Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Hoạch định chiến lược cạnh tranh cho cty bánh kẹo Hải Hà

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 1006 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi nãi ®Çu
NÒn kinh tÕ ViÖt Nam sau h¬n 15 n¨m thùc hiÖn ®êng lèi ®æi míi do
§¶ng khëi xíng vµ l·nh ®¹o, ®Êt níc ta ®· ®¹t ®îc nh÷ng thµnh tùu quan träng
trªn mäi lÜnh vùc kinh tÕ, x· héi, ®èi ngo¹i, an ninh quèc phßng... ®Æc biÖt lµ ®·
chuyÓn nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng cã sù ®iÒu
tiÕt cña Nhµ níc. Tõ chç c¸c doanh nghiÖp nhµ níc gi÷ vÞ trÝ ®éc t«n trong s¶n
xuÊt kinh doanh, theo mÖnh lÖnh hµnh chÝnh, kh«ng cã c¹nh tranh vµ h¹ch to¸n
kinh tÕ chØ lµ h×nh thøc, sang ph¸t triÓn mäi lo¹i h×nh doanh nghiÖp thuéc mäi
thµnh phÇn kinh tÕ vËn hµnh theo c¬ chÕ thÞ trêng c¸c doanh nghiÖp ph¶i tù h¹ch
to¸n, ph¶i tù lo mäi kh©u cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh theo c¬ chÕ thÞ trêng.
Ngµy nay m«i trêng kinh doanh cã sù ¶nh hëng rÊt lín tíi ho¹t ®éng kinh
doanh cña C«ng ty, nã lu«n thay ®æi, ph¸ vì sù cøng nh¾c cña c¸c kÕ ho¹ch s¶n
xuÊt cña doanh nghiÖp. VÊn ®Ò ®Æt ra lµ ph¶i ho¹ch ®Þnh vµ triÓn khai mét c«ng
cô kÕ ho¹ch ho¸ h÷u hiÖu ®ñ linh ho¹t øng phã víi nh÷ng thay ®æi cña m«i trêng
kinh doanh, ®ã lµ chiÕn lîc kinh doanh. §Æc biÖt trong xu híng héi nhËp kinh tÕ
khu vùc vµ thÕ giíi th× muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn, c¸c doanh nghiÖp kh«ng
nh÷ng ph¶i ®ñ søc c¹nh tranh trªn thÞ trêng néi ®Þa mµ ph¶i cã kh¶ n¨ng v¬n ra
thÞ trêng quèc tÕ. VËy lµm thÕ nµo ®Ó cã u thÕ c¹nh tranh h¬n ®èi thñ c¹nh tranh
vµ c¹nh tranh ®îc víi c¸c ®èi thñ khi hä cã lîi thÕ c¹nh tranh dµi h¹n mµ m×nh
kh«ng cã? Kh«ng chØ víi c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam mµ c¶ ®èi víi c¸c C«ng ty
lín trªn thÕ giíi trong suèt qu¸ tr×nh ®Æt t×nh huèng vµ t×m gi¶i ph¸p, cã mét c©u
hái lu«n ®Æt ra lµ: lµm sao doanh nghiÖp cã thÓ gi¶i quyÕt ®îc m©u thuÉn gi÷a
mét bªn lµ kh¶ n¨ng cã h¹n cña m×nh vµ ®ßi hái v« h¹n cña thÞ trêng kh«ng chØ
b©y giê mµ c¶ cho t¬ng lai. Gi¶i quyÕt ®îc m©u thuÉn Êy lµ môc tiªu cña ho¹ch
®Þnh chiÕn lîc kinh doanh. Trong chiÕn lîc chung cña toµn doanh nghiÖp, chiÕn
lîc s¶n phÈm cã vÞ trÝ, vai trß v« cïng quan träng, nã lµ c¬ së ®Ó x©y dùng vµ
thùc hiÖn c¸c chiÕn lîc vµ kÕ ho¹ch kh¸c nhau nh: chiÕn lîc ®Çu t ph¸t triÓn,
chiÕn lîc gi¸, chiÕn lîc ph©n phèi vµ c¸c ho¹t ®éng xóc tiÕn hçn hîp...
C«ng ty b¸nh kÑo H¶i Hµ lµ mét trong c¸c doanh nghiÖp nhµ níc chuyªn
s¶n xuÊt kinh doanh c¸c lo¹i b¸nh kÑo. Trong nh÷ng n¨m qua, C«ng ty ®· biÕt
ch¨m lo ph¸t huy c¸c nh©n tè néi lùc ®Ó vît qua c¸c thö th¸ch cña thêi kú
chuyÓn ®æi, ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh ngµy cµng cã hiÖu qu¶. Víi môc tiªu
trë thµnh mét trong nh÷ng doanh nghiÖp s¶n xuÊt b¸nh kÑo lín nhÊt t¹i ViÖt

Nam th×...
Lêi nãi ®Çu
NÒn kinh ViÖt Nam sau h¬n 15 n¨m thùc hiÖn ®êng lèi ®æi míi do
§¶ng khëi xíng l·nh ®¹o, ®Êt níc ta ®· ®¹t ®îc nh÷ng thµnh tùu quan träng
trªn mäi lÜnh vùc kinh tÕ, héi, ®èi ngo¹i, an ninh quèc phßng... ®Æc biÖt ®·
chuyÓn nÒn kinh kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung sang nÒn kinh thÞ trêng ®iÒu
tiÕt cña Nhµ níc. c c¸c doanh nghiÖp nhµ níc gi÷ trÝ ®éc t«n trong s¶n
xuÊt kinh doanh, theo mÖnh lÖnh hµnh chÝnh, kh«ng c¹nh tranh h¹ch to¸n
kinh tÕ chØ lµ h×nh thøc, sang ph¸t triÓn mäi lo¹i nh doanh nghiÖp thuéc mäi
thµnh phÇn kinh tÕ vËn hµnh theo c¬ chÕ thÞ trêng c¸c doanh nghiÖp ph¶i tù h¹ch
to¸n, ph¶i tù lo mäi kh©u cña qu¸ tr×nh sn xuÊt kinh doanh theo chÕ thÞ tr-
êng.
Ngµy nay m«i trêng kinh doanh cã ¶nh hëng rÊt lín tíi ho¹t ®éng kinh
doanh cña C«ng ty, lu«n thay ®æi, ph¸ cøng nh¾c cña c¸c ho¹ch s¶n
xuÊt cña doanh nghiÖp. VÊn ®Ò ®Æt ra ph¶i ho¹ch ®Þnh triÓn khai mét c«ng
cô kÕ ho¹ch ho¸ h÷u hiÖu ®ñ linh ho¹t øng phã víi nh÷ng thay ®æi cña m«i trêng
kinh doanh, ®ã lµ chiÕn lîc kinh doanh. §Æc biÖt trong xu híng héi nhËp kinh tÕ
khu vùc thÕ giíi th× muèn tån t¹i ph¸t triÓn, c¸c doanh nghiÖp kh«ng
nh÷ng ph¶i ®ñ søc c¹nh tranh trªn thÞ trêng néi ®Þa mµ ph¶i kh¶ n¨ng v¬n ra
thÞ trêng quèc tÕ. VËy lµm thÕ nµo ®Ó u thÕ c¹nh tranh h¬n ®èi thñ c¹nh tranh
c¹nh tranh ®îc víi c¸c ®èi thñ khi lîi t c¹nh tranh dµi h¹n m×nh
kh«ng cã? Kh«ng chØ víi c¸c doanh nghiÖp ViÖt Namc¶ ®èi víi c¸c C«ng ty
lín trªn thÕ giíi trong suèt qu¸ tr×nh ®Æt t×nh huèng vµ t×m gi¶i ph¸p, cã mét c©u
hái lu«n ®Æt ra: lµm sao doanh nghiÖp cã thÓ gi¶i quyÕt ®îc m©u thuÉn gi÷a
mét bªn kh¶ n¨ng h¹n cña m×nh ®ßi hái h¹n cña thÞ trêng kh«ng chØ
b©y giê cho t¬ng lai. Gi¶i quyÕt ®îc m©u thuÉn Êymôc tiªu cña ho¹ch
®Þnh chiÕn lîc kinh doanh. Trong chiÕn lîc chung cña toµn doanh nghiÖp, chiÕn
lîc sn phÈm cã trÝ, vai t cïng quan träng, c¬ ®Ó x©y dùng vµ
thùc hiÖn c¸c chiÕn lîc kÕ ho¹ch kh¸c nhau nh: chiÕn lîc ®Çu t ph¸t triÓn,
chiÕn lîc gi¸, chiÕn lîc ph©n phèi vµ c¸c ho¹t ®éng xóc tiÕn hçn hîp...
C«ng ty b¸nh kÑo H¶i Hµ lµ mét trong c¸c doanh nghiÖp nhµ níc chuyªn
s¶n xuÊt kinh doanh c¸c lo¹i b¸nh kÑo. Trong nh÷ng n¨m qua, C«ng ty ®· biÕt
ch¨m lo ph¸t huy c¸c nh©n néi lùc ®Ó vît qua c¸c thö th¸ch cña thêi
chuyÓn ®æi, ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh ngµy cµng hiÖu qu¶. Víi môc tiªu
trë thµnh t trong nh÷ng doanh nghiÖp s¶n xuÊt nh kÑo lín nhÊt t¹i ViÖt
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Hoạch định chiến lược cạnh tranh cho cty bánh kẹo Hải Hà - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Hoạch định chiến lược cạnh tranh cho cty bánh kẹo Hải Hà - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Hoạch định chiến lược cạnh tranh cho cty bánh kẹo Hải Hà 9 10 400