Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Khoán công trình ở cty cơ giới và xây lắp 12

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 78 trang   |   Lượt xem: 1386 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp

QTKD Tæng Hîp

Lêi nãi ®Çu
Trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ thÞ trêng ë níc ta hiÖn nay bÊt cø mét doanh
nghiÖp nµo muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn ph¶i chÊp nhËn c¹nh tranh bëi v× qui
luËt c¹nh tranh lµ qui luËt vèn cã, chi phèi c¸c ho¹t ®éng cña nÒn kinh tÕ thÞ
trêng. Muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn trong m«i trêng c¹nh tranh th× c¸c doanh
nghiÖp ph¶i kh«ng ngõng hoµn thiÖn vÒ mäi mÆt, n©ng cao hiÖu qu¶ trong
s¶n xuÊt kinh doanh. Mét trong nh÷ng biÖn ph¸p chñ yÕu ®Ó n©ng cao hiÖu
qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp lµ tõmg bíc hoµn thiÖn vÒ mÆt tæ
chøc qu¶n lý s¶n xuÊt, c¶i tiÕn vµ kh«ng ngõng ¸p dông c¸c ph¬ng ph¸p tæ
chøc s¶n xuÊt tiªn tiÕn, phï hîp víi ®iÒu kiÖn vµ t×nh h×nh thùc tÕ.
Trong c¸c doanh nghiÖp x©y dùng hiÖn nay, kho¸n s¶n phÈm c«ng tr×nh
®ang lµ h×nh thøc tæ chøc s¶n xuÊt phæ biÕn vµ cã hiÖu qu¶ cao song cßn rÊt
nhiÒu víng m¾c vµ tån t¹i cÇn ph¶i kh¾c phôc. Trªn c¬ së lý luËn vÒ chÕ ®é
kho¸n ¸p dông trong tæ chøc s¶n xuÊt vµ nh÷ng ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng vÒ t×nh
h×nh ¸p dông trong c¸c doanh nghiÖp x©y dùng hiÖn nay. Qua thêi gian thùc
tËp vµ kh¶o s¸t ë C«ng ty c¬ giíi vµ x©y l¾p sè 12 thuéc Tæng c«ng ty x©y
dùng vµ ph¸t triÓn h¹ tÇng, víi sù híng dÉn cña thÇy gi¸o vµ c¸n bé c«ng ty.
t«i ®· hoµn thµnh b¶n chuyªn ®Ò luËn v¨n víi ®Ò tµi:
"Nh÷ng gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn vµ n©ng cao chÊt lîng kho¸n
c«ng tr×nh ë c«ng ty c¬ giíi vµ x©y l¾p sè 12 trong giai ®o¹n hiÖn nay."
Ngoµi phÇn lêi nãi ®Çu vµ phÇn kÕt luËn, luËn v¨n tèt nghiÖp gåm 3 phÇn:
PhÇn thø nhÊt: Kho¸n c«ng tr×nh, h×nh thøc tæ chøc s¶n xuÊt phæ biÕn vµ
cã hiÖu qu¶ trong c¸c doanh nghiÖp x©y dùng.
PhÇn thø hai: T×nh h×nh thùc hiÖn kho¸n c«ng tr×nh ë C«ng ty c¬ giíi vµ
x©y l¾p sè 12.
PhÇn thø ba: Nh÷ng gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn vµ n©ng cao chÊt lîng
khãan c«ng tr×nh ë C«ng ty c¬ giíi vµ x©y l¾p sè 12.

1

Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp

QTKD Tæng Hîp

PhÇn thø nhÊt
Kho¸n c«ng tr×nh - H×nh thøc tæ chøc s¶n xuÊt phæ biÕn
vµ cã hiÖu qu¶ trong c¸c doanh nghiÖp x©y dùng
I/. Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ c«ng t¸c kho¸n ë doanh
nghiÖp x©y dùng
1. C¸c kh¸i niÖm vÒ kho¸n trong c¸c doanh nghiÖp x©y dùng.
- Giao kho¸n cã thÓ hiÓu lµ mét h×nh thøc giao quyÒn, nhiÖm vô x¸c ®Þnh
møc ®é chÞu tr¸ch nhiÖm, khuyÕn khÝch tÝnh n¨ng ®éng s¸ng t¹o cña ®¬n vÞ
s¶n xuÊt ®èi víi mét lo¹i h×nh c«ng viÖc nµo ®ã, th«ng qua c¸c chØ tiªu thuéc
vÒ nhiÖm vô nh khèi lîng c«ng viÖc, tiÕn ®é hoµn thµnh vµ c¸c chØ tiªu
khuyÕn khÝch b»ng lîi Ých vËt chÊt.
- Kho¸n lµ mét biÖn ph¸p qu¶n lý kinh tÕ trong h¹ch to¸n k...
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp QTKD Tæng Hîp
Lêi nãi ®Çu
Trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh thÞ trêng ë níc ta hiÖn nay bÊt mét doanh
nghiÖp nµo muèn tån t¹i ph¸t triÓn ph¶i chÊp nhËn c¹nh tranh bëi qui
luËt c¹nh tranh qui luËt vèn cã, chi phèi c¸c ho¹t ®éng cña nÒn kinh thÞ
trêng. Muèn tån t¹i ph¸t triÓn trong m«i trêng c¹nh tranh th× c¸c doanh
nghiÖp ph¶i kh«ng ngõng hoµn thiÖn mäi mÆt, n©ng cao hiÖu qu¶ trong
s¶n xuÊt kinh doanh. Mét trong nh÷ng biÖn ph¸p chñ yÕu ®Ó n©ng cao hiÖu
qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp tõmg bíc hoµn thiÖn mÆt
chøc qu¶n s¶n xuÊt, c¶i tiÕn kh«ng ngõng ¸p dông c¸c ph¬ng ph¸p
chøc s¶n xuÊt tiªn tiÕn, phï hîp víi ®iÒu kiÖn vµ t×nh h×nh thùc tÕ.
Trong c¸c doanh nghiÖp x©y dùng hiÖn nay, kho¸n s¶n phÈm c«ng tr×nh
®ang h×nh thøc chøc s¶n xuÊt pbiÕn hiÖu qu¶ cao song cßn rÊt
nhiÒu víng m¾c tån t¹i cÇn ph¶i kh¾c phôc. Trªn luËn chÕ ®é
kho¸n ¸p dông trong chøc s¶n xuÊt nh÷ng ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng t×nh
h×nh ¸p dông trong c¸c doanh nghiÖp x©y dùng hiÖn nay. Qua thêi gian thùc
tËp kh¶o s¸t ë C«ng ty giíi x©y l¾p 12 thuéc Tæng c«ng ty x©y
dùng vµ ph¸t triÓn h¹ tÇng, víi híng dÉn cña thÇy gi¸o vµ c¸n bé c«ng ty.
t«i ®· hoµn thµnh b¶n chuyªn ®Ò luËn v¨n víi ®Ò tµi:
"Nh÷ng gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn n©ng cao chÊt lîng kho¸n
c«ng tr×nh ë c«ng ty c¬ giíi vµ x©y l¾p sè 12 trong giai ®o¹n hiÖn nay."
Ngoµi phÇn lêi nãi ®Çu vµ phÇn kÕt luËn, luËn v¨n tèt nghiÖp gåm 3 phÇn:
PhÇn thø nhÊt: Kho¸n c«ng tr×nh, h×nh thøc chøc s¶n xuÊt pbiÕn
cã hiÖu qu¶ trong c¸c doanh nghiÖp x©y dùng.
PhÇn thø hai: T×nh h×nh thùc hiÖn kho¸n c«ng tr×nh ë C«ng ty giíi
x©y l¾p sè 12.
PhÇn thø ba: Nh÷ng gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn n©ng cao chÊt lîng
khãan c«ng tr×nh ë C«ng ty c¬ giíi vµ x©y l¾p sè 12.
1
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Khoán công trình ở cty cơ giới và xây lắp 12 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Khoán công trình ở cty cơ giới và xây lắp 12 - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
78 Vietnamese
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Khoán công trình ở cty cơ giới và xây lắp 12 9 10 952