Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại cty KD nhà số 3

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 56 trang   |   Lượt xem: 1400 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chuyªn ®Ò thùc tËp chuyªn ngµnh

LêI Më §ÇU
Khi bíc vµo nÒn kinh tÕ chuyÓn ®æi tõ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung sang nÒn
kinh tÕ thÞ trêng ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa cã sù qu¶n lÝ cña nhµ níc th× mäi
tæ chøc ,thµnh phÇn kinh tÕ ®Òu ph¶i tù chñ trong ho¹t ®éng kinh doanh cña
m×nh ,kh«ng cßn c¬ chÕ bao cÊp “ xin cho “.Thªm vµo ®ã lµ nÒn kinh tÕ ViÖt
Nam ®ang tõng bíc æn ®Þnh ®Ó hoµ nhËp vµo nÒn kinh tÕ khu vùc vµ thÕ giíi,
®Æc biÖt lµ sù ra nhËp AFTA tiÕn tíi c¾t gi¶m thuÕ trong quan hÖ bu«n b¸n
gi÷a c¸c níc trong khèi .§Ó cã thÓ tån t¹i vµ ph¸t triÓn trong ®iÒu kiÖn c¹nh
tranh gay g¾t ®ã ,®ßi hái c¸c doanh nghiÖp lu«n lu«n ph¶i tù ®æi míi ®Ó phï
hîp ,thÝch nghi trong m«i trêng thay ®æi .Mét trong nh÷ng ®iÒu cÇn thay ®æi
®ã lµ sù s¾p xÕp l¹i bé m¸y qu¶n trÞ trong tæ chøc .Bëi lÏ bé m¸y qu¶n trÞ lµ bé
phËn quan träng ®Ó ®iÒu hµnh s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÓu qu¶ .Hoµn thiÖn bé
m¸y qu¶n trÞ trong doanh nghiÖp lµ nh»m hoµn thiÖn qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh
doanh víi hiÖu qu¶ cao ,sö dông tiÕt kiÖm vµ cã hiÖu qu¶ c¸c yÕu tè cÊu thµnh
s¶n xuÊt .§ång thêi t¹o ra bé m¸y gän nhÑ ,linh ho¹t n¨ng ®éng ,lu«n cã
nh÷ng bíc ®i ®óng ®¾n trong tõng giai ®o¹n theo ®Þnh híng ph¸t triÓn cña
C«ng ty.
Sau thêi gian nghiªn cøu häc tËp ,trang bÞ kiÕn thøc t¹i trêng vµ qua
thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty kinh Doanh Nhµ Sè 3 em ®· chän ®Ò tµi : "Mét
sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n trÞ cña C«ng ty
Kinh Doanh Nhµ Sè 3" ®Ó viÕt chuyªn ®Ò tèt nghiÖp .
Trªn c¬ së t×nh h×nh thùc tÕ cña bé m¸y qu¶n trÞ cña c«ng ty Kinh
Doanh Nhµ Sè 3 cïng víi qu¸ tr×nh kh¶o s¸t ,thèng kª ,ph©n tÝch sè liÖu, ®· ®i
vµo nghiªn cøu nh÷ng vÊn ®Ò cßn tån t¹i cña bé m¸y qu¶n trÞ cña c«ng ty
Kinh Doanh Nhµ Sè 3 nh»m gãp phÇn vµo viÖc gi¶i quyÕt ,th¸o gì nh÷ng víng m¾c trong bé m¸y qu¶n trÞ cña c«ng ty Kinh Doanh Nhµ Sè 3.

Ph¹m V¨n Hïng

1

QTKD - Tæng hîp 43A

Chuyªn ®Ò thùc tËp chuyªn ngµnh
Néi dung cña chuyªn ®Ò thùc tËp gåm 3 ch¬ng :
Ch¬ng I:Tæng quan vÒ c«ng ty Kinh Doanh Nhµ sè 3.
Ch¬ng II :C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n trÞ cña c«ng ty Kinh Doanh Nhµ
Sè 3.
Ch¬ng III: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y
qu¶n trÞ cña C«ng ty Kinh Doanh Nhµ Sè 3.

Ph¹m V¨n Hïng

2

QTKD - Tæng hîp 43A

Chuyªn ®Ò thùc tËp chuyªn ngµnh

CH¦¥NG I
TæNG QUAN VÒ C¤NG TY KINH DOANH NHµ Sè 3
1. giíi thiÖu kh¸i qu¸t vÒ c«ng ty

1.1.Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty :
C¨n cø quyÕt ®Þnh sè 33/TTg ngµy 05/02/1993 cña Thñ t íng
chÝnh phñ vÒ viÖc chuyÓn qu¶n lý quü nhµ ë thuéc Së h÷u Nhµ n íc
sang ph...
Chuyªn ®Ò thùc tËp chuyªn ngµnh
LêI Më §ÇU
Khi bíc vµo nÒn kinh chuyÓn ®æi ho¹ch ho¸ tËp trung sang nÒn
kinh tÕ thÞ trêng ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa cã sù qu¶n lÝ cña nhµ níc th× mäi
chøc ,thµnh phÇn kinh ®Òu ph¶i chñ trong ho¹t ®éng kinh doanh cña
m×nh ,kh«ng cßn chÕ bao cÊp xin cho “.Thªm vµo ®ã nÒn kinh ViÖt
Nam ®ang tõng bíc æn ®Þnh ®Ó hoµ nhËp vµo nÒn kinh khu vùc thÕ giíi,
®Æc biÖt ra nhËp AFTA tiÕn tíi c¾t gi¶m thuÕ trong quan bu«n b¸n
gi÷a c¸c níc trong khèi .§Ó thÓ tån t¹i ph¸t triÓn trong ®iÒu kiÖn c¹nh
tranh gay g¾t ®ã ,®ßi hái c¸c doanh nghiÖp lu«n lu«n ph¶i ®æi míi ®Ó phï
hîp ,thÝch nghi trong m«i trêng thay ®æi .Mét trong nh÷ng ®iÒu cÇn thay ®æi
®ã lµ sù s¾p xÕp l¹i bé m¸y qu¶n trÞ trong tæ chøc .Bëi lÏ bé m¸y qu¶n trÞ lµ bé
phËn quan träng ®Ó ®iÒu hµnh s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÓu qu¶ .Hoµn thiÖn
m¸y qu¶n trÞ trong doanh nghiÖp nh»m hoµn thiÖn qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh
doanh víi hiÖu qu¶ cao ,sö dông tiÕt kiÖm vµ cã hiÖu qu¶ c¸c yÕu tè cÊu thµnh
s¶n xuÊt .§ång thêi t¹o ra m¸y gän nhÑ ,linh ho¹t n¨ng ®éng ,lu«n
nh÷ng bíc ®i ®óng ®¾n trong tõng giai ®o¹n theo ®Þnh híng ph¸t triÓn cña
C«ng ty.
Sau thêi gian nghiªn cøu häc tËp ,trang kiÕn thøc t¹i trêng qua
thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty kinh Doanh Nhµ 3 em ®· chän ®Ò tµi : "Mét
gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn cÊu chøc m¸y qu¶n trÞ cña C«ng ty
Kinh Doanh Nhµ Sè 3" ®Ó viÕt chuyªn ®Ò tèt nghiÖp .
Trªn t×nh h×nh thùc cña m¸y qu¶n t cña c«ng ty Kinh
Doanh Nhµ Sè 3 cïng víi qu¸ tr×nh kh¶o s¸t ,thèng kª ,ph©n tÝch sè liÖu, ®· ®i
vµo nghiªn cøu nh÷ng vÊn ®Ò cßn tån t¹i cña m¸y qu¶n trÞ cña c«ng ty
Kinh Doanh Nhµ 3 nh»m gãp phÇn vµo viÖc gi¶i quyÕt ,th¸o nh÷ng v-
íng m¾c trong bé m¸y qu¶n trÞ cña c«ng ty Kinh Doanh Nhµ Sè 3.
Ph¹m V¨n Hïng QTKD - Tæng hîp 43A
1
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại cty KD nhà số 3 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại cty KD nhà số 3 - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
56 Vietnamese
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại cty KD nhà số 3 9 10 280