Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Hoàn thiện chiến lược cty CP Đại Thắng

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 40 trang   |   Lượt xem: 1166 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LuËn v¨n tèt nghiÖp
Lêi më ®Çu
Trong nh÷ng n¨m qua nhê ®êng lèi më cöa cña §¶ng vµ Nhµ níc, nÒn kinh
tÕ níc ta ®· cã nh÷ng bíc ph¸t triÓn nhanh chãng, v÷ng ch¾c vµ m¹nh mÏ.
Trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ níc ta chuyÓn ®æi sang c¬ chÕ thÞ trêng cã sù
qu¶n lý vÜ m« cña Nhµ níc, c¸c doanh nghiÖp ®· cã sù ph©n cùc, c¹nh tranh
ngµy cµng gay g¾t vµ quyÕt liÖt h¬n. §Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn, c¸c doanh nghiÖp
ph¶i x¸c ®Þnh cho m×nh mét kÕ ho¹ch chiÕn lîc ®óng ®¾n, nÕu kh«ng cã kÕ
ho¹ch chiÕn lîc hoÆc cã kÕ ho¹ch chiÕn lîc sai lÇm th× ch¾c ch¾n sÏ nhËn ®îc
sù thÊt b¹i trong ho¹t ®éng kinh doanh.
Tríc ®©y nhiÒu doanh nghiÖp ®· thµnh c«ng lµ do chØ chó ý ®Õn chøc
n¨ng ho¹t ®éng néi bé vµ thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc hµng ngµy cña m×nh mét
c¸ch cã hiÖu qu¶ nhÊt, hiÖn nay phÇn lín c¸c doanh nghiÖp, ®Æc biÖt lµ c¸c
doanh nghiÖp cã quy m« võa vµ nhá ph¶i ®èi mÆt víi m«i trêng kinh doanh
ngµy cµng biÕn ®éng, phøc t¹p vµ cã nhiÒu rñi ro. Do vËy, chØ chó ý ®Õn chøc
n¨ng néi bé vµ c«ng viÖc hµng ngµy lµ kh«ng ®ñ, muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn
c¸c doanh nghiÖp cÇn thiÕt ph¶i v¹ch ra kÕ ho¹ch chiÕn lîc ®óng ®¾n nh»m
triÖt ®Ó tËn dông c¸c c¬ héi kinh doanh vµ h¹n chÕ ë møc thÊp nhÊt c¸c nguy
c¬ tõ ®ã n©ng cao hiÖu qu¶ vµ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp. Thùc
tiÔn kinh doanh trong vµ ngoµi níc còng ®Æt ra vÊn ®Ò lµ lµm thÕ nµo ®Ó c¸c
doanh nghiÖp thµnh c«ng vµ lµm ¨n cã l·i trong ®iÒu kiÖn thay ®æi cña m«i trêng c¹nh tranh ngµy cµng khèc liÖt, tµi nguyªn hiÕm hoi. Do vËy kÕ ho¹ch
chiÕn lîc kh«ng thÓ thiÕu ®îc, nã cã ý nghÜa ®Æc biÖt quan träng ®èi víi sù
ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp trong t¬ng lai.
Trong thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty Cæ PhÇn §¹i Th¾ng-mét doanh
nghiÖp míi thµnh lËp c¸ch ®©y 5 n¨m ho¹t ®éng trong lÜnh vùc x©y dùng viÖc
ho¹ch ®Þnh kÕ ho¹ch chiÕn lîc ë c«ng ty lµ mét vÊn ®Ò cßn hÕt søc míi mÎ,
chÝnh v× vËy em ®· m¹nh d¹n lùa chän ®Ò tµi : “ Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn
thiÖn kÕ ho¹ch chiÕn lîc cña C«ng ty Cæ PhÇn §¹i Th¾ng ” nh»m ®ãng
1

LuËn v¨n tèt nghiÖp
gãp mét sè ý kiÕn cña m×nh t¹o thªm c¬ së cho qu¸ tr×nh ho¹ch ®Þnh chiÕn lîc
liªn quan ®Õn sù ph¸t triÓn l©u dµi cña C«ng ty.
LuËn v¨n cña em cã kÕt cÊu gåm hai ch¬ng:
* Ch¬ng 1 : Thùc tr¹ng vÒ kÕ ho¹ch chiÕn lîc cña C«ng ty Cæ PhÇn
§¹i Th¾ng trong nh÷ng n¨m võa qua.
* Ch¬ng 2 : Mét sè ph¬ng híng nh»m hoµn thiÖn kÕ ho¹ch chiÕn lîc
®Õn n¨m 2010 cña C«ng ty Cæ PhÇn §¹i Th¾ng.
Do kh¶ n¨ng cña b¶n th©n em cßn cã h¹n vµ lÇn ®Çu tiªn nghiªn cøu mét
vÊn ®Ò cßn kh¸ míi mÎ nªn ch¾c ch¾n bµi viÕt cña em cßn nhiÒu thiÕu sãt.
KÝnh ...
LuËn v¨n tèt nghiÖp
Lêi më ®Çu
Trong nh÷ng n¨m qua nhê ®êng lèi më cöa cña §¶ng vµ Nhµ níc, nÒn kinh
níc ta ®· nh÷ng bíc ph¸t triÓn nhanh chãng, v÷ng ch¾c vµ m¹nh mÏ.
Trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh níc ta chuyÓn ®æi sang c¬ c thÞ trêng
qu¶n lý cña Nhµ níc, c¸c doanh nghiÖp ®· cã sù ph©n cùc, c¹nh tranh
ngµy cµng gay g¾t vµ quyÕt liÖt h¬n. §Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn, c¸c doanh nghiÖp
ph¶i x¸c ®Þnh cho m×nh mét ho¹ch chiÕn lîc ®óng ®¾n, nÕu kh«ng cã
ho¹ch chiÕn lîc hoÆc cã kÕ ho¹ch chiÕn lîc sai lÇm th× ch¾c ch¾n sÏ nhËn ®îc
sù thÊt b¹i trong ho¹t ®éng kinh doanh.
Tríc ®©y nhiÒu doanh nghiÖp ®· thµnh c«ng do c chó ý ®Õn chøc
n¨ng ho¹t ®éng néi vµ thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc hµng ngµy cña m×nh mét
c¸ch hiÖu qu¶ nhÊt, hiÖn nay phÇn lín c¸c doanh nghiÖp, ®Æc biÖt c¸c
doanh nghiÖp quy võa vµ nhá ph¶i ®èi mÆt víi m«i trêng kinh doanh
ngµy cµng biÕn ®éng, phøc t¹pcã nhiÒu rñi ro. Do vËy, chØ cý ®Õn chøc
n¨ng néi vµ c«ng viÖc hµng ngµy kh«ng ®ñ, muèn tån t¹i ph¸t triÓn
c¸c doanh nghiÖp cÇn thiÕt ph¶i v¹ch ra ho¹ch chiÕn lîc ®óng ®¾n nh»m
triÖt ®Ó tËn dông c¸c héi kinh doanhh¹n chÕ ë møc thÊp nhÊt c nguy
tõ ®ã n©ng cao hiÖu qu¶ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp. Thùc
tiÔn kinh doanh trong vµ ngoµi níc còng ®Æt ra vÊn ®Ò lµm thÕ nµo ®Ó c¸c
doanh nghiÖp thµnh c«ng vµ lµm ¨n cã l·i trong ®iÒu kiÖn thay ®æi cña m«i tr-
êng c¹nh tranh ngµy cµng khèc liÖt, tµi nguyªn hiÕm hoi. Do vËy ho¹ch
chiÕn lîc kh«ng t thiÕu ®îc, cã ý nghÜa ®Æc biÖt quan träng ®èi víi sù
ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp trong t¬ng lai.
Trong thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty PhÇn §¹i Th¾ng-mét doanh
nghiÖp míi thµnh lËp c¸ch ®©y 5 n¨m ho¹t ®éng trong lÜnh vùc x©y dùng viÖc
ho¹ch ®Þnh ho¹ch chiÕn lîc ë c«ng ty mét vÊn ®Ò cßn hÕt søc míi mÎ,
chÝnh v× vËy em ®· m¹nh d¹n lùa chän ®Ò tµi : Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn
thiÖn ho¹ch chiÕn lîc cña C«ng ty Cæ PhÇn §¹i Th¾ng nh»m ®ãng
1
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Hoàn thiện chiến lược cty CP Đại Thắng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Hoàn thiện chiến lược cty CP Đại Thắng - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
40 Vietnamese
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Hoàn thiện chiến lược cty CP Đại Thắng 9 10 72