Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quả lý tại cty In tạp chí Cộng Sản

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 71 trang   |   Lượt xem: 2072 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp

Lêi c¶m ¬n
§Ó hoµn thµnh tèt chuyªn ®Ò thùc tËp nµy ch¸u xin ch©n thµnh c¶m ¬n
ban l·nh ®¹o C«ng ty In T¹p chÝ Céng S¶n ,B¸c vµ c¸c anh chÞ phßng TCHC-TH ®· nhiÖt t×nh gióp ®ì ch¸u trong suèt qu¸ tr×nh thùc tËp.Qua ®©y ,em
xin ch©n thµnh c¸m ¬n GS.TS , Ph¹m §øc Thµnh ®· ®ång ý vµ tËn t×nh híng
dÉn em hoµn thµnh chuyªn ®Ò nµy.

Lª Duy Tíng - QTNL 43B

Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp

Lêi nãi ®Çu
Trong qu¸ tr×nh më cöa vµ héi nhËp níc ta ®· b¾t tay lµm b¹n víi
nhiÒu níc, c¸c doanh nghiÖp cña chóng ta cã nhiÒu c¬ héi ®Ó ph¸t triÓn nhng
còng ph¶i ®¬ng ®Çu víi nhiÒu khã kh¨n thö th¸ch ®Ó cã thÓ ®øng v÷ng ®îc
.Trong sù c¹nh tranh gay g¾t ®ã cµng ngµy ngêi ta cµng nhËn ra tÇm quan
träng cña nguån lùc con ngêi ,®ã chÝnh lµ nguån tµi s¶n quý b¸u cña doanh
nghiÖp .Nguån nh©n lùc lµ mét trong 3 yÕu tè ®Çu vµo c¬ b¶n nhÊt cu¶ qu¸
tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh .Nhng th«ng thêng khi nh¾c ®Õn nguån nh©n lùc lµ
chóng ta nghÜ ngay tíi nh÷ng ngêi c«ng nh©n s¶n xuÊt ,nh÷ng ngêi trùc tiÕp
s¶n xuÊt ra s¶n phÈm dÞch vô ma quªn ®i mét bé phËn nguån nh©n lùc v«
cïng quan träng kh«ng thÓ thiÕu trong bÊt kú c«ng ty nµo ,®ã chÝnh lµ ®éi
ngò c¸n bé qu¶n lý .Tuy hä kh«ng ph¶i lµ ngêi trùc tiÕp t¹o ra s¶n phÈm nhng hä gi÷ mét vai trß quan träng trong c«ng t¸c ®iÒu hµnh sù ho¹t ®éng cña
c«ng ty .Bé m¸y qu¶n lý ®îc vÝ nh nh÷ng ngêi cÇm l¸i híng con thuyÒn s¶n
xuÊt kinh doanh ®i ®óng híng ,®¹t hiÖu qu¶ cao .C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n
lý cña mét tæ chøc kh«ng ph¶i lµ bÊt biÕn mµ lµ kh¶ biÕn .Nã tuú thuéc vµo
sù biÕn ®éng cña m«i trêng bªn trong vµ bªn ngoµi.Khi c¸c yÕu tè nµy thay
®æi sÏ kÐo theo sù thay ®æi cña c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý .Trong ®iÒu
kiÖn hiÖn nay cña cuéc c¸ch m¹ng khoa häc c«ng nghÖ th«ng tin th× sù t¸c
®éng cña c¸c yÕu tè nµy cµng m¹nh .ChÝnh v× thÕ c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y
qu¶n lý lu«n lu«n cÇn ®îc hoµn thiÖn .Sù hoµn thiÖn nµy sÏ gióp cho tæ chøc
n©ng cao h¬n n÷a hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh ,tiÕp tôc tån t¹i vµ ph¸t triÓn
®i lªn ,n©ng cao kh¶ n¨ng chiÕn th¾ng trong c¹nh tranh .

Lª Duy Tíng - QTNL 43B

Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
Lµ mét C«ng ty trùc thuéc Bé biªn tËp T¹p chÝ Céng s¶n ,phôc vô
c«ng t¸c tuyªn truyÒn cña §¶ng,C«ng ty In T¹p chÝ Céng S¶n lµ mét c«ng ty
cã bÒ dµy kinh nghiÖm trong ngµnh in ,lu«n thùc hiÖn tèt nhiÖm vô cña §¶ng
vµ Nhµ Níc giao phã .Tuy nhiªn do viÖc chuyÓn ®æi nÒn kinh tÕ tËp trung
sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña Nhµ Níc ,c¬ cÊu bé m¸y qu¶n lý
cña c«ng ty cha cã sù thay ®æi ®Ó thÝch øng nªn cßn nhi...
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
Lêi cm ¬n

 !"#$%!&'()*+!#,
-,#-./!012!342/56'7
8&5#&'9:#;!<)/=!
>?75
Lª Duy Tíng - QTNL 43B
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quả lý tại cty In tạp chí Cộng Sản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quả lý tại cty In tạp chí Cộng Sản - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
71 Vietnamese
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quả lý tại cty In tạp chí Cộng Sản 9 10 627