Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Hoàn thiện quản trị nhân sự tại cty Xăng dầu VN

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 86 trang   |   Lượt xem: 1202 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Môc lôc

Lêi nãi ®Çu

4

Ch¬ng 1: lý luËn chung vÒ qu¶n trÞ nh©n sù

5

I. Lý luËn chung vÒ qu¶n trÞ nh©n sù
1.Kh¸i niÖm vµ vai trß cña qu¶n trÞ nh©n sù

5
5

1.1. Kh¸i niÖm qu¶n trÞ nh©n sù

5

1.2. Vai trß cña qu¶n trÞ nh©n sù

5

1.3. Néi dung cña qu¶n trÞ nh©n sù

6

2.Mét vµi häc thuyÕt vÒ qu¶n trÞ nh©n sù

8

3.ChØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ qu¶n trÞ nh©n sù

9

II.Néi dung cña qu¶n trÞ nh©n sù

10

1.Ph©n tÝch c«ng viÖc

10

2.TuyÓn dông nh©n sù

14

3.§µo t¹o vµ ph¸t triÓn nh©n sù

18

4. S¾p xÕp vµ sö dông lao ®éng

21

5.§¸nh gi¸ vµ ®·i ngé nh©n sù

22

III. C¸c nh©n tè ¶nh hëng vµ sù cÇn thiÕt hoµn thiÖn qu¶n trÞ nh©n
sù

27

1. C¸c nh©n tè ¶nh hëng tíi qu¶n trÞ nh©n sù

27

2. Sù cÇn thiÕt cña viÖc hoµn thiÖn qu¶n trÞ nh©n sù

30

Ch¬ng 2: thùc tr¹ng vÒ qu¶n trÞ nh©n sù t¹i tæng
c«ng ty x¨ng dÇu viÖt nam
I.Kh¸i qu¸t chung vÒ doanh nghiÖp
1.LÞch sö h×nh thµnh Tæng c«ng ty x¨ng dÇu ViÖt Nam
1

32
32
32

2.Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña Tæng c«ng ty

32

3.C¬ cÊu tæ chøc cña Tæng c«ng ty

34

4.Nghµnh nghÒ kinh doanh cña Tæng c«ng ty

37

5.M«i trêng kinh doanh cña Tæng c«ng ty

39

II.Ph©n tÝch kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña Tæng c«ng ty

41

1.Ph©n tÝch kÕt qu¶ nhËp khÈu cña Tæng c«ng ty

41

2.Ph©n tÝch kÕt qu¶ tiªu thô cña c«ng ty theo kÕt cÊu mÆt hµng kinh

42

doanh
3.KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña Tæng c«ng ty
III. Thùc tr¹ng qu¶n trÞ nh©n sù cña Tæng c«ng ty

44
46

1.T×nh h×nh qu¶n trÞ nh©n sù t¹i Tæng c«ng ty

46

2. Thùc tr¹ng tuyÓn dông nh©n sù t¹i Tæng c«ng ty

50

3.Thùc tr¹ng ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nh©n sù t¹i Tæng c«ng ty

53

3.1.§µo t¹o nh©n sù

53

3.2. Ph¸t triÓn nh©n sù

58

4.Thùc tr¹ng ®¸nh gi¸ vµ ®·i ngé nh©n sù t¹i Tæng c«ng ty
Ch¬ng 3: mét sè gi¶I ph¸p nh»m hoµn thiÖn qu¶n
trÞ nh©n sù t¹i tæng c«ng ty x¨ng dÇu viÖt nam
I.Tæng hîp ®¸nh gi¸ vÒ qu¶n trÞ nh©n sù t¹i Tæng c«ng ty

58
63
63

1.Ph©n tÝch c«ng viÖc

65

2.TuyÓn dông nh©n sù

65

3.§µo t¹o vµ ph¸t triÓn nh©n sù

66

4.§¸nh gi¸ vµ ®·i ngé nh©n sù

67

II.§Þnh híng ph¸t triÓn cña Tæng c«ng ty trong thêi gian tíi
1.Ph¬ng híng vµ môc tiªu phÊn ®Êu cña Tæng c«ng ty trong thêi gian
tíi
2

69
69

2.§Þnh híng qu¶n trÞ nh©n sù cña Tæng c«ng ty trong thêi gian tíi
III. Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn qu¶n trÞ nh©n sù t¹i Tæng
c«ng ty x¨ng dÇu ViÖt Nam

71
72

1. C¸c gi¶i ph¸p ®èi víi Tæng c«ng ty x¨ng dÇu

72

2. C¸c gi¶i ph¸p thuéc vÒ nhµ níc

83

KÕt luËn

85

Tµi liÖu tham kh¶o

86

3

Lêi nãi ®Çu
Qu¶n trÞ nh©n sù lµ mét lÜnh vùc ®Æc biÖt quan träng, v× “ mäi qu¶n ...
Môc lôc
Lêi nãi ®Çu
Ch¬ng 1: lý luËn chung vÒ qu¶n trÞ nh©n sù
I. Lý luËn chung vÒ qu¶n trÞ nh©n sù



 !" #
$ %&'( )
*+,-" .
II.Néi dung cña qu¶n trÞ nh©n sù /
012" /
3&4!5" 
678794 )
:;9<'9=!5">7- " 
6"-?"  
III. c nh©n tè ¶nh hëng vµcÇn thiÕt hoµn thiÖn qu¶n trÞ nh©n
@
*AB"C @
:D'7 /
Ch¬ng 2: thùc tr¹ng qu¶n trÞ nh©n t¹i tæng
c«ng ty x¨ng dÇu viÖt nam

I.Kh¸i qu¸t chung vÒ doanh nghiÖp 
E=F3G"2"&<H"!D 
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Hoàn thiện quản trị nhân sự tại cty Xăng dầu VN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Hoàn thiện quản trị nhân sự tại cty Xăng dầu VN - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
86 Vietnamese
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Hoàn thiện quản trị nhân sự tại cty Xăng dầu VN 9 10 527