸c khu
vùc. Nã ph¶n ¸nh sù kh¸c nhau vÒ tr×nh ®é ph¸t triÓn cña c¸c quèc gia tríc hÕt
tr×nh ®é ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ.
ViÖt Nam mét trong nh÷ng níc nghÌo nhÊt thÕ giíi, víi gÇn 80% d©n c
sèng ë khu vùc n«ng nghiÖp 70% lùc lîng lao ®éng lµm trong lÜnh vùc n«ng
nghiÖp. Do ph¸t triÓn chËm cña lùc lîng s¶n xuÊt, l¹c hËu kinh
tr×nh ®é ph©n c«ng lao ®éng héi kÐm, dÉn tíi n¨ng suÊt lao ®éng héi
møc t¨ng trëng héi thÊp. Víi chñ tr¬ng ph¸t triÓn mét nÒn kinh tÕ thÞ truêng
theo ®Þnh híng XHCN ®iÒu tiÕt cña Nhµ Níc th× ®©y võa mét nhiÖm
chiÕn lîc cña c«ng cuéc ph¸t triÓn KT-XH, võa ph¬ng tiÖn ®Ó ®¹t ®îc môc
tiªu "D©n giµu, nícnh, héi c«ng b»ng v¨n minh". Muèn ®¹t ®îc môc tiªu
nµy th× tríc hÕt ph¶i xo¸ ®ãi nghÌo l¹c hËu. §©y mét tr¸ch nhiÖm hÕt
søc nÆng cña §¶ng Nhµ Níc ta, bëi Nhµ Níc kh«ng chØ b¶o ®¶m nhu cÇu
tèi thiÓu cho d©n cßn xoµ tËn gèc c¸c nguyªn nh©n g©y ra ®ãi nghÌo
trong d©n c. §Ó tËp trung c¸c nguån lùc vµ triÓn khai ®ång bé, thèng nhÊt vµ hiÖu
qu¶ c¸c gi¶i ph¸p, chÝnh s¸ch xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo ph¶i trë thµnh ch¬ng tr×nh
môc tiªu quèc gia p hîp víi ®Þnh híng ph¸t triÓn kinh héi cña ®Êt níc,
nh»m trî trùc tiÕp c¸c nghÌo, nghÌo c¸c ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt ®Ó ph¸t
triÓn s¶n xuÊt, t¨ng thu nhËp, æn ®Þnh ®êi sèng, v¬n lªn tho¸t khái ®ãi nghÌo,
vËy §¹i héi 8 cña §¶ng ®· x¸c ®Þnh "" Xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo mét trong
nh÷ng ch¬ng tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi vïa cÊp b¸ch tríc m¾t, võa c¬ b¶n l©u
dµi". Do vËy th¸ng7.1998 thñ tíng chÝnh p®· pduyÖt triÓn khai ch-
¬ng tr×nh môc tiªu quèc gia xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo giai ®o¹n 1998-2000 2001-
2005. Thùc hiÖn chñ tr¬ng ®êng lèi cña §¶ng Nhµ Níc ph¸t triÓn kinh
tÕ x· héi vµ xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo th× cho ®Õn nay tÊt c¶ c¸c tØnh, thµnh trong c¶ n-
íc ®· x©y dùng ch¬ng tr×nh xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo phï hîp víi ®iÒu kiÖn nhiªn,
®iÒu kiÖn kinh héi cña tõng ®Þa ph¬ng, tõng khu vùc nh»m x ®ãi gi¶m
nghÌo vµ l¹c hËu gãp phÇn tÝch cùc vµo c«ng cuéc c¶i c¸ch nÒn kinh tÕ.
Yªn B¸i mét tØnh nghÌo miÒn nói phÝac cña quèc víi diÖn tÝch
nhiªn 6807km
2
, tæng d©n gÇn 68 v¹n (theo liÖu ®iÒu tra ngµy 1.4.1999)
1
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Đẩy mạnh xoá đói giảm nghèo tại Yên Bái - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Đẩy mạnh xoá đói giảm nghèo tại Yên Bái - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
55 Vietnamese
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Đẩy mạnh xoá đói giảm nghèo tại Yên Bái 9 10 1